Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.5.21
0
V súčasnosti prebieha diskusia (navrhovateľ vicepremiér Hollý), že by územné plánovanie aj stavebné povoľovanie de facto prešli pod štát a samosprávy by nemali skoro žiadne kompetencie. Náznaky takej budúcnosti vidieť už teraz.

V Rači sme pred 7 rokmi - presne 17.03.2014 - začali oficiálny proces obstarávania územného plánu zóny Východné. Medzičasom je už tretie volebné obdobie a dvakrát sa obmenilo zastupiteľstvo. Píše sa marec 2021.
Proces, ktorý zahrňoval veľa krokov, mal byť zavŕšený vlani prijatím Všeobecného záväzného nariadenia MiZ Bratislava-Rača. Pre obštrukcie zo strany Okresného úradu Bratislava sa však tento krok zablokoval.
O tom, či môže alebo nemôže byť schvaľovaný územný plán zóny (územné plánovanie je originálnou kompetenciou samospráv) nerozhoduje obec, jej poslanci ani obyvatelia, ale jedna konkrétna osoba - Mgr. Tomáš Mateička.
Nakoľko všetky pokusy (vrátane podnetov na samotné Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré uviedlo, že nemá kompetenciu to riešiť) za posledný rok neboli úspešne, medializáciu považujem za poslednú a krajnú možnosť.
Mestská časť Bratislava-Rača požiadala 28.05.2019 Okresný úrad Bratislava o stanovisko podľa §25 ods. 5 stavebného zákona - polroka nebol následne ani obraz ani zvuk. Následne mestská časť zaslala urgenciu žiadosti, na ktorú nám po skoro roku odpovedal Okresný úrad Bratislava (list z 23.4.2020), kde uviedol, že nesúhlasí s predložením daného materiálu na zastupiteľstvo, nakoľko "boli zistené viaceré pochybenia" a stotožnili sa s názorom prokurátora.
Vyžiadali sme teda prokurátora a Okresný úrad Bratislava o zaslanie dôvodov a samotného listu prokurátora (o ktorom sme nemali žiadnu vedomosť).
Prokurátor uviedol, že dostal podnet od spoločnosti Jadalu, s.r.o. (developera) a je toho právneho názoru, že sa mal s týmto developerom prejednať jeho "nesúhlas" osobitne, a tým, že sa tak nestalo, podľa neho bol porušený zákon. Darmo je priamo v zákone uvedené, že pri verejnom prerokovaní majú všetci účastníci konania rovnaké práva a povinnosti (je jedno, či máte v území garáž alebo celú bytovku). Samotný prokurátor v ďalšom liste uviedol, že podľa neho domnelé porušenie zákona bolo "oznámené Okresnému úradu Bratislava neformálne v prípise".
Prokurátor v liste citoval dôvodovú správu k návrhu zákona, ktorý nikdy nebol schválený a svoj osobný názor podoprel tvrdením, že zmenou druhu využitia pozemku (sic! - išlo o reguláciu v zmysle územného plánu zóny a nie o zmenu využitia) dochádza k významnému dopadu z "obchodného hľadiska".

Len pre upresnenie - v procese pripomienkovania spoločnosť JADALU, s.r.o. nedala pripomienky a nezúčastnila sa ani verejného prerokovania.
Prokurátor Delej namietal uznesenie miestneho zastupiteľstva z júna 2016 a Okresný úrad Bratislava sa s tým stotožnil.
Toto uznesenie v roku 2016 však bolo prijaté práve na základe kladného stanoviska rovnakého Okresného úradu Bratislava z 27.4.2016, ktoré podpísal rovnaký Tomáš Mateička.
Rovnako tak na našu priamu žiadosť o usmernenie Ministerstvo dopravy a výstavby SR v júni 2020 uviedlo, že náš postup bol v poriadku.
Dostali sme sa teda do začarovaného kruhu - na schválenie VZN potrebujeme kladné stanovisko Okresného úradu - ten nám ho však nechce vydať. Bez toho sa po 7 rokoch procesu nevieme posunúť.
Okresný úrad Bratislava a rovnaká osoba počas procesu nesúhlasili s vyhlásením stavebnej uzávery z dôvodu obstarávania územného plánu zóny, teda vlastne regulácia daného územia je podobná ako vyjadrenie Červenej kráľovnej, ktorá v Alici v krajine zázrakov uviedla, že je potrebné bežať stále rýchlejšie, aby sme zostali na rovnakom mieste.
Takto funguje územné plánovanie v podaní štátnych úradníkov, pod ktorých pán vicepremiér Hollý plánuje preniesť zákonom prakticky skoro všetky kompetencie. Developeri majú veľkú radosť.
A treba uviesť ešte jednu podstatnú vec - developeri chcú stavať na relatívne malom území Slovenska, ktoré je plus mínus krajské mestá a ich zázemie - najväčší tlak je na Bratislavu a jej okolie. Ak by vedeli meniť územný plán a stavať "flexibilnejšie", tak napríklad už dlhodobo v Bratislave chcú zastavať bytovkami napríklad toto územie (v hrubých hraniciach). Lebo o takéto a podobné pozemky ide - nie o "nájomné bývanie".  

Ide o úplne reálne dlhoročné tlaky a zámery - viac info napr. tu alebo tu.
Reforma procesu územného plánovania je potrebná - ale presne naopak, ako si to predstavuje pán Hollý - presunom kompetencií okresných úradov v oblasti územného plánovania na samosprávne kraje a tým výrazne väčšiu kontrolu ohľadom územného plánovania (čo by zabránilo aj podobným veciam, ako sú možné desaťtisícové sídliska v okolitých obciach bez kanalizácie, koľajovej dopravy a občianskej vybavenosti).
Článok bol pôvodne zverejnený 5.3.2021 na www.blog.sme.sk a je dostupný tu.
Michal Drotován

0 komentárov:

Zverejnenie komentára