Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.9.18
131ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE

  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.

  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.

  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.

  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.

  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri električkovej trati
všade, kde je to možné a účelné.

  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.

11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.

12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.


2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ

  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.

  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.

  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.

  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).

  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.

  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.

  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.

  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.

10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.

11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.

12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.

13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.


3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ

  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.

  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.

  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.

  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.

  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.

  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.

  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).


4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI

  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.

  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.

  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.

  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.

  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).

  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).

10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.

11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.

12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.

13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.

14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.


5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER

  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.

  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.

  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Ohňavy.

  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.

  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.

  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.

  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).

  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.

10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.

11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.


6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE

  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.

  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.

  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).

  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.

  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.

  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.

  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).

10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.

12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.


7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA

  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.

  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.

  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.

  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.

  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.

  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.


13 komentárov:

 1. Michal,
  klobuk dole pred Vami, je vidiet ze vnimate vsetkymi zmyslami co skutocni ludia z mäsa a kosti z Vychodneho, Race a Krasnan chcu a bytostne potrebuju ! Mate moju 100% podporu vo volbach 2018 a ak sa Vam podari len 50% z toho co ste si predavzali naplnit, bude to velky uspech a krok vpred pre obcanov nasej najkrajsej metskej casti Bratislavy. Skutocne mame sancu tu o 10-20-30 rokov mat "raj na zemi" ! Nenechajme si ho veru ukradnut, posliapat alebo znicit - zaujmovymi skupinami, oportunistami, odrodilcami a inymi zivlami, ktori bohuzial "nevedia co cinnia", ale karma sa im raz vrati. Mnohi z nas sa toho momentu, ked nastane faza udrziavania a doladovania, uz bohuzial nedoziju, ale majme vtedy na pamäti a majme v ucte, hlavne tvrdu pracu predchadzajucich generacii, ktore tu pre Racu odviedli neoodiskutovatelnu ludsku a obciansku obetu cez svoju pracu, kulturu ako aj vdaka svojemu zanieteniu. Myslim povodnych obyvatelov Racistorfu, neskor ludi, ktori v 50. a 60. rokoch budovali infrastrukturu, realizovali melioracne diela, pokladali zaklady sidlisk, obcianskej vybavenosti ale aj kulturneho a spolocenskeho zivota - v prvom rade pedagogov (ktori nas formovali, umravnovali a takpovediac davali do poriadku, v nemalej miere generacie vinarov zo spolocnych dvorov a ich rodiny, reprezentantov podnikov, ktore tu cele dekady davali ludom pracu a slusny zivot a zasluzili sa o budovanie a financovanie vystavby nasich sidlisk, v ktorych vyrastli generacie ludi nachadzajucich sa prave dnes v tom najproduktivnejsiom obdobi zivota 35-50 rokov... Michal vdaka za Vas vklad do pokracovania tohto zdraveho, pravdiveho a tak potrebneho v dnesnej dobe !
  S podakovanim Frantisek Polakovic z Krasnan

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň pán Polakovič,

   ďakujem veľmi pekne za Vaše slová, vaše slova ma veľmi povzbudili a potešili. Budem sa snažiť nesklamať vašu dôveru.

   Ďakujem pekne

   Odstrániť
 2. Pán Drotován, môžem zopár otázok?

  K 1/1 Každá komunikácia predsa svojho pána má. Aj keď ide o pôdu v správe SPF. Existuje aj legislatíva, kto sa o komunikáciu má starať. V prípade ktorých komunikácii chcete zabepečiť a akou legoslatívou, aby mali svojho pána, teda osobu zodpovednú za údržbu?

  K bodu 1/3,5,8, 9: Aké reálne zdroje financovania plánujete?

  K bodu 1/9: Ako sa chcete postarať o vysporiadanie pozemkov pod cestami a chodníkmi, keď sú v súkromnom vlastníctve? Odkiaľ zoberie mestská časť prostriedky na náhrady za vyvlastnenie, resp. kúpu?

  K 2/1 Prečo zaťažovať mestskú časť mzdovými nákladmi, keď sa dnes dá využiť mnoho jednoduchých aplikácii , v rámci ktorých sa miesto vyfotí a aj s GPS súradnicami ho pohodlne prijme pracovník úradu?

  K 2/3 Z akých zdrojov zabezpečíte revitalizáciu parku?

  2/5 Ako chcete presadiť adresné investovanie developerského poplatku?

  K 2/7 Z akých zdrojov chcete odstrániť nelegálne skládky a ako zabránite vzniku nových?

  K 2/12 Ako sa chete postarať, aby Račiansku ul. nezatápalo? Prečo ste tak neučinil doteraz? Ste poslanec môžete navrhovať, odhlasovať, prispieť k zháňaniu peňazí...

  Ku všetkým investičným aktivitám. Odkiaľ to chcete všetko zaplatiť? Konkrétne. Nie z virtuálnych eurofondov a ptom povedať, že ste neboli úspešný, lebo ministerstvo nedalo.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň,

   ďakujem za pripomienky a príspevok.

   K Vaši otázkam:

   k 1/1 - podľa zákona o pozemných komunikáciach a predmetných vyhlášok či štatútu Hl. mesta SR Bratislava je jasné dané, kto je správca miestnych komunikácií I. až IV. triedy - veľa komunikácií je však nezaradených (napr. vnútroblokové, príjazdové k bytovým domom a pod.) - ak je to možné, je potrebné ich riadne zaradiť (napr. sídlisková komunikácia Pri Šajbách), v KV som zaradoval štyri komunikácie do siete miestnych komunikácií, je to proces tak na jeden rok.
   Rovnako tak treba v zmysle zákonov brať za správcu účelovej komunikácie toho, kto ju najviac využíva - ak sú to obyvatelia bytových domov, tak by v zmysle zákona mala byť správcom obec - aj keď komunikácia nie je zaradená.

   Možno by ste boli prekvapený, koľko komunikácií je v Rači, ku ktorým sa nikto "nehlási" - napr. komunikácia pri vozovni Krasňany k bývalým ubytovniam vrátane parkoviska, komunikácia k SOU Na Pántoch, komunikácie na Dopravnej a veľa ďalších. V prvom rade je teda potrebné presne spraviť v zmysle legislatívy audit, čo je koho.

   k bodu 1/3,5,8,9 údržba komunikácií (vrátane chodníkov) v správe mestskej časti - bežný rozpočet, budovanie cyklotrás - poplatok za rozvoj, kapitálový rozpočet, súkromné zdroje, Nórske fondy,eurofondy - vo Vajnoroch to ide, v Rači nie?

   Vysporiadanie pozemkov - v prvom rade treba jasne urobiť mapu pozemkov, ktoré je potrebné vysporiadať pod komunikáciami - stanoviť cenovú mapu - reálne ceny, ktoré prihliadajú na to, že je tam dané v zmysle zákona 66/2009 Z.z. vecné bremeno. Dodnes neexistuje ani analýza rozsahu. Následne sa vyčlení určitá suma, ktorá bude na tieto účely ustanovená (bude to však proces na dlhé roky) a férovo - napr. losovaním sa bude vyberať poradie odkupovania - to, že sa to neriešilo desaťročia neznamená, že sa máme tváriť, že je všetko OK. Samozrejme ak so sumou nebude vlastník súhlasiť, tak dohodu musí byť na oboch stranách. Musí to však byť fér pre každého.

   Budovanie protihlukových stien - v prvom rade to mal developer povinnosť pri budovaní Radničného námestia - jednou pákou je kolaudácia posledného objektu - ide však aj o protihlukové steny napr. v oblasti Peknej cesty/Račianskej - časť by sa financovala z poplatku za rozvoj zo zámerov v danej oblasti, EÚ tiež pre hlukové mapy plánuje rôzne granty, na riešenie hluku. A verím, keďže je to v záujem aj obyvateľov domov, že by tam bola istá spoluúčasť aj z ich strany. V prvom rade však je potrebné zmerať účelnosť a spôsob riešenia. V prípade esíčka pri RNR je potrebné vymeniť kompletný koľajový zvršok - DPB to sľubuje už dlhšie obdobie - v tomto projekte by to tiež malo byť zohľadnené.

   k 1/9 - vysporiadenie by bolo v rámci dohody dvoch strán s tým, že je potrebné prihliadať na to, že na komunikácie je podľa zákona 66/2009 Z.z. vecné bremeno (takže za pozemok pod cestou nikto nemôže očakávať za m2 sumu ako na zelenej lúke) - v žiadnom prípade by nešlo o vyvlastňovanie - stanovil by sa jasný spôsob aj výpočet ceny. Je to vec, ktorú by bolo nutné riešiť spoločne s vlastníkom komunikácie - Hl. mestom SR Bratislava. Proces však musí začať od mestských častí.

   Odstrániť
  2. k 2/1 - to čo hovoríte zabezpečuje aj portál Odkaz pre starostu - účelom inšpektorov nie je iba zisťovanie podnetov, ale hlavne ich riešenie - a tiež dozor a v prípade potreby pokutovanie za porušovanie VZN - podobný systém som v roku 2012 zaviedol v Starom Meste - dovtedy to boli iba "fotiči" problémov - po zmene a legislatívnom overení (napr. na základe prokuratúry), že pokuty môže za porušovanie VZN dávať aj poverený zamestnanec MČ sme zaviedli takýto systém. Napr. v roku 2013 boli za porušenie VZN udelené inšpektormi v Starom Meste pokuty (hlavne za poriadok a čistou - špaky a pod.) vo väčšom počte ako pokuty za rovnaké priestupky udelené mestskou políciou za komplet celú Bratislavu. Dokázali sme tak v realite, že výhovorky mestskej polície, že vraj to nejde sú iba výhovorky - veď sa aj jeden čas snažili to napadnúť - ale ako hovorím prokuratúra nám dala za pravdu. Samozrejme ten systém potrebuje ešte zmeny v legislatíve, aby bol účinnejší (napr. dodnes od roku 1990 je rovnaká max. pokuta 33€ - pôvodne 1000 Kčs - čo je v prípade väčších porušení ako napr. rozkopaný koš dosť nonsens).

   Na základe mojich skúsenosti zo Starého Mesta a Karlovej Vsi viem, že kľúčový je pohyb v teréne - inšpektori boli celé dni v teréne a administratívnu prácu (napr. výzvy správcom a pod.) riešili v prípade dažďu alebo silného mrazu.

   k 2/3 revitalizácia parku - jedným zo zdrojov sú granty, ktoré sú novovyhlásené a sú v oblasti adaptácie na klimatické zmeny - sú to Nórske fondy a EÚ fondy, v KV sme začali podobný projekt https://www.teraz.sk/regiony/bratislavakarlova-ves-spusta-europsky-pr/332076-clanok.html
   Tým sa dajú riešiť nielen parky, ale aj vnútrobloky a pod.

   Adaptácia na klimatické zmeny je téma, ktorá bude iba narastať a verím aj zdroje na ňu - a verím, že aj štát sa konečne preberie.

   k 2/5 - o tom, na čo sa využije pomer, ktorý ide priamo mestskej časti rozhodujú poslanci v návrhu rozpočtu - budem sa snažiť zaviesť pravidlo, podľa ktorého peniaze z projektu budú prioritne investované v oblasti, kde bude mať projekt najväčší dopad (napr. v prípade Ránok Rača som návrhy popísal v tomto článku: http://michal-drotovan.racan.sk/2017/03/rinok-raca.html) a budem sa o tom snažiť presvedčiť aj mestských poslancov - preto je dôležité aj to, aby som tam mal dobrú spojku - Ingrid Vanerkovú, ktorá sa týmto témam tiež venuje.

   k 2/7 - bude to jednou z úloh práve vyššie popísaných inšpektorov verejného poriadku - samozrejme nie je to jednoduchá úloha, hlavne čo sa týka Žabieho Majera - tam by som v prvom rade preveril, ako majú zabezpečený odvoz odpadu ľudia, čo tam majú de facto rodinné domy a záhradkári a spolu s organizáciami by sme hľadali možnosť riešenia formou spolufinancovania z ich strany na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov a pod. Otázka, čo ďalej so Žabím Majerom je téma, ktorú treba otvoriť a začať riešiť - ale za oblasť ako celok.

   Odstrániť
  3. k 2/12 - návrhy som uviedol napr. tu: http://michal-drotovan.racan.sk/2018/06/ako-zabranit-vytapaniu-racianskej-ulice.html

   Pýtate sa, čo som k tejto veci urobil doteraz - v prvom rade práca poslanca je prácou vo voľnom čase, takže spravil a robil som toto v rámci mojich možností:

   1. posledných 7 rokov pripomienkujem všetky developerské projekty a jednou z tém a pripomienok, ktoré riešim je odvádzanie dažďových vôd, retencia a pod. - túto pripomienku na návrhy mám v každom jednom projekte

   2. keď som bol prednosta OÚ ŽP v BA (2011-05/2012), začali sme robiť pravidelné prehliadky vodných tokov spolu so správcom SVP a ďalšími dotknutými vrátane obce - za môjho pôsobenia sa rozbehol tiež projekt suchých poldrov na Pieskovom a Banskom potoku, prehliadky a povodňové komisie pokračujú dodnes - aj v júni som sa na jednej zúčastnil - mimochodom za mestskú časť tam žiaľ nebol nikto

   3. počas dažďov som priamo v teréne a teda sledujem ako a kade tečie voda a kde to spôsobuje problém, väčšinu tokov už mám odsledovanú - preto aj vyššie uvedené návrhy

   4. aj keď iba riešenie následkov - dvakrát som očistil po prívalových dažďoch chodník pred vozovňou, kde chodia za deň stovky ľudí a cyklistov, raz sme pomáhali nedávno čistiť rigol na Mrázovej

   5. z predošlej práce mám dobré vzťahy a kontakty s odborníkmi z SVP (p. Kováč) či Okresného úradu (p. Součková), tí by veci aj riešili a mali návrhy, treba však podporu "zhora". A tú môže dať iba starosta nie referenti alebo radový poslanec.

   6. možno sa vám to zdá málo, ale moja práca poslanca je skutočne na úkor voľného času a verím, že uznáte, že robiť ju na plný úväzok s aparátom úradu, ako je to v prípade starostu otvára úplne iné časové, personálne aj materiálové zdroje na riešenie.

   K Vašej poslednej otázke ohľadom zdrojov - áno nechcem písať všeobecné reči že bla bla eurofondy a pod. - v Karlovej Vsi hľadáme všetky možnosti na mimorozpočtové zdroje - niekedy je to pár tisíc eur na vodozádržné opatrenia a niekedy viac ako milión ako na projekt klimatických zmien, poznám aj v tejto oblasti veľa šikovných ľudí s ktorými som pracoval a budem sa ako manažér snažiť vytvoriť čo najlepší tím.

   Odstrániť
 3. Ak dobre počítam ste ako poslanec v miestnom zastupiteľstve Rače skoro 8 rokov. Máte tam veľa bodov, ktoré ste predsa mohli podnietiť z Vašej vlastnej iniciatívy. Napríklad Viac košov na psie exkrementy. To sa doteraz nedalo, či ako?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dva priklady:
   ziadal som o kos pri CVC Hlinicka a bol osadeny, tiez na konci ulice Novy Zahon
   Na druhej strane som na zaklade podnetu obcanov ziadal kose pod "hradskou", hlavne v okoli veterinara - odpoved vraj ich tam netreba.

   Nemusite sa obavat, ako poslanec som sa snazil presadit aj takeho veci.

   A lokalit, kde by mali byt ale nie su je viacero.


   Odstrániť
  2. PS: Jediny cisto poslanecky bod je 6.4. - o ten som sa snazil pri rokovani o zmene rokovacieho poriadku - zial nepresiel mi, pretoze aj urad bol slovne proti.

   Ano je to tak, ze za prve 4 roky mi preslo vyrazne viac veci ako druhe styri roky - navrhov som hlavne na komisiach ale aj zastupku daval dost.
   Tato trajektoria by sa s najvacsou pravdepodobnostou, ak by pokracoval sucasny starosta nejako zasadne nezmenila ani v buducnosti - to bol aj hkavny dovod, preco uz nekandidujem na poziciu poslanca, ak by som vo volbach nebol zvoleny, budem sa dalej venovat temam v Raci hlavne ako obcan. Lebo moznosti obcana a poslanca nie su - hlavne v temach, ktore riesim - zasadne odlisne.

   Odstrániť
  3. Takze aby som to zhrnul,
   v mojom programe je 79 bodov, ktore poslanci bez uradu a vedenia MC realne nemozu a nevedia presadit sami osebe a opacne jeden bid (6
   4.), ktory zase starosta alebo urad bez poslancov nemoze nijako presadit vice versa. Takze ak nove zastupitelstvo s tymto navrhom - tak ako v tomto volebnom obdobi - nebude suhlasit, tak neprejde.

   Po rokoch prace v samosprave a aj ako poslanec viem presne limity zastupitelstva, legislativy, uradu, financii, majetkove problemy atd.
   Moj program nie je na vode a je vseobecne odsledovatelne jeho plnenie a odpocet.

   V kazdom pripade dakujem za otazku a podnet.

   Odstrániť
 4. Pán Drotován, držíme palce, najmä pokiaľ ide o kvalitu životného prostredia a zastavenie developerského šialenstva v Rači. Práve teraz zažívame prívaly prachu a rôznych úlomkov zo ďalšej stavby toho monštra na pozemku bývalých vinárskych závodov.A najmä sa treba zamerať na zmenu štýlu práce úradníkov MZ. Napr. odbor ochrany životného prostredia, ktorí často vôbec nevedia, čo sa v Rači deje, pretože sú motivovaní sedieť pri počítačoch a nie sledovaním terénu, za čo sú platení. Ak sú aj prinútení na podnety samotných občanov obzrieť miesta priestupkov, častá odpoveď je, že nemajú kompetencie. Načo tam potom sú? Prísľuby riešenia idú do stratena, a pod. A ešte pri personálnom audite zariaďte, aby v piatok krátko po obede človek niekoho na úrade vôbec našiel. Súčasný starosta prešiel metamorfózou od kedysi skromného kandidáta SZ ku značnej miere arogancie a presadzovanie svojich osobných záujmov. Váš program je ambiciózny, kiež by sa Vám ho podarilo presadiť na prospech obyvateľov Rače. A v prípade, že budete zvolený, nedovoľte, aby sa časopis Račiansky výber stal iba správami o strihaní pások starostom a jeho podliezanie sa najmä dôchodcom. Vaša kampaň je primeraná, na rozdiel od bombastickej bilbordománie súčasného starostu, ktorý si vraj na ňu nasporil počas jeho volebného obdobia, mal by to vari niekto spočítať, stálo by to za to.Veľa zdaru!

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň,

   ďakujem veľmi pekne za podporu.
   Práve strihanie pások alebo podobné kortešačky mi nie sú vlastné - Račiansky výber plánujem úplne presunúť z rúk starostu - že by si ho prečítal až po ich vydaní a nie pred. Redaktori majú byť vecní, nezávislí.

   Odstrániť
 5. Tá kampaň proti Vám je tak odporná a podpásová,že sa ani nedá prečítať do konca. Ukazuje na skutočné metódy sponzorov Vášho protikandidáta.

  OdpovedaťOdstrániť