Pripomienky k zámeru Dolný Slanec pred vydaním rozhodnutia

Týmto vznášam v zmysle §36 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíc...

29.5.18 »»»