Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.6.20
0
Po viac ako desiatich rokoch sa vlani rozbehli prípravné práce k vybudovaniu novej obecnej školy Plickova. V októbri 2019 sa podarilo po rokoch budovu opäť zveriť do správy mestskej časti Bratislava-Rača za účelom zriadenia školy. Po dlhých diskusiách s poslancami a viacerých zastupiteľstvách sa v januári 2020 rozhodlo ísť do riešenia školy Plickova, ktorá by ako celok bola obecná. Následne vedenie mestskej časti zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie a 05.06.2020 bolo vydané stavebné povolenie na kompletnú opravu budovy.


Spracovala sa verzia školy s 25 triedami, 10 odbornými učebňami, kabinetmi, zborovňou, kuchyňou, jedálňou a telocvičňou. Na samotnú telocvičňu, jej rekonštrukciu a prevádzku navrhlo miestne zastupiteľstvo 29.01.2020 vypísať do konca septembra 2020 verejnú obchodnú súťaž na investora.


Po vydaní stavebného povolenia sa spracoval realizačný projekt a výkaz-výmer celej stavby. Ten vychádza v rámci kalkulácie na cca 7,2 mil. €. V rámci súťaže na zhotoviteľa je predpoklad zníženia tejto ceny o cca 10%. K projektu je v budúcnosti potrebné doplniť aj investíciu do vonkajších priestorov či zariadenia kuchyne (obe je možné riešiť aj externým investorom a prevádzkovateľom). Celkové náklady sa teda budú pohybovať na odhadovanej úrovni 7,5-8 mil. €.

Projekt je teda nevyhnutné realizovať vo viacerých postupných krokoch a variantoch.


Prvou fázou je samotný projekt školy v rozsahu investičných nákladov do výšky 4,5 mil. € (financovaných 3,5 mil. € z úveru a 1 mil. € z fondu rozvoja Rače - poplatku za rozvoj - hlavne zámer Rínok Rača)  - za túto sumu je potrebné pripraviť siete, zateplenie, výmenu okien a strechy, výmenu podlahy a ďalšie úpravy, aby v škole mohli byť zriadené triedy a učebne pre prvý stupeň základnej školy.Druhou fázou je dokončenie zvyšných tried, oprava telocvične (súkromný investor príp. mimorozpočtové zdroje), vybudovanie výťahu a pod. - odhadovaná suma je do 2,5 mil. € - tieto práce by boli realizované buď z externých investičných zdrojov (telocvičňa) ale zo zdrojov štátneho či európskeho rozpočtu. Ideálne by samozrejme bolo robiť prvú a druhú fázu spoločne - je to však viazané práve na externé zdroje.


Treťou fázou je revitalizácia vonkajších priestorov vrátane ihriska - táto fáza by sa realizovala buď z externých zdrojov alebo z poplatku za rozvoj získaného za stavebné projekty do roku 2024.

Prvotným krokom je schválenie úveru vo výške 3,5 mil. €, mestská časť Bratislava-Rača samozrejme bude tiež žiadať prefinancovanie časti nákladov cez pripravovanú novú výzvu BSK o prefinancovaní rozširovania počtu tried fondmi Európskej únie - IROP (cca 2-3 mil. €). Z poplatku za rozvoj by do projektu smeroval 1 mil. €. Zároveň sa budeme snažiť presvedčiť vládu SR, aby samosprávy nemuseli platiť resp. bola im prefinancovaná zaplatená DPH pri investičných projektoch. Nie je v poriadku, že obec platí 20% z projektu de facto štátu na daniach (hlavne ak z dane DPH nič nemá).
V prípade, ak sa súťaž na zhotoviteľa stavby Plickova (1. fáza) začne v októbri 2020, práce na stavbe by mohli začať v marci 2021 (ak sa úspešne podarí vysúťažiť firmu a podpísať zmluvu), prvé čerpanie schváleného úveru by bolo na jar 2021, kedy budeme mať už aj informáciu ohľadom fondov EÚ. Samotné rekonštrukčné práce by trvali 18-24 mesiacov, tj. otvorenie školy v septembri 2022 resp. v septembri 2023.

Aktuálne rokujeme so Gymnáziom Hubeného, SOŠ Hlinická a ZŠ Riazanská, kde by sme dokopy a dočasne (do otvorenia ZŠ Plickova) zriadili zatiaľ potrebných 10-12 tried. Deficit prvých tried v nasledujúcich rokoch je jasný - preto je potrebné daný zámer riešiť čo najrýchlejšie.

Projekt základnej školy Plickova je veľmi dôležitý pre deti rodičov budúcich prvákov a keďže vzdelanie a školstvo patrí medzi najdôležitejšie kompetencie samosprávy, tak aj pre celú Raču. Dôležité je aj zhodnotenie majetku obce, ktorý získala po viac ako desaťročí. Bude to náročný ale veľmi potrebný projekt, ktorý potrebuje podporu vedenia mestskej časti, poslancov a aj širokej verejnosti.Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Postupný vývoj zámeru v predošlých článkoch:


Ako nafúknuť školy v Rači? (03.07.2019) 
Prečo je škola Plickova veľmi dôležitá? (07.01.2020)

Pozn.: 
Pôvodná štúdia 21 tried ZŠ Tbiliská sa svetlotechnickým posudkom, umietnením sieti a normami znížila na reálny projekt rozšírenia telocvične, objekt 01 - 6 tried a objekt 02 - 8 tried (spolu 14 tried) - vydané stavebné povolenie.
Projekt prenájmu časti objektu na súkromnú základnú školu Félix bol 29.01.2020 miestnym zastupiteľstvom zamietnutý.
Dvojsmenná prevádza škôl sa zhodnotila ako nereálna, nakoľko cca 90% detí pokračuje v školskej družine - nebolo by možné ju kapacitne prevádzkovať.
SOŠ Na pántoch nesúhlasia so zriadením základnej školy rodičia detí a aktuálne tiež (žiaľ) ani daná škola.
Gymnázium Hubeného je možné prenajať (po zhodnotení svetlotechnickým posudkom) dve triedy školy pre potreby Rače - nájomná zmluva bola zo strany mestskej časti podpísaná 25.06.2020

0 komentárov:

Zverejnenie komentára