Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.2.22
0

Keďže v prípade komunikácie spájajúcej Horskú s Račianskou ulicou (a samotného zámeru Dolný Slanec) je dôležitý časový harmonogram a jednotlivé udalosti, ktoré sú v rozmedzí 9 rokov (2013-2022), tak uvádzam najdôležitejšie dátumy. Na úvod uvediem, že niekedy sa vojna so silnejšími súpermi vyhrať nedá. 

12.02.2013

Bol predložený na posudzovanie EIA zámer Pod vinohradom, spoločnosti Macharova, s.r.o., neskôr sa daný zámer upravil a premenoval na Malé Krasňany - spoločnosť Lucron - v princípe išlo však o rovnakých architektov aj majiteľov. Išlo o územie v minulosti vyčlenené ako územná rezerva na rozšírenie výroby AB kozmetiky (od cca 70tych rokoch 20. storočia), v roku 2011 zmenené na výstavbu bytových domov (ZaD 02). Reálne tam rástol vinič ale v územnom pláne to ako vinice vedené nebolo. V oboch zámeroch sa rátalo s územnou rezervou pre komunikáciu. Tá je v úseku po účelovú komunikáciu medzi súčasnou bodovou Malokrasňanská 12 a vinicami v súlade s územným plánom, ďalej napojenie na Horskú bol predmet sporu (viac nižšie).

25.02.2013

Starostovia Nového Mesta Kusý a Rače Pilinský riešili prepojenie Horskej s Račianskou pri YIT Reading – vtedy to mal byť projekt „spolufinancovaný“ investormi, tj. čiastočne financovaný aj samosprávou. Necelý rok predtým ešte vtedajší starosta Pilinský vystupoval v reportáži o "zelenom výhľade" z kancelárie YIT Reading.


28.11.2014

Mestská časť Bratislava-Rača získala za 1€ od Konôpku pozemok 7016/11 (kde je aktuálne meracia stanička), zvyšné parcely Konôpku pod cestou odkúpila spoločnosť Grunt. Cieľom bolo "prepojenie komunikácie na Horskú ulicu".

November/december 2014

Developer zámeru Malé Krasňany začal s verejným predajom bytov v zámere po získaní právoplatného územného rozhodnutia. Informácia, že je možná komunikácia v tomto profile v budúcnosti, mu bola známa, rovnako tak bola - ako sa uvádza vyššie (25.2.2013) táto možnosť dostupná ako informácia na webe. 

18.05.2016

V prípade zámeru Dolný Slanec bolo začaté zisťovanie konanie EIA. V zmysle rozhodnutia Okresného úradu Bratislava bolo stanovené ako podmienka, že zámer nemôže byť dopravne napojený na Račiansku cez Peknú cestu pre nedostatočnú kapacitu Peknej cesty a tiež bolo stanovené, že sa má zámer posudzovať. K zámeru prišlo veľké množstvo pripomienok (vrátane mojich), časť z nich bola zapracovaná, väčšina nie.

12.07.2016

Prebehlo stretnutie Hl. mesta, developera a vtedajšieho starostu Pilinského ohľadom EIA Dolný Slanec, kde navrhovali dve alternatívy ciest. Zápisnica z neho je dostupná tu. Obe alternatívy viedli popri - v budúcnosti postavenom - bytovom dome Malokrasňanská 12. Zásadný rozdiel bol v tom, že jeden variant bola jednosmerná komunikácia popri celom dome, druhý variant bola obojsmerná komunikácia v polohe medzi bytovým domom a PD Vinohrady napojená na Horskú. Daná zápisnica bola verejne dostupná od 20.10.2016.

07.03.2017

Bolo vydané záverečné stanovisko EIA, ktoré stanovilo ako podmienku realizácie jednu z dvoch alternatív prepojenia. Voči danému rozhodnutiu sa odvolali štyria účastníci konania (vrátane mňa), rozhodnutie však bolo odvolacím orgánom potvrdené 31.05.2017 a nadobudlo právoplatnosť.

16.08.2017 

Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom záväznom stanovisku k investičnej činnosti uviedlo, že daný zámer vrátene komunikácie cez vinice (v mapke vyššej zelenou fixkou) je v súlade s územným plánom a svoje stanovisko potvrdilo aj po zaslaní námietok účastníkov (vrátane mňa) územného konania dňa 06.04.2018. Viac o tomto je v tomto článku. Záväzné stanovisko Hl. mesta SR je jediné stanovisko, ktoré nevie riešiť nadriadený orgán (na rozdiel od hygieny, hasičov a pod.), nakoľko v zmysle zákona nadriadený orgán územného plánovania jednoducho neexistuje.

02.07.2018

Bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré umiestnilo zámer bytových domov Dolný Slanec a tiež predmetnú komunikáciu, v tejto fáze je územné rozhodnutie ešte s predprípravou na napojenie dvojprúdovej komunikácie v polohe súčasnej účelovej komunikácie medzi bytovým domom Malokrasňanská 12 a vinicami. Časť komunikácie mala byť umiestnená aj na parcele MČ Rača 7016/11 (tam kde je aktuálne meracia stanička). Moja snaha o to, aby príslušný pozemok a celý oblúk s predprípravou na obojsmernú komunikáciu bol so zámeru vyňatý spôsobil silnú antikampaň voči mne ako vtedajšiemu poslancovi. Koho zaujímajú bližšie informácie, viac tu. Voči územnému rozhodnutiu Dolný Slanec sme podali ako účastníci konania odvolanie.

12.11.2018

Odvolania boli Okresným úrad Bratislava zamietnuté a územné rozhodnutie Dolný Slanec vrátane prístupových komunikácií nadobudlo právoplatnosť, dané sa udialo dva dni po voľbách, ktoré sa konali 10.11.2018. V lehote 2 mesiacov podali voči danému rozhodnutiu viacerí účastníci konania podanie na súd (súdne spory Sliviaková a spol. vs. Okresný úrad Bratislava a Beňa a spol. vs. Mestská časť Bratislava-Rača). Prvé súdne konanie neskôr prvostupňový orgán zamietol a druhé zastavil konanie po niekoľkých rokoch a nevytýčil tam ani pojednávanie.

30.11.2018

Stále úradujúci starosta Pilinský podpísal súhlasné záväzne stanovisko k stavebnému konaniu, kde ako cestný správny orgán súhlasil s pripojením prepojovacej komunikácie z Horskej na Malokrasňanskú - je to jeden z kľúčových dokumentov ohľadom stavebného konania. Je zaujímavé, že toto stanovisko bolo podpísané a vydané presne v deň, kedy bolo do podateľne úradu v Rači doručené rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o tom, že určuje v danom zámere Dolný Slanec ako stavebný úrad Bratislava-Rača.

07.12.2018

Či bolo kladné záväzné stanovisko obce podľa §140b stavebného zákona podpísané v rovnaký deň, ako bolo vydané (tj. v piatok 07.12.2018) alebo až v deň ukončenia mandátu starostu Pilinského (v pondelok 10.12.2018) nie je v princípe podstatné - ďalší dôležitý dokument pre stavebné konanie (a posledný, ktorý v danom prípade vydáva mestská časť Bratislava-Rača) bol vydaný a podpísaný. Deň predtým (06.12.2018) vydalo kladné stanovisko k stavebnému konaniu aj Hl. mesto SR Bratislava s tým, že stavebníkom samotnej komunikácie predĺženia Malokrasňanskej má byť Hl. mesto SR Bratislava. 

10.12.2018

Zložením sľubu starostu som sa v podvečerných hodinách stal štatutárom mestskej časti Bratislava-Rača.

04.01.2019

Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý podpísal súhlas s predĺžením komunikácie Malokrasňanská, ktorá má ústiť čiastočne na pozemkoch v katastri Nové Mesto, a vydal záväzné stanovisko.

05.08.2019

Krajský súd Bratislava zamietol návrh na priznanie odkladného účinku správnej žaloby (Sliviaková a spol.) zo dňa 14.01.2019. 01.08.2019 zároveň súd pribral ako vedľajších účastníkov konania všetky osoby, ktoré boli účastníci územného konania.

19.08.2019

Mestská časť Bratislava-Rača podala podnet na prešetrenie územného rozhodnutia Dolný Slanec na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, napriek viacnásobným urgenciám zo strany mestskej časti Ministerstvo v danej veci nezačalo konať a po uplynutí 3 rokoch od právoplatnosti územného rozhodnutia (čo sa udialo 12.11.2021) už ani konať nezačne. Jednoducho viac ako dvojročným nekonaním uplynutím termínu išla vec "do stratena".

11.10.2019

Začalo vodoprávne konanie na Okresnom úrade Bratislava ohľadom odstránenia vodnej stavby - rigola v línií navrhovanej komunikácie Malokrasňanská-Horská. Na základe viacerých námietok mestskej časti Bratislava-Rača ohľadom daného zmätočného konanie bolo dňa 10.02.2020 zastavené späťvzatím. Na základe zmluvy podpísanej dňa 09.03.2020 Slovenským pozemkovým fondom predal následne štát parcelu 7015 (úsek, kde má viesť druhá polovica komunikácie pri bytovom dome Malokrasňanská 12) spoločnosti Grunt, a. s. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 73 €/m2. Celková suma za predaj je 49 348 €. Voči spôsobu umiestnenia vodnej stavby v územnom konaní som podal podnet na prešetrenie na Krajskú prokuratúru Bratislava, podnet však bol odložený a teda zamietnutý.

21.10.2019

Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo so spoločnosťou Grunt zmluvu o spolupráci, podľa ktorej bude v stavebnom konaní na objekty súvisiace s predĺžením komunikácie Malokrasňanská vedené ako stavebník a následne ich bude mať aj vo svojom vlastníctve.

20.01.2020

Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy za účelom výstavby zámeru Dolný Slanec vrátane pozemkov pod komunikáciami. Voči danému rozhodnutiu som podal podnet na prokuratúru z dôvodu, že účastníci EIA neboli do daného konania vôbec zahrnutí a tiež, že k danému sa nevyjadrila obec. Okresná prokuratúra Bratislava III však daný podnet dňa 04.06.2020 odložila a uviedla, že v danom prípade (nie je to ale v podobnom konaní vôbec štandardom) postačuje ako samospráva vyjadrenie BSK a že účastníci sa vyjadrili v konaní podľa zákona 24/2006 Z. z. v minulosti.

28.01.2020

Krajský súd v Bratislave rozhodol o zamietnutí žaloby Sliviaková a spol. a priznal spoločnosti Grunt, a. s. náhradu trov konania. Voči danému bola podaná kasačná sťažnosť dňa 12.05.2020 Združením domových samospráv a dňa 09.06.2020 žalobkyňou Mgr. Danielou Sliviakovou.

Január 2020 - december 2020

Počas celého roka 2020 nás a čiastočne aj poslancov mestskej časti e-mailami a podaniami vrátane 211/2000 Z. z. "zásobovali" žiadosťami o stanoviská alebo výzvami advokát Juraj Eliáš (AK ELBA, s.r.o.) a Peter Kubina (Dentons), k tým listom sa nebudem vyjadrovať, hovoria však veľa o pisateľovi. Mestská časť Bratislava-Rača mala podľa mňa veľmi dobrú analýzu, ktorá nám pre súdne spory umožnila prerušiť stavebné konania vo veci Dolný Slanec. Konanie bolo zo strany mestskej časti prerušené 15.7.2020.

30.10.2020

Bol vydaný protest Okresnej prokuratúry Bratislava III voči prerušeniu konaní v zámere Dolný Slanec, mestská časť Bratislava-Rača mu nevyhovela a v zmysle príslušného zákona bol zaslaný na nadriadený orgán - Okresný úrad Bratislava. Okresný úrad Bratislava danému protestu vyhovel a rozhodol o zrušení prerušenia konania Dolný Slanec dňa 22.12.2020. Voči rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava podali odvolanie traja účastníci konania a mestská časť Bratislava-Rača. Odvolanie však bolo dňa 31.3.2021 Ministerstvom dopravy a výstavby SR zamietnuté. Na základe týchto rozhodnutí stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Rača musel pokračovať v stavebnom konaní na objekty Dolný Slanec, pretože ich správoplatnením bol nimi zákonom viazaný.

18.11.2020

Hlavné mesto SR Bratislava doručilo do podateľne mestskej časti Bratislava-Rača žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby predĺženia komunikácie Malokrasňanská a rozšírenie komunikácie Horská v súčasnosti neprejazdnom úseku. Dňa 27.11.2020 som napísal primátorovi list, kde som ho žiadal o prehodnotenie výstavby v danej oblasti (Dolný Slanec, Slanček, Pod Slancom) a tiež žiadal o dopracovanie daného návrhu minimálne o spomaľovače, ochranný plot pri detskom ihrisku a vodozádržných opatrení. Na tento list mi bola zaslaná odpoveď z Magistrátu až o 8 mesiacov (doručené do podateľne v Rači 26.07.2021), kde v stručnosti bolo napísané, že si pripomienky máme ako účastník konania uplatniť v stavebnom konaní. V stavebnom konaní je aspoň komunikácia upravená tak, že neumožňuje jej napojenie dvojprúdovou komunikáciou na súčasný chodník medzi bytovým domom Malokrasňanská 12 a vinicami. Súboj z roku 2018 o malú parcelu, kde je aktuálne vodomerná stanička, bol aspoň v tomto úspešný.

06.07.2021

Začalo sa stavebné konanie na stavebný objekt komunikácie spájajúcej Malokrasňanskú a Horskú, dané bolo oznámené verejnou vyhláškou a bolo tiež zvolané miestne zisťovanie na deň 03.08.2021. Mestská časť k danému konaniu ako účastník konania (vlastník parcely č. 7016/11) zaslala v zákonnom termíne požiadavku, aby pri detskom ihrisku bol na náklady investora vybudovaný ochranný plot, bol vybudovaný na komunikácií Malokrasňanská vyvýšený prechod pre chodcov. Dané sa po následnom rokovaní podarilo zapracovať (ako ohlásenie stavieb). Konanie bolo prerušené pre námietku účastníka konania voči stanovisku k EIA - túto námietku však príslušný orgán štátnej správy zamietol a stanovisko potvrdil.


Január 2022 - február 2022

Mestská časť Bratislava-Rača vydáva stavebné povolenia na infraštruktúru vrátane objektov daného predĺženia komunikácie Malokrasňanská. Po vyčerpaní všetkých alternatív a na základe stanovísk postupne súdu, prokuratúry, Okresného úradu Bratislava, Hl. mesta SR Bratislava a Ministerstva dopravy a výstavby SR nemá v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku inú zákonnú možnosť.

Záverom k tejto veci by som chcel uviesť, že ako starosta mestskej časti Bratislava-Rača som zdedil veľké množstvo územných rozhodnutí, ktoré umiestnili v zmysle stavebného zákona rôzne stavby (Rínok Rača, Dolný Slanec, Zrkadliská, IPOS, Polyfunkčný objekt Jurkovičova, Centrum Rača), vo viacerých z nich v minulosti mestská časť dala aj kladné stanovisko k stavebnému konaniu (Rínok Rača, Dolný Slanec, dodatočné stavebné povolenie Centrum Rača). Ako prenesený orgán štátnej správy je stavebný úrad viazaný zo zákona predošlými rozhodnutiami a stanoviskami. 

Do právoplatne územne umiestneného projektu Dolný Slanec sa v stavebných konaniach doplnilo vybudovanie ochranného plota pri ihrisku, vybuduje sa vyvýšený prechod na Malokrasňanskej (zároveň bude spomaľovač), komunikácia križujúca v dolnej časti daný objekt bude riešená ako pešia zóna - pripravuje sa v spolupráci s majiteľom danej komunikácie projekt, čo umožní zabráni vytápanie danej komunikácie, nemalo by tam byť blato a celá by mala byť v budúcnosti upravená ako pešia zóna pre chodcov a cyklistov. Je to projekt, kde je predpokladaná realizácia v roku 2023. 


Michal Drotován
starosta Rače
www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára