Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.7.13
33
Ako sa dalo predpokladať, po navrhovaných projektoch Račany Rosso, Dolná Pekná a Pod vinohradom prichádzajú developeri s ešte megalomanskejším projektom v Rači, ktorý je objemovo taký veľký, ako tieto všetky tri projekty dokopy.  Na svetlo prišiel práve v čase prázdnin a dovoleniek NEZMYSELNÝ projekt Rača - Ohňavy.


Je dôležité prísť na verejné prerokovanie vo štvrtok 18.7.2013 o 15,00 v zasadačke MÚ Rača na Alstrovej. 


Projekt navrhuje dva varianty, už z ich základného porovnania vidieť, že ide o obrovský projekt:

Variant 1 Variant 2
zastavaná plocha 36760 m2 39265 m2
podlažná plocha 176450 m2 186910 m2
počet bytov 1499 1639
počet obyvateľov 3616 3953
parkovacie miesta 2729 2874
splašky 527,71 m3/deň 568,07 m3/deň
potreba MŠ - 40/1000 ob. 145 miest 158 miest
navrhovaný počet tried 6 6
priemerný počet detí v triede 24,16 26,3
potreba ZŠ - 136/1000 ob. 491 miest 538 miest
počet navrhovaných tried 16 18

K návrhu mám tieto zásadné pripomienky:

1. V prvom rade považujem projekt za objemovo veľmi nekvalitný a predimenzovaný. Výrazne zvyšuje problémy v území a dostatočne nerieši zvýšené nároky spôsobené nárastom obyvateľov o skoro 4-tisíc. Tiež plánuje vo veľkej časti zničiť vinohrady a zmeniť funkčný kód územného plánu. Z daného dôvodu je projekt ako celok v oboch variantoch neakceptovateľný.

2. Základným problémom je klasicky doprava, súčasťou je dopravno-kapacitné posúdenie projektu (materiál má 185 strán). Toto posúdenie konštatuje, že bez veľkých investícii a presmerovania tokov dopravy (predĺženie Bojnickej/Galvaniho, prekládka Púchovskej cesty, dokonca novonavrhované predĺženie Tomášikovej ulice) je projekt dopravne absolútne neúnosný. V štúdii je uvádzané v špičkovej hodine ráno zdroj 910 vozidiel/hod. (s. 15 - chybne uvádzané ako cieľ). Štúdia hovorí, že už súčasný stav SRK Gaštanový hájik  celkovo a NK Biely Kríž pre popoludňajšiu špičkovú hodinu je nevyhovujúci (s. 16). Navrhujú sa postupne tieto investície - rekonštrukcie a rozšírenie križovatiek, 2020 prepojenie Horskej a Tomášikovej, 2028 - preloženie II/502 a napojenie na Bojnicku/Galvaniho.V prvom rade je tu základná otázka, kto tieto investície urobí a zaplatí. V návrhu nie je ani zmienka o tom, že developeri združenou investíciou. Z daného dôvodu je nezmyslom meniť územný plán skôr ako budú tieto veľké dopravné investície fyzicky stáť a existovať. Je ochotná spoločnosť Grunt prispieť niekoľko desiatok alebo stoviek miliónov eur na ich realizáciu? Pretože pri súčasnej kapacite nie je v žiadnom prípade možné meniť územný plán ani v prípade Ohňavy ani Dolná Pekná.

Štúdia navrhuje prepojenie Horskej a Tomášikovej - kto, za čo a kedy bude realizovať tento návrh? V tomto článku z roku 2008 je vidieť, že za päť rokov to nepokročilo ani o centimeter. Rovnako tak predĺženie Bojnickej/Galvaniho a prekládka Púchovskej. Proti predĺženiu Galvaniho pri pripomienkovaní územného plánu BSK spoločnosť Grunt protestovala a chcela zrušiť koridor - teraz s ním v investícii ráta - je to zmena názoru alebo iba oblbovanie?

Tiež nepovažujem rozšírenie Peknej cesty na päť pruhov pri vstupe do križovatky s Račianskou ulicou za vhodné riešenie. Mimochodom v dopravnej štúdii sa uvádza, že hľadiska cestnej bezpečnosti mala byť križovatka Pekná cesta-Horská v čase výstavby Slancu (s. 101) - čo sa však dodnes nestalo.

Dopravná analýza mylne uvádza projekt Rača - Dolná Pekná za "zaregulovanú investíciu" - tento projekt nie je zaregulovaný a nie je ho možné postaviť nakoľko je v plnom rozsahu v rozpore s územným plánom. Na tejto mapke je však dobre vidieť o aké investície a projekty má ísť v okolí a že majú vygenerovať celkovo 8271 parkovísk - čo je pri hrubom prepočte cca 2500 áut v špičkovej hodine. V tabuľke však chýba projekt Vin-Vin (v oblasti bývalých vinárskych závodov), ktorý má vygenerovať cca 1000 obyvateľov a teda cca 650 parkovacích miest, čím sa s projektami Černockého, Hagarová, Zlaté krídlo, Rinzle a ďalšou menšou výstavbou dostávame na číslo 10 000 parkovísk v nových projektoch!Ďalším problémom je viac ako tisíc ľudí vygenerovaných pre MHD - hlavne električky. Štúdia navrhuje okružný autobus v lokalite (neboli rovnaké sľuby aj pri Slanci?) - nerieši však ani kto ho bude financovať a hlavne ani kapacitu električiek, ktoré sú už v súčasnosti preplnené v špičkovej hodine. Plánuje sa investor spolupodieľať na preprave?

3. Podľa zámeru bude potrebných 145-158 nových miest v materských školách - nie je podložené tvrdenie, že nároky čiastočne pokryje sieť existujúcich materských škôl. Aktuálna preplnenosť (spôsobená aj predošlým projektom Slanec bez riešenia tejto infraštruktúry) materských škôl v Rači aj Novom Meste hovorí o opaku. Materská škola, ktorú investor plánuje v rámci projektu (v parteri budov? samostatne nie je zakreslená) - bude to škola súkromná? Ako je možné, že tvrdí, že nároky pokryje čiastočne súčasná sieť, keď iba pred pár mesiacmi v projekte Rača - Dolná Pekná uvádza, že v MŠ sú už kapacity takmer naplnené?

Tiež pri počte očakávaných až 18 tried ZŠ (538 detí), tj. v kompletnej ZŠ s dvomi triedami v ročníku, je úplne nereálne tvrdenie, že kapacity existujúcich základných škôl v okolí budú dostatočné! To isté rovnaký developer tvrdí aj v projekte Rača - Dolná Pekná.  V tomto projekte spoločnosť Grunt tvrdila, že je možné reprofilovať stredné školy v Krasňanoch čiastočne na základné školy - a to išlo o cca 100 detí a nie 538! A je úplný nezmyslom navrhovať ako variant výstavbu ZŠ až v prípade, ak bude po výstavbe zistená nedostatočná kapacita - v projekte by priamo mala byť zahrnutá budova a záväzok investora dať ju do siete štátnych škôl! Developer si sám svojimi vlastnými projektmi vyvracia svoje tvrdenia.

4. Projekt uvádza, že množstvo splašok za deň bude 527,71 m3 resp. 568,07 m3 a píše iba o ich zaústení do existujúcej kanalizácie resp. zberačov - bez ohľadu na ich súčasnú kapacitu. V rámci daného územia a súčasného stavu ide o obrovský nárast, ktorý by ťažko súčasná kanalizácia uniesla. Požadujem vyjadrenie BVS k danému návrhu. Tiež k návrhu zabezpečenia pitnej vody. 
Pri tak veľkom projekte je tiež úplne nezmyselné uvažovať o zaústení dažďovej kanalizácie do retenčných nádrží a ich postupné vypúšťanie. Dané územie je pre spád, podložie a orientáciu charakteristické prívalovými dažďami z Malých Karpát - spoločnosť Grunt nevedela kvalitne urobiť vyriešenie dažďovej kanalizácie ani vo výrazne menšom projekte Slanec, kde obyvateľom pravidelne vytápa pivnice a podmýva domy. Požadujem zachovať všetku dažďovú vodu v území - vo forme využitia na chladenie budov, jazierok, zelených striech, úžitkového využitia a pod. Projekt vôbec neráta s prívalovými dažďami a lokálnymi povodňami.5. Žiadam predložiť rizikovú analýzu možného znečistenia podzemnej vody pri výstavbe resp. prevádzke a tiež predložiť hydrogeologický posudok a uviesť v akej hĺbke sa nachádza podzemná vody a do akej hĺbky majú siahať podzemné garáže. V projekte vôbec nie je uvedené o koľko podlažné podzemné parkoviská sa má jednať a či nebudú znemožňovať výsadbu stromov a zelene.

6. Žiadam uviesť, akým spôsobom má prebiehať a byť zabezpečená starostlivosť o časť pozostávajúceho vinohradu - na tomto mieste však zdôrazňujem, že nesúhlasím so zmenou vinohradov na stavebné pozemky - v danej lokalite sú veľmi kvalitné podmienky pre vinič a pestuje sa tu aj najvýznamnejšia odroda v Rači - Frankovka modrá. Preto zničenie tejto obrovskej plochy vinohradu by bolo v rozpore s verejným záujmom a výrazne by poškodilo miestnu krajinotvorbu a mikroklímu.7. Nakoľko daný objem projektu je megalomanský, tak jednoznačne navrhujem najprv doriešiť problémy (napr. vybudovanie predĺženia Bojnickej) a až potom je možné uvažovať o podobných projektoch. Nesúhlasím však so zabratím vinohradov - súčasný územný plán zahŕňa veľké množstvo stavebných pozemkov, ktoré nie je dôvod rozširovať. Treba povedať na rovinu, že tento návrh Rača - Ohňavy je nezmysel a treba ho zmietnuť zo stola bez mihnutia oka!

Je dôležité, aby ste povedali svoj názor a prišli 18.7.2013 o 15,00h. do zasadačky MÚ Rača na Alstrovej (Obecný dom) a povedali jasne svoj názor - developer určite zabezpečí ľudí, ktorí ho budú podporovať, je preto dôležité, aby tam boli aj ľudia, ktorí jasne povedia, že ide o nezmyselný návrh! Rovnako tak je dôležité zasielať písomné pripomienky a názor k projektu do 18.8.2013 na adresu Bouda a Masár, arch. kancelária, s.r.o., Štefánikova 33, 811 05 Bratislava a pre istotu kópiu zaslať aj na Miestny úrad Rača.

Pridajte sa k nám aj na Facebooku - Priatelia Rače.

Mapy a obrázky sú prebrané z urbanistickej štúdie obytnej zóny Rača - Ohňavy dostupnej tu. Fotografia je dielom autora článku.

Mgr. Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava - Rača

VZORY PRIPOMIENOK:

(zaslať do 18. 8. 2013)


33 komentárov:

 1. viem, ze to je este k.u. Nové mesto, ale co taky projekt na Racianskej pri Mladej garde a LIDLi, ktory dopravou negativne ovplyvni aj Racanov?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Jedna skolka je uz na Slanci. Sukromna. Sefuje tam pani Jonova. Zrejme manzelka samodosadeneho asistenta na MU Raca. Neviete ten tunel co mala Slovenska republika vybudovat pod Slancom uz firma Grunt dokazala vymazat? Je firma Grunt nadriadena Pilinskemu? Je firma Grunt nadriadena Slovenskej republike?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Fascinuje ma ta ostentativna arogancia developerov. Najprv znicia vinohrady a potom tie neforemne ledabolo porozhadzovane skatule na svahu nazvu po odrodach vinica. Chrapunstvo na n-tu.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Sedi vec.Presne tak. To,ako keby si vrah po vrazde mohol zmenit meno na meno svojej obete. Zrejme nam chcu developerski nadludia nam plebsu ukazat aj takouto formou,ze su vlastnici demokracie a statu.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Nech je Michal Drotovan aj ruzovy, modry ci zeleno-cerveny... fakt je, ze predstavuje system politickej kontroly a brzdy... a efektivny... Drzim mu palce.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Projekty a zámery developer v Rači, Novom Meste, Vajnoroch, Svätom Jure a Pezinku, ktoré svojimi dopravnými výstupmi zaťažujú Púchovskú cestu a Račiansku ulicu, jasne ukazujú, že ich nie je možné riešiť izolovane, ale len a jedine vo vzájomnej súvislosti - tzn. celomestsky resp. regionálne. Ak tu ÚP hl. mesta a ÚP BSK nestanovili žiadne zmysluplné a vymáhateľné regulatívy, znamená to, že vo svojej funkcii celomestkej resp. regionálnej autority zlyhávajú. To ale nebráni miestnym poslancom, starostom a primátorom správať sa racionálne a územný rozvoj lokalít, ktoré vytvárajú jeden regionálny celok, koordinovať.

  To by ale nesmeli byť starostovia a primátori vazalmi developerov, ich peňazí a vplyvu.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Michal Drotován vykonáva svoj poslanecký mandát presne tak, ako by ho mal vykonávať každý jeden poctivý a zodpovedný volený zástupca - poslanec či starosta: v záujme obyvateľov, ktorí mu ho zverili preto, aby zastupoval ich oprávnené záujmy. Nedá sa nevšimnúť si, že Michal Drotován svojím prístupom vysoko prevyšuje všetkých svojich poslaneckých kolegov a starostu.

  V kontraste prístupu poslanca Drotována a starostu Pilinského k územnému rozvoju našej MČ jasne vidno, akého mizerného starostu sme si v roku 2010 zvolili.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Hm, takze rano nasedne panacik do auta, tri hodiny pojde do prace na opacnom konci Bratislavy, vecer sa vynervovany vrati a tam frustrovana panicka s nasratou civavou a skazenymi detmi, odchovanymi na betone a elektronickych hovadinach. O tomto snivaju cepeckari a nech sa im to vsetkym splni do mrte.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. cely tento blog mi pride ako nezmyselny. zeby zavist od mestskeho poslanca co si nemoze dovolit kupit byt?

  OdpovedaťOdstrániť
 10. ad Anonymný 12.7.2013 14:59:00

  ... svojrázny postreh: jeho autor buď nepozná pomery v Rači a autora tohto blogu, alebo pomery pozná až príliš dobre a stojí na opačnej strane barikády než poslanec Drotován :D.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Pán anonym, napíšte prosím ešte nejaký ďalší postreh, nech sa zabavím :-)

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Mozno niekto nema na predrazene byty. Ale ma charakter a zmysel pre ochranu krajiny a ekologicky kona. A mozno ten anonym ich dostane 5 za pomoc pri likvidacii vinohradov. Vinohradov,ktore tu zakladali este rimski vojaci z posadok Petronel Carnuntum a Gerulata. Trapili sa na nich nasi spoluobcania nemeckej narodnosti. Aby ich o ne okradli Benesove dekrety. Ale vinohrady tu stale zostavali. Neznicili ich ani komunisti hoci ich pod natlakom zabrali aj zvysnym majitelom. To o tomto boli v Raci volby v roku 2010? A,ze vraj vyhrala strana zelenych? Jej spravanie v Raci tomu nenasvedcuje. Inak by MC Raca nezadavala na Magistrat podnety na zmeny vyuzitia polnohospodarskej pody vinice na stavebnu.Lubo Krampl

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Ináč pán anonymný, ak by ste mali záujem, tak ako jediný poslanec v Rači mám profil na politikaopen.sk a uverejnené príjmy za posledných sedem rokov - z nich môžete veľmi ľahko vypočítať moju bonitu pre banku - a garantujem Vám, že každá banka by ma bral všetkými desiatimi ako klienta pre hypotéku.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Dobry den,
  o projekte Ohnavy som sa dozvedela len teraz a tato informacia mi sposobila mensi infarkt, byvam totiz v bytovom dome, ktory je tesne v susedstve vinohradov, kde sa ma stavat (Racianska 145). Takyto projekt uplne znici kvalitu zivota obyvatelov nasho bytoveho domu, dovolim si tvrdit.
  Pan Drotovan, myslim, ze by sa mala otvorit diskusia aj v ramci nasho bytoveho domu, mohli by ste nam v tom nejako pomoct a pripadne zastupovat tiez nase zaujmy?
  Dakujem, Zuzana, Racianska 145

  OdpovedaťOdstrániť
 15. to komentuje ten pán Krampl čo bol s pani manželkou na MÚ Rača, tak ste tu dobrá partia....zbohom ostavájte ej....

  OdpovedaťOdstrániť
 16. mozno by bolo lepsie keby si tu sudruh anonymny napisal kam islo 32 000 euro z kasicky Jurava....

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Dobrý deň pani Zuzana,
  veľmi rád budem zastupovať aj záujmy domu Račianska 145, 143 - veď Vás by sa ten projekt dotkol najviac negatívne - jednak by Vám hneď vedľa vyrástli bytovky - zažívali by ste stavebný ruch niekoľko rokov a tiež by hneď vedľa vášho domu išla cesta (najprv so stavebnými mechanizmami, neskôr veľké množstvo áut).
  AK môžete, tak prosím rozšírte informáciu o verejnom prerokovaní vo štvrtok a tiež to, že je potrebné zasielať písomné pripomienky a stanoviska do arch. kancelárie Bouda a Masár. Príp. prepošlite pre viac informácii aj moje pripomienky.
  Kľudne sa ozvite, ak budete mať viac otázok na môj e-mail drotovan@yahoo.com

  S pozdravom

  M.D.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Dobrý deň, Zuzana,

  dovolím si povedať, že projekt Ohňavy spoločnosti Grunt a. s. je pre obyvateľov bytového domu na Račianskej 145 ešte väčšou pohromou než Kmotríkov projekt Račany Rosso pre obyvateľov sídlisk Komisárky a Račany Bianco. Aj keď nepochybujem, že Michal Drotován obyvateľov, ktorí sa nebudú môcť verejného prerokovávania UŠ zúčastniť, rád zastúpi, jednako si myslím, že bude lepšie, ak sa ho čo najviac ľudí zúčastní osobne. Starosta sa pobúrených obyvateľom MČ bojí viac než čert kríža a energiu vášho rozhorčenia žiadny zastupujúci poslanec nenahradí.

  Pre vaše info: na verejnej prezentácii projektu Račany Rosso sa jeho autori neštítili ani zinscenovať podporu svojho projektu cez ľudí, ktorí sa tvárili ako bežní občania Rače, no v skutočnosti to boli ľudia, ktorí projekt pripravovali (Milan Maštena, Richard Tomáš a i.) a dve očividne najaté „dámi“, ktoré sa obyvateľom sídlisk Komisárky a Račany Bianco tvrdiacim, že im výstavba zničí kvalitu života, ostentatívne vysmievali do očí a do TV ochotne dávali vyhlásenia, aký skvelý je projekt pre mladé mamičky a zamestnanosť v Rači. Nečudoval by som sa, keby po podobnom triku siahla na prezentácii svojho zámeru aj spoločnosť Grunt a. s.

  A hlavne: ako napísal Michal, píšte pripomienky! Aby sme to obyvateľom čo najviac uľahčili, na základe tých pripomienok, ktoré podal Michal Drotován, pripravíme koncom budúceho týždňa vzor pripomienok, ktorý si bude môcť stiahnuť a použiť ktokoľvek, kto sa stotožní čo len s časťou pripomienok, prípadne bude chcieť pridať vlastné.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Pan Drotovan ako jediny poslanec splna podla mojich kritérii pracu poslanca.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Ja zas nedam dopustit na Matusa. Co ten si uz dokazal vsetko vybavit. Fakt klobuk dole. A to neskoncilo,este volebne obdobie. A jak ten je za tie vinohrady. Urcite bude proti tej vystavbe firmy Grunt vo vinohradoch.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. keby im tie pozemky ludia alebo firmy nepredavali, nemali by na com developovat. Treba sa zamysliet aj nad tym, komu a za akym ucelom predavam podu.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. ... problém nie je v tom, že im ľudia alebo firmy tie pozemky predali, na to má každý majiteľ právo a nič mu nie je do toho, čo s kúpeným pozemkom zamýšľa urobiť nový vlastník.

  Problém je v tom, že pre pozemky kúpené ako vinice chce nový vlastník v územnom pláne hl. mesta presadiť nový funkčný kód a z vinohradov spraviť zónu bytovej výstavby.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Téma vinohrady vs. vlastníci by si zaslúžila samostatný článok, najlepšie faktami podložený. Napríklad na začiatok „mapa“, z ktorej by bolo zrejmé či vlastník je developer alebo nie. Tiež či je dané územie obrábané, alebo je to samorast (napr. Meopta pri Dube ala Dolná Pekná..) Tam kde sú vinice ešte obrábané by bolo zaujímavé zistiť, aké percento vlastníkov má reálny záujem v tom pokračovať.. A nakoniec na to všetko aplikovať súčasné možnosti dlhodobej ochrany a podpory vinohradníctva, nech vieme na čom sme. Michal

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Velka cast vinohradov su nemecke konfiskaty. Ma,alebo ich mal FNM. Zahadne sa vsak dostali roznym ludom. A ti ich obratom predali dakej firme. Cize sami sebe. Treba sa pozriet dozadu na osadenstvo FNM a osadenstvo jednej firmy ci to niesu tie iste mena? Osobne si myslim,ze sa ani nejedna o obcanov Slov.narodnosti. Nicit totiz desiatky najlepsich vinic najlepsie situovanych na Slovensku to by Slovaci nedokazali. Ani keby zrat nemali co.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. nie som Racan, a na zastupitelstvo sa nechystam, ale ak sa bude dat pod toto niekde podpisat, velmi rad.

  a Michal, vsetka cest za Vasu pracu tu aj co sa tyka hausbotov v Jarovciach, uz dlhsie sledujem Vas boj s vetenymi mlynmi...keby takych ako Vas bolo viacej...

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Pan Scibrany, kde sa da stiahnut vzor pripomienok? Chcem to poslat aj dalsim ludom.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Dobrý deň,
  vzory pripomienok vytvorené na základe článku nájdete hneď pod článkom. Ktokoľvek si ich môže stiahnuť a vytvoriť na základe nich vlastné pripomienky - termín podania je do 18. 8. 2013!

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Aj keď neskôr, ale predsa.
  Aj tento bláznivý projekt rešpektuje vybudovanie tunela popod Karpaty v zmysle územného plánu. To tu nikomu nevadí, že do toho tunela sa bude vchádzať ponad Račiansku mimoúrovňovou križovatkou? Už teraz je hluk z dopravy na Račianskej katastrofálny. Po vybudovaní megalomanského tunela to tu môžme zabaliť a odsťahovať sa. Namiesto viníc tu budú nekonečné strapce áut.
  Nemohli by ste sa pokúsiť zmeniť územný plán tak, aby vstupný portál do toho nezmyselného tunela, na ktorý mesto nikdy nebude mať peniaze, bol umiestnený ešte na žabom majeri?
  Ďakujem
  Ivan

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Tie návrhy na diskusiu s (príp. nedávnymi) vlastníkmi vinohradov sú užitočné. Jeden bývalý vlastník na schôdzi ukázal, akým nátlakom a zavádzaním dosiahla firma Grunt, aby pozemok predal. Možno sa takéto zmluvy dajú anulovať.

  Je tiež dôležité, aby sa nedali vinohrady zmeniť na stavebné pozemky, ale k tomy treba pozrieť všetky pozemky, na ktorých sa ešte nezačalo stavať a tieto príp. znova skultivovať.

  Príťažlivosť prostredia sa nedosiahne zabetónovaním všetkého, čo ho robí príťažlivým. To zapríčiní len nespokojnosť veľkého množstva obyvateľov.

  Obyvateľom by sa mala dať možnosť odhlasovať, či súhlasia s návrhmi. Ale aby mali ozaj na výber, musí vždy existovať aj možnosť zvoliť alternatívu, obsahujúcu ponechanie všetkého bez zmeny. Ak sa prezentuje len viacero zlých variant, tak sa nedá hovoriť o možnosti výberu.

  Myslím si, že by sa už nemali zastavať žiadne ďalšie pozemky (ani svahy). Predsa musí v Bratislave existovať aj možnosť bývania pre ľudí, ktorí nechcú bývať v zabetónovanom okolí - to určite ocenia aj budúce generácie. K tomu sa má Horská vybudovať ako rovnoprávna ulica s Račianskou, čo podstatne zhorší životnú kvalitu tisícom obyvateľov na desaťročia. Ja už teraz rozmýšľam o odsťahovaní, ak sa plány schvália, lebo mi postavia pred dom presne to, čomu som sa chcel vyhnúť.

  Neviem prečo sa má celá Bratislava nivelizovať na úrovni Petržalky. Ak niekto chce v takých štvrtiach bývať, tak má veľký výber.

  Až sa raz všetky vinohrady a zelené pozemky zabetónujú, tak je zbytočné uvažovať o tom, ako sa to mohlo urobiť lepšie. Firmy ako Grunt si naplnia krátkodobo vrecká za fušerácky urobenú prácu a problémy potom nechajú na desaťročia obyvateľom. Z týchto oblastí sa každý kto môže potom presťahuje ďalej do oblastí so zeleňou (karavána tiahne ďalej), a zabetónovaná štvrť stisícmi nových obyvateľov pôjde "svojou cestou chátrania".

  V novej oblasti potom developeri skúpia pozemky, aby ich mohli krátkodobo draho predať a znova zabetónovať na úroveň Petržalky, ...

  Ako keby v Bratislave nebolo veľké množtvo bytov, ktoré sa už dnes nedajú predať. A v budúcnosti má počet obyvateľov ubúdať, trh s nehnuteľnosťami stagnuje, počet kúpcov ubúda. A to je dôvod na zničenie vinohradov?

  Držím palce pánovi Drotovánovi, aby sa mu tieto celé plány zástavby podarilo zastaviť. Ja som moje námietky odoslal aj písomne na arch. kanceláriu.

  Bol by som rád, keby som sa mohol čoskoro dozvedieť o stave rozhodnutí, lebo som už pozastavil celú výstavbu bytu. Predsa nebudem ešte investovať do bytu, o ktorý by som po eventuálnom schválení projektu výstavby už nemal záujem.

  Ivan (nie totožný s predošlým komentátorom)

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Len malý dodatok.

  V internete (Račan 0/2013) som teraz čítal, že sa dá niečo robiť, pokiaľ neprídu buldozery.

  Včera prišli na začiatok Horskej buldozery ... Ale nie je mi celkom jasné, čo sa robí (teraz vykácajú "staré" vinohrady).

  Existuje ešte tá spomínaná možnosť, že sa projekty zastavia cez plánovaný zákon na ochranu vinohradov? Alebo to bola len krátkodobá romantická predstava na ukľudnenie ľudí, aby si až po príchod buldozerov mysleli, že žijú v kvalitnom životnom prostredí?

  Ivan

  OdpovedaťOdstrániť
 31. vie niekto nejake aktualne informacie, co je s projektom?

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Snažia sa aktuálne zničiť tie vinohrady...
  http://drotovan.blog.sme.sk/c/348236/Ako-sa-nicia-vinohrady-v-Bratislave.html

  OdpovedaťOdstrániť
 33. ako sa tomu da este zabranit? ci uz je neskoro?

  OdpovedaťOdstrániť