Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.7.13
2
Na Račianskej ulici za Lidlom na Mladej Garde je plán postaviť veľkú bytovú budovu. Aktuálne je tento zámer posudzovaní v rámci zisťovacieho konania EIA.  Do 5. 8. 2013 je možné zasielať k tomuto projektu pripomienky na adresu OÚ ŽP BA, Karloveská 2, 842 33 Bratislava. Nižšie sú spracované pripomienky mnou (body 1. až 7.) a Petrom Netrim z Cyklokoalície (body 8. až 12).


Vec: Pripomienky k zámeru Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava

Týmto dávam nasledujúce pripomienky podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov k zverejnenému zámeru „Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava“ zverejnenému na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-racianska-bratislava:
 1. Považujem daný zámer za jednoznačné obchádzanie zákona 24/2006 Z.z., pretože projekt podľa STN 73 6110/Z1 by mal spadať s potrebou 574 parkovacích miest pod povinné hodnotenie podľa prílohy č. 6 časť 9 bod. 16 b). Dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré je súčasťou zámeru (s.8) uvádza, že podľa STN 73 6110/Z1 je potrebných 574 parkovacích miest a tiež uvádza, že projekt „bude počítať so zástupnosťou 81 parkovacích miest medzi funkciami administratíva a služby a reštaurácia“. V texte zámeru je chybne uvedené (s. 27), že „nároky statickej dopravy pre navrhovanú činnosť boli stanovené podľa STN 73 6110/Z1“. Nároky podľa STN sú 574 parkovacích miest a povinné hodnotenie podľa EIA.  Nároky sú podľa môjho názoru ešte vyššie, nakoľko okrem bytov projekt očakáva cca 333 pracovných miest v administratíve a jednotlivých prevádzkach občianskej vybavenosti (s. 27 zámeru). Z daného dôvodu žiadam riadne povinné hodnotenie zámeru podľa zákona 24/2006 Z.z.  Žiadam navrhovateľa tiež o vysvetlenie, akým spôsobom vypočítal tzv. zástupnosť parkovacích miest a či sa nejedná iba čisto o účelové číslo z dôvodu obchádzania povinného hodnotenia.
 2. Kapacitné posúdenie navrhovaného kľúčového bodu pre pohyb vozidiel smerom do centra mesta (tj. neriadená križovatka prechádzajúca mimo toho cez električkové koľaje s navrhovanou preferenciu Račianska-Skalická cesta) je nedostatočné a navrhovaný zámer pri očakávaných kapacitách dopravy je nerealizovateľný. Dopravno-kapacitné posúdenie vôbec nebralo tiež v úvahu navrhované projekty v okolí ako napr. Bytový dom Biely Kríž http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom-biely-kriz-blok-a-blok-b . Z daného dôvodu považujem návrh za nerealizovateľný a požadujem posudzovanie podľa zákona 24/2006 Z.z. a predloženie riadne vypracovanej dopravnej štúdie, ktorá zohľadní aj ďalšie očakávané projekty v území (napr. rádius 5 km) a ich vplyv na Račiansku ulicu.
Prejazd cez električkové koľaje, kde plánuje investor viesť dopravnú špičku projektu smerom do mesta (cca 150 áut)

3. Požadujem riadne posúdenie možné vplyvu železnice Vinohrady-Filiálka v prípade realizácie dopravného spojenia, zahrnutie ochranného pásma a jeho posúdenie.
4. Požadujem vypracovať hydrogeologický prieskum, ktorý by dokázal realizovateľnosť/nerealizovateľnosť navrhovaného vsakovania dažďových vôd. Daný prieskum požadujem vypracovať v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. 5. Požadujem vypracovať tretí variant, ktorý by bol objemovo vhodnejší pre dané územie a generoval by výrazne nižšie požiadavky na statickú a dynamickú dopravu, riešil by odvádzanie dažďových vôd ich úžitkovým využitím (napr. na chladenie budov, zavlažovanie, zelené strechy a pod.)
6. Daný návrh pre uvedenú priemyselno-nákupnú zónu nepovažujem za vhodný. Projekt v prípade realizácie v navrhnutom objeme by generoval veľké množstvo problémov nielen pre súčasných obyvateľov okolia ale aj pre obyvateľov projektu (doprava, materské školy, absencia akéhokoľvek detského ihriska v projekte a pod.). 
7. Zároveň v zmysle §24a ods. 1 zákona 24/2006 Z.z. požadujem ako riadny účastník konania zasielanie všetkých dokumentov v rámci ďalších konaní (výrubové, územné, stavebné a pod.).
8.       Projekt nedostatočne zohľadňuje plánovanú výstavu v oblasti a to predovšetkým:
a.       Predĺženie Tomášikovej (úsek Vajnorská - Račianska). V návrhu je naznačené trasovanie plánovanej 4 prúdovej komunikácie, avšak tá
                                                               i.      výrazne zhorší podmienky na bývanie (hluk, možnosť parkovania a pod.), predovšetkým na severnej strane budovy
                                                              ii.      ruší 18 porchových parkovacích miest na severnej strane budovy
                                                            iii.      znižuje pomer zastavanej a nezastavanej (zelenej) plochy po uskuročnení predĺženia Tomašikovej, preto navrhujeme znížiť percento zastavanej plochy tak, aby pomer zelene a zastavaných plôch (parkoviská, chodníky, budovy) spĺňal požadované normy do budúcnosti (po realizácii predĺženia Tomašikovej)
                                                            iv.      nepočíta s priestorom pre vedenie cyklistických trás na Tomášikovej, ktorá je súčasťou piateho bratislavského okruhu. Požadujeme vyhradenie prestoru pre vedenie jednosmerných trás v šírke 2 m alebo obojsmernej trasy šírky 4 m pozdĺž predĺženej Tomášikovej.
b.       Plánovanú výstavbu električkovej trate Tomášikova (Račianska - Zátišie - Vajnorska - Trnavska - Ružinovská), ktorý má prepojiť tri východné električkové radiály (Račianska, Vajnorská, Ružinovská) odporučený Dopravnou komisiou mesta a prijatý Mestským zastupiteľstvom v dňoch 26.-27.9.2012 pod číslom 779/2012 (Náhradné projekty v rámci operačného programu Doprava, 4. prioritná os). Projekt to úplne ignoruje.
9.       Priechod pre cyklistov na južnej strane budovy navrhujeme riešiť obdobne ako neďaľeký priechod pre chodcov, a to v úrovni chodníku, t.j. ako bariérový pre automobily (viď obrázok 1). Spomaľovací prah zaistí nutnosť spomaliť pre automobily, čím sa zvýši celková bezpečnost cyklistov.

10.    Priechod pre chodcov od bytového domu k OMV bol navrhnutý nevhodne keďže v mieste vyčkávania v prípade prejazdu automobilov by chodci čakali priamo na cyklotrase. Navrhujeme posunúť cyklotrasu, čím sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov premávky podľa obr. 1.
11.    Chýba priechod pre cyklistov cez železničnú trať a následne Kukučínovu s napojením na Pluhovú, ktorú je nutné zobojsmerniť pre cyklistov, minimálne pokým nebude dobudovaná segregovaná trasa na predĺženej Tomášikovej.
12.    Krátkodobé a dlhodobé parkovanie pre cyklistov riešiť pomocou vhodných stojanov pre bicykle pred prevázkami (pre návštevníkov) v pravidelných rozostupoch 50 m a zamykateľných priestorov v budove alebo v garážach (pre obyvateľov, zamestnancov), podľa Parkovacieho manuálu Cyklokoalície (PDF: bit.ly/14tGlgg).


Fotografie zo zámeru (projektová dokumentácia) zverejneného na enviroportal.sk a z maps.google.sk

autori pripomienok: Michal Drotován a Peter Netri

2 komentárov:

 1. Parada ze ste si na to takto postriehli. Som zvedavy ako dopadnete s vasimi pripomienkami. Ak uspejete, moze to byt podnet aj pre inych obyvatelov, ktorym chcu v blizkosti ich bytov postavit taketo opachy. Pre mna osobne su velkym problemom poddimenzovanie poctu podzemnych parkovacich miest v akomkolvek projekte a vyska budov smerom k centru. Taku Aupark vezu by som dal zvalit hned na naklady majitela. Vela zdaru prajem a prosim priebezne zverejnujte ako sa vec ma.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Podľa oznamu OÚ ŽP BA navrhovateľ zámer stiahol:

  Týmto oznamujeme všetkým zúčastneným subjektom a verejnosti, že dňa 20. 08. 2013 navrhovateľ zaslal prostredníctvom elektronickej pošty a potvrdil podaním dňa 21. 08. 2013 oznámenie o späťvzatí žiadosti o zisťovacie konanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. pre zámer „Polyfunkčný bytový dom RAČIANSKA, Bratislava“ podanej dňa 27. 06. 2013, čím ju (vrátane príloh - zámeru) vzal späť a považuje ju za bezpredmetnú.

  Zámer sa teda bude prerábať a uvidíme čo bude do nového kola predložené.

  OdpovedaťOdstrániť