Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.2.13
31
V poslednej dobe sa v Rači vyrojilo toľko nových developerských projektov, že je veľmi náročné to aj sledovať.


Po projektoch Račany Rosso (stále možno podpísať petíciu a aktuálne sa čaká na vysporiadanie sa developera s písomnými pripomienkami občanov - bolo ich skoro 60; budeme radi, ak vyplníte aj anketu o tomto projekte), a Pod vinohradmi (tam je možné v rámci procesu EIA zasielať pripomienky na Ministerstvo životného prostredia do 08.03.) prichádza ďalší projekt v Krasňanoch - Dolná Pekná cesta. O tomto projekte som už písal aj tu na blogu aj v Račianskom výbere 1/2013. Uviedol som, že tento projekt je nezmyslom a na tom trvám.

Mám k nemu tieto zásadné otázky a pripomienky:

1. Predložená urbanistická štúdia (UŠ) ponúka dva varianty, z ktorých je jeden horší ako druhý.
Variant 1:  21 domov, 380 bytov, 890 obyvateľov, 607 (resp. 675) parkovacích miest, zastavaná plocha 6790 m2
Variant 2:  20 domov, 348 bytov, 810 obyvateľov, 557 (resp. 622) parkovacích miest, zastavaná plocha 6090 m2

2. V štúdii nie je vôbec riešená doprava v širších vzťahoch a konštatovania v nej nie sú ničím podložené. Zámer uvádza, že "samotná doprava z riešeného územia bude smerovaná do ulice Pekná cesta a následne cez svetelnú križovatku na ulicu Račianska cesta, kde dôjde k jej rozdeleniu vo smere na Raču a Centrum Bratislavy. Zrealizovanie susednej zóny Rinzle umožní následne napojenie riešenej zóny na Račiansku ulicu i cez ulicu Hečkova." Tiež uvádza, že "Územie je v súčasnosti sprístupnené z jedného smeru a všetky prístupové komunikácie poskytujú kapacitne dostatočné pripojenie pre predpokladanú výstavbu obytnej zóny. Kapacitným posúdením sa zaoberá samostatná časť štúdie.Ďalej sa uvádza, že "navrhovaná obytná zóna bude na okolitú dopravnú infraštruktúru výhľadovo napojená v dvoch bodoch. Primárne a ako prvé bude realizované dopravné napojenie na ulicu Pekná cesta pomocou okružnej križovatky umiestnenej na parcele č. 17353 a 2266/6 katastrálne územie Rača. Kapacitné posúdenie predmetnej križovatky je v samostatnej časti tejto štúdie. Sekundárne napojenie na okolitú komunikačnú sieť sa uvažuje z koncového bodu komunikácie C1_MO 9,0/50 smerom na parcelu 9163 k. ú. Rača, ako prepojenie predpokladanej zóny Rača - Rinzle. Predĺžením nosnej komunikácie C1_MO 9,0/50 do zóny Rinzle bude možné následne zokruhovať cez Hečkovu ulicu obe obytné zóny na Račiansku ulicu."


Vo zverejnených materiáloch nie je však žiadna dopravná štúdia resp. žiadne posúdenie navrhovaného kruhového objazdu s Peknou cestou, križovatiek Pekná cesta/Račianska ulica a ďalších svetelných resp. neriadených križovatiek na Račianskej ulici. Žiadam predložiť riadne vypracovanú dopravnú štúdiu, ktorá bude zahrňovať aj schválené resp. navrhované projekty v okolí (Rinzle, výstavba v areáli AB Kozmetika, výstavba Pod vinohradmi, Slanec, projekt Rustaveliho a navrhovaný projekt Račany Rosso). Je prekvapujúce, že súčasťou návrhu nie je ani zmienka o tom, koľko áut by z projektu vychádzalo v dopravnej špičke a ani smery ich prúdenia. Bez predloženia riadne vypracovanej dopravnej štúdie sú tvrdenia o dostatočnej kapacite nepodložené a zavádzajúce. Situácia je už dnes kritická a Pekná cesta v rannej špičke nevyhovuje už ani v súčasnosti. Rovnako tak je aj situácia na ceste II/502 kritická v špičkových hodinách. Bez tohoto posúdenia považujem túto urbanistickú štúdiu za zdrap papiera. Požadujem pred akýmkoľvek ďalším procesom predložiť dopravnú štúdiu.


Zároveň uvádzam, že výstavba podobných projektov bez predošlého riešenia predĺženia Galvaniho ulice a ďalších nadväzujúcich dopravných projektov je nezmyslom a je proti záujmom obyvateľov Rače.

3. Považujem za krajne zavádzajúce, ak sa prakticky v žiadnom výkrese neuvádza súčasne platný funkčný kód pre dané územie - t. j. 502 G - tento kód umožňuje v území napr. vybudovať parkovisko, ktoré by bolo veľmi potrebné pre kamióny, ktorá blokujú hornú časť Peknej cesty. Je krajne zavádzajúce, ak vo výkresoch je uvedené v časti "širšie vzťahy" funkčný kód 101 F, ktorý tam však nie je a je iba štúdiou navrhovaný. Mimo textovej časti je však táto vec zamlčaná. Je krajne zavádzajúce, ak je vo výkrese uvedené farebne, že sa jedná o kód 101 F viacpodlažná zástavba podľa ÚP a územie je potom bodkovaním označené ako "zmena ÚP". Žiadam, aby v štúdii aj výkresoch bolo jasne uvedené, že sa jedná o návrh na zmenu územného plánu a že v súčasnosti nie je možná žiadna výstavba bytoviek v tom území. Osobne si myslím, že v rámci urbanizmu, problémov v Krasňanoch a pod. by bolo najlepšie riešenie pre obyvateľov vybudovať tam parkovisko príp. parkovací dom, ktorý by pomohol riešiť katastrofálnu situáciu s parkovaním a parkovanie na chodníkoch v Krasňanoch.4. Projekt "Rača - Dolná Pekná" uvádza, že je predpoklad potreby cca 90-100 nových miest v ZŠ a cca 30-40 v materských školách (tu je však chybné uvádzané, že sa jedná o kohortu 0-5) (s. 21). Ďalej sa v nej tvrdí, že je v Rači rezerva 50 miest v ZŠ (s. 22) a je potrebne teda zriadiť ešte miesta pre cca 50 detí (dve triedy), na rovnakej strane je však uvedené, že kapacita pre 100 detí je dostatočná aj ZŠ Hubeného (nie je to však žiadnym spôsobom obhájené). Projekt tiež navrhuje "dočasnú reprofiláciu určitých priestorov ŠKIŠ a SOŠ IT na základnú školu". To je však fikcia, ktorú nie je možné považovať za riešenie potreby cca 100 miest pre školopovinné deti. Treba uvažovať o tom, že sa bavíme o výraznom náraste v rokoch 2016-2020, kedy sa predpokladá výrazný nárast žiakov aj z iných projektov.

Štúdia tiež tvrdí, že "u školských zariadení treba uvažovať, že v MŠ sú kapacity v súčasnosti takmer naplnené, ale do doby výstavby budú mať dostatočné rezervy pre umiestnenie detí predškolského veku v rozsahu cca 40 detí." Bolo by skutočne zaujímavé zistiť, ako k tomuto tvrdeniu developer prišiel - stačí sa opýtať mamičiek, aký je problém umiestniť dieťa do materskej školy - a je ilúziou myslieť si, že v rokoch 2016-2020 bude táto situácia výrazne lepšia a bez problémov umožní umiestniť cca 40 detí z projektu Dolná Pekná cesta.

5. Považujem návrh zástavby 6 podlažných domov za nevhodný ohľadom krajinotvorby, nakoľko by vytváral výraznú bariéru svahu a tiež by umiestňoval pod lesopark a na kopec nad Krasňanmi vyššie bytovky ako sú v dolnej časti Krasňan. Tiež umiestnenie projektu priamo za výrobným závodom Slovenskej grafie je nevhodné a je dôvodný predpoklad, že z toho dôvodu sa bude jednať o tzv. štartovacie byty bez väčšieho zázemia obyvateľov (napr. nahlásený trvalý pobyt v mestskej časti).

6. Projekt správne uvádza, že dažďová voda musí ostať v území, nie je však okrem všeobecného popisu uvedené, aké veľké majú byť retenčné nádrže, tiež je uvedené, že dažďová voda z parkovísk má byť po prechode ORL byť zaústená do Račianskeho potoka (cca 48 l/s) - požadujem prepracovať projekt v tom zmysle, aby všetka dažďová voda zostala v predmetnom území a teda nebola zaústená ani do verejnej kanalizácie ani recipientom do Račianskeho potoka. Požadujem tiež uviesť prepočet zrážok pre celé územie a navrhnúť vhodnejšie riešenie - napr. využitie vody pre ochladzovanie budov v lete, úžitkovú vodu, vybudovanie jazierok v projekte a pod.7. V projekte nie je dostatočne vyriešené, akým spôsobom budú odvádzané splaškové vody, či existuje súhlas BVS na napojenie na súčasnú kanalizáciu a či je kapacita dostatočná bez vyvolanej investície. Žiadam predložiť posúdenie od BVS k danému projektu a tiež stanovisko správcu toku SVP, š.p. OZ Bratislava k návrhu zaústenia dažďovej vody do Račianskeho potoka. Nakoľko sa jedná o dôležitý biokoridor, požadujem vyjadrenie aj od Obvodného úradu životného prostredia - životné prostredie a ŠVS.

8. Žiadam predložiť hlukovú štúdiu nielen vplyvu projektu na okolie, ale aj vplyvu okolia na projekt - hlavne hlučnosť z prevádzky Slovenská grafia, tiež žiadam v tejto fáze vyjadrenie Úradu pre verejné zdravotníctvo.

9. Žiadam predložiť rizikovú štúdiu možného znečistenia podzemnej vody pri výstavbe resp. prevádzke a tiež predložiť hydrogeologický posudok a uviesť v akej hĺbke sa predpokladá podzemná voda a do akej hĺbky majú siahať podzemné garáže resp. základy stavby. Je potrebné uviesť, či počas výstavby tohoto projektu by hrozilo znečistenie podzemnej vody.

10. Štúdia tvrdí, že je to "návrh celkovej koordinácie a usmernenia rozvoja územia pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja." (s. 7) - toto však vôbec na ďalších stranách nedokazuje ani jedným faktom. Žiadam túto skutočnosť doložiť a obhájiť.

Záverom uvádzam, že ani jeden z variantov navrhnutých v predloženej forme pri predošlom neriešení problémov v území nie je vhodný a objemovom dimenzovaný na danú lokalitu ani v rámci širších vzťahov. Požadujem spoločné posudzovanie veľkých developerských projektov (nad 500 obyvateľov) a ich možné realizáciu resp. zmenu územného plánu až po prekládke cesty II/502 a predĺžení Galvaniho a po vyriešení problémov popísaných vyššie. Z daných dôvodov požadujem urbanistickú štúdiu výrazne prepracovať a upraviť do "ľudskejšej" formy. Daný návrh nie je akceptovateľný a bol by proti záujmom obyvateľov Rače.

Dôležitá informácia: Dňa  28.02.2013 od 16,00 h. bude k tejto téme verejné prerokovanie v Obecnom dome a do 20.03.2013 je možné zasielať písomné pripomienky k projektu na adresu Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Ja zasielam vyššie uvedené pripomienky.

Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava - Rača

31 komentárov:

 1. projekt Dolná Pekná vznikal v dielni developerskej skupiny Grunt v období končiaceho stavebného boomu a bol aj v tom duchu riešený - t.j. maximálne využiť územie = napchať tam bytov koľko vojde, veď "ľudia kúpia všetko".
  som preto prekvapený, že myšlienka žije ďalej a to takmer v pôvodnej forme a zámere.
  pôvodne nemalo ísť o štartovacie byty, naopak, skôr o byty vyššieho štandardu, čomu napovedala aj bizarná architektúra so "špicatými" domami a vežou.
  ak sa uvažuje so zastavaním vinohradov ležiacich nad touto lokalitou rodinnými domami(čo už je v časti územia aj realitou), rozhodne by bolo potrebné styčnú plochu nejako upokojiť, čiže oddeliť výrobnú zónu Grafie a Meopty od zóny RD pásom vyššej zelene, napr. v kombinácii so spomínanými vodnými plochami, športoviskami, prípadne nejakou občianskou vybavenosťou, a pod.
  navrhovaná hustá zástavba bytovými domami výšky nad 3 podlažia je pre danú lokalitu totálne nevhodná z hľadiska základných kritérií urbanizmu i elementárnej logiky a bola v rozpore s územným plánom, aj keď neviem, či medzičasom nedošlo k odsúhlaseniu jeho zmeny "zástupcami ľudu" v Račianskom i mestskom parlamente.
  na parkovanie kamiónov, sklady a pod. by bolo rozumnejšie využiť poloprázdny areál Meopty, aj keď rozumiem, že Grafia nemá záujem dohadovať sa s vlastníkmi Meopty a investovať, veď kamionisti sa na tú Peknú nejako popchajú.
  vážený pán Drotován, na záver dovoľte vyjadriť obdiv a vďaku za Vaše neutíchajúce úsilie využiť Vaše znalosti pre dobro nás "bežných" občanov (ovčanov), tzv. mlčiacej väčšiny, či už v Rači a Krasňanoch, ale i v rámci celej Bratislavy. prajem aj naďalej veľa elánu a síl!
  Ladislav

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ale,ale kámo.Drotovanovy vôbec nejde o blaho občanov a ani nikdy nešlo a nepojde. Ale idu volby do VUC a nabuduci rok aj komunalky. A tento známy nemakačenko by chcel byt starosta. Tak sa potrebuje zviditelniť. Už niečo pre občanov vybavil? Jedine čo dokaže,je kydat na byvaleho starostu Zvonara na Kmotrika na Fica. To je už diagnoza. Další Baron Prášil po Pilinskom.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. No fakt, kam sa Drotován hrabe na známych račianskych makačenkov :D.
  Neľahko sa z nich bude vyberať najsúcejší poslanec VÚC a starosta.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Miro, zbytočne s ním strácaš čas - ja som rád, že sa ozval - podobné príspevky mu pomáhajú v terapii a vie sa nimi ventilovať zo svojej frustrácie zo života. Som rád, že mu aspoň takto môžem pomôcť.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Nie, nestrácam s ním zbytočne čas: chcem sa od neho dozvedieť mená račianskych makačenkov, keď poslanec Drotován, ktorý vo veci developerských projektov čo zaplavili Raču robí prácu za starostu Pilinského, za vedúcu odd. územného plánovania Ing. arch. Virsíkovú a jej dobre platený odborný tím, za predsedu komisie výstavby a územného plánovania poslanca Brychtu a za člena tejže komisie poslanca Ing. arch. Andráša, je podľa neho „známy nemakačenko“.

  Ak Anonymný nie je obyčajný ohováračský mamlas, mená tých makačenkov tu verejne povie.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Vazeny pan Drotovan,
  chcem len doplnit.
  K dopravnej studii:
  . Aj bez tohoto projektu sa z ulice Horska (Horska -> Jurska -> Racianska), v rannej spicke stava nahradna komunikacia za preplnenu Peknu cestu (napriek zakazu vjazdu, napriek ohrozovaniu chodcov). Bez dalsieho riesenia sa tento stav bude len eskalovat. Len pripomeniem ze v lokalite Slanec (Grunt) prakticky neexistuje zimna udrzba ciest (mestska cast Nove mesto odmieta realizovat udrzbu komunikacii na nevysporiadanych pozemkoch).
  . Absencia MHD v danej lokalite vid. http://www.peticie.com/sprava_ciest_a_verejnych_komunikacii_slanec

  K dazdovej vode:
  Ten isty developer nezvladol boj s dazdovou vodou uz na Slanci. Ak za zber a udrzanie dazdovej vody v lokalite nepovazujem jej "zadrziavanie" v podzemnych garazach cez vsemozne priesaky a nezvladnutu hydroizolaciu. Retencne nadrze vo vinohradoch (az na vinimky) su dlhodobo neudrziavane. Chapem, ze nepatria do spravy Gruntu, ale tato lokalita tym dlhsie jednoducho trpi. Grunt dokonca deklaruje zadrziavanie dazdovej do retencnych nadri ktore vybudoval. Problem je ze tato dazdova voda sa nijakym sposobom nevyuziva a po naplneni nadrzi je jednoducho odvadzana do kanalizacie. (Formalne ulohu voci stavebnemu uradu splnil). Vyuzivanie dazdovej vody na zavlahu vybudovanej parkovej zelene = rozumej burinisko uz Grunt do finale nedotiahol.

  Je mi jasne, ze mnou kritizovane uzemie Slanec patri do katastra a spravy casti Nove mesto, ale len dokreslujem spravanie sa vo Vasom clanku kritizovaneho "developera".

  S pozdravom,
  obyvatel lokality Slanec

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Vážený obyvateľ MČ Nové Mesto,
  problémy, na ktoré upozorňuje poslanec Drotován vo svojich článkoch a vy, obyvatelia lokality Slanec, majú viacero spoločných menovateľov a riešiť ich nie je možné len z úrovne MČ Rača alebo MČ Nové Mesto. Osobitne dopravné záležitosti rámec mestských častí presahujú a riešiť ich možno len z úrovne magistrátu alebo dokonca BSK, takže je super, že pridávate svoj hlas.

  Vecné požiadavky uvedené vo Vašej petícii odporúčam „tlačiť“ aj cez portál Odkaz pre starostu (https://www.odkazprestarostu.sk/).

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Dobrý deň,

  pripomienky a poznatky obyvateľov Slanca sú pre nás veľmi cenné - hovoria práve o tom, aký je rozdiel medzi sľubami a realitou.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. ... zároveň hovoria o tom, že sme na jednej lodi.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Vidim, ze developeri idu do toho naplno. Presiel som si danu studiu a mozem len suhlasit s uvedenymi pripomienkami.
  1. Zarazili ma ich vypocty s volnymi miestami v MŠ a ZŠ, aj tie predpoklady, ze sa vytvoria triedy ZŠ na ŠKIŠ a SOŠ IT. Jednoducho nezmysel. tento problem je tu uz teraz, nie ked pribudnu dalsi obyvatelia.
  2. Nepaci sa mi ani vyska podlazia aj vzhladom na charakter uz existujucich Krasnan.
  3. Hluk od Grafie sa len v studii konstatuje, ale nijako neriesi.
  4. Hydrogeologický prieskum je nevyhnutný, ale je dôležité v akom období ho vykonajú. Vyska podzemnej vody je vzhladom na rocne obdobia a zrazky premenliva.
  5. v studii som nenasiel nic o radone a jeho moznom vyskyte v danej lokalite
  Mal by som ale pripomienku k pripomienkam. Vyuzitie vody na jazierka je fajn, ale ak bude voda stojata a bez udrzby, budu sa tam iba liahnut iba komare.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Dobrý deň, pán Janči,
  firmy zaoberajúce sa budovaním záhradných a väčších jazierok vedia vytvoriť vhodný ekosystém aj v jazierkach so stojatou vodou. Starostlivosť o také jazierka je náročnejšia (zrejme aj finančne), no ak je táto náročnosť vyvážená inými benefitmi pre životné prostredie, iste sa o takom riešení dá uvažovať.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dobry den,

  v pripade prevadzkovych nakladov na taketo esteticke prvky nemozno uz pocitat s developerom. Ten uz pripredaji bytov nejavi o bezprostredne okolie zaujem, nie to, ze bude X rokov danu oblast udrziavat. Takze ak taketo prvky, tak by malo byt zadefinovane aj to, kto sa bude o ne starat. Ci to bude MC, alebo to pojde z poplatkov novych majitelov bytov etc.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Súhlasím s Vami, v projekte je možné urobiť rôzne riešenia aj ohľadom tých jazierok - samozrejme by tam bola potom potrebná aj nejaká údržba, je to však v dnešnej dobe možné urobiť (napr. výberom vhodných rastlín a pod.) veľmi kvalitne ak sa chce - samozrejme bol to len jeden z návrhov - je možné napr. využívať dažďovú vodu na splachovanie WC ako úžitkovú vodu - má to dvojaký efekt - šetrí sa pitná voda a šetria sa peniaze obyvateľom (platia menej za vodu a tiež menej za stočné - neplatia stočné za dažďovú vodu). Možnosti je dosť.
  Každopádne ďakujem za pripomienku!

  OdpovedaťOdstrániť
 14. http://bratislava.sme.sk/c/6714559/starostovia-noveho-mesta-a-race-riesili-otazku-zahustenej-dopravy.html
  S pozdravom,
  obyvatel lokality Slanec

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Dobrá správa je, že starostovia uznali kolapsovú dopravnú situáciu a konečne začínajú uvažovať o jej riešení. Na druhej strane vyvstáva viacero otázok:
  Z čoho vyplýva, že najlepším riešením je prepojenie Horskej s Račianskou medzi areálom DP a budovou Reding Tower II? Existuje na to nejaká odborná štúdia? Prečo sa problém nerieši tam, kde vznikol, tzn. na území Nového Mesta?

  OdpovedaťOdstrániť
 16. :-) "nezapchovost" si dava do benefitov aj Reding Tower II. na svojej web sranke
  http://www.redingtower2.sk/
  "Cestovanie do práce proti dopravnej zápche"

  toz, o chvilu uz budu zapchy rano aj smerom do Race, mame sa na co tesit. Presne to iste sa stalo s Digital Parkom v Petrzalke. Od isteho casu su zapchy poobede nie smerom do Petrzalky, ale prave naopak. No co uz, dockame sa uplnej zapchy, z kazdej strany, ale nevadi, narvime tu dalsie byty, najlepsie s vyskou Empire State Building...tu dopravu vyriesime neskor a ucet predlozime obyvatelom Race.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Juraj, takéto veci nehovorte ani zo srandy, ešte Vás nejaký developer vyslyší :)

  OdpovedaťOdstrániť
 18. K tej Horskej ulici - už developer projektu Slanec (tá istá firma ako projekt Rača - Dolná Pekná), tak už on pred výstavbou projektu sľúbil, že vybuduje cestu a nebude viesť všetku dopravu cez Peknú cestu - tá cesta dodnes neexistuje. Takže kým ju tam fyzicky nevybudujú a nebude riadne skolaudovaná, tak sú to opäť iba sľuby. Mimochodom v projekte Rača - Dolná Pekná nie je ani zmienka o prepojení Horskej - rátajú s kruhovým objazdom na Peknej ceste a pokračovaním dopravy dole po Peknej na Račiansku.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Nemohol by sa zaviest tzv. BlackList developerov? pre zakaznikov, ktory si kupuju novy byt, by to bola zaujimava informacia.
  Nieco sa ma rozbehnut ohladne podnikatelskych subjektov vo vseobecnosti, ale neviem kedy sa to planuje realizovat. Podobny princip by sa dalo pouzit aj na tuto uzsiu cast podnikania.
  Ked si zakaznik najde, ze ta ista firma nezaizolovala dostatocne garaze, tak si nebude od tej istej firmy kupovat byt aj v inej lokalite.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Pred rokom o takomto čase začali s výrubom náletových drevín pozdlž potoku od tej zdrže od garaží Hagarova a tok koryta čistili. Hned sa mi to videla taka developerska kuleha. A vraj zlepšovanie životného prostredia!

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Blacklist developerov je dobrá myšlienka, možno by sa jej mohla chopiť niektorá mimovládka na ochranu spotrebiteľov. Mne napr. príde nehorázne, že kmotríkovci namotali obyvateľov sídliska Račany Bianco na „byty v pokojnej štvrti na okraji Rače“, a pritom vedeli, že čoskoro im tam d.bnú za plot Račany Rosso, o štyri podlažia prevyšujúce bytovky Bianca aj Komisárok.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Racany Bianco a Racany Rosso je klasicka kuleha na zakaznikov...mal som znameho, ktory za tazke peniaze kedysi kupil byt vtedy s krasnym vyhladom na Karpaty...o rok mu tam ta ista firma postavila dalsi barak a vyssi a z benefitu, ze ma krasny vyhlad uz nema nic, pozera susedovi do okna. Ze to urobi developer je jedna vec, ale ze to cele mozu odobrit aj zastupcovia mestskej casti je nad moje chapanie!!! Ti, ktori by v podstate mali hajit zaujmy uz tu byvajucich obyvatelov, tak obhajuju zaujmy skor obyvatelov, ktory sem len pridu a developerov. Toto mi jednoducho nelezie do hlavy - jediny zaujem, ktory mozu mat zastupcovia mestskej casti na vysokopodlaznej vystavbe je:
  1. financny zaujem
  2. vidina vyssieho poctu obyvatelov mestskej casti...co nie vzdy prinesie vyhody, kedze s novou infrastrukturou su spojene aj vydavky. Kto zaplati skolky? skoly? opravu ciest?
  Raca ma jednu obrovsku vyhodu, stale este moze byt krasnou mestskou castou s estetickou vystavbou a rozumnym poctom obyvatelov a aut...este stale nie je neskoro...kto by sa nechcel pochvalit, ze zije v mestskej casti, kde sa nenervujeme s parkovanim, mame kam vyhnat deti do zelene, nesteka nam voda dolu kopcom, ale su vytvorene krasne plochy zelene, ktore dokazu absorbovat vodu (povedzme si uprimne, vinohrady su so zadrzanim vody dost na tom zle a beton to len zhorsi). Raz do Krasnan prisli moji mimo-bratislavski znami a nechceli verit, ze su este stale v Bratislave. Nechceme takyto obdiv aj v inych castiach Race? Asi nie, ze? Stale mame tu moznost a par z nas za to bojuje. Dufam, ze dalsi obyvatelia vyjdu z apatickeho spanku a zacnu sa svojmu okoliu venovat, nielen tym, ze nenechaju napr. rozfukat letaky z pred svojej brany, nebudu pozerat na plastovu flasu, ktora na neho kuka z kriku, ale zacnu pozerat na prsty aj zastupcom, ktorych volili.
  Pre lepsiu orientaciu vztahu obcanov a zvolenych zastupcov popisem jednu z teorii, ktora popisuje vztach a zaujmy tychto subjektov. Existuje tzv. teoria ELIT - ktora definuje dve skupiny ludi - ELITU a MASY. ELITA - je dobre organizovana skupina obmedzeneho poctu ludi, ktori maju ekonomicke, politicke a financne prepojenia navzajom. Kedze je organizovana a informacie v nej prechadzaju medzi clenmi velmi rychlo a spolahlivo, ma obrovsku vyhodu nad Masou ludi. Ovlada ju. Elita moze mat rozne skupiny, ktore vytvaraju dojem, ze ich kazdy 4. rok ovladame, ale iba sa menia...raz su pri moci jedni z elity, potom druhi a masa si mysli, ako ich pekne ovlada.
  MASY - na druhej strane je neorganizovana skupina ludi, ktora je sice velka, ale bez akejkolvek struktury, bez akejkolvek vymeny informacii, bez akehokolvek ciela - mozno okrem toho volit kazde 4 roky.
  ELITA ma moc nad MASOU uz len zo samotnej definicie...kto je silnejsi? ti, co sa organizuju a vedia co robia, alebo ti co o sebe nevedia nic a nevedia co maju vlastne robit? Protivahou ELIT je jedine obcianska spolocnost, zlozena so zaujmovych, natlakovych, profesnych skupin atd. Tato spolocnost, v pripade, ze nieco nie je v poriadku sa musi v case krizovej situacie ohradit a vyvinut tlak na svojich zastupitelov aj mimo volieb, ak ide o zaujmy, ktore nekoresponduju so zaujmami obyvatelov. Cize nastrojom obyvatelov nie su len volby, ale aj tlak, cez taketo skupiny (napr. kruzok fotografov, ktori maju 1500 clenov urcite voleni zastupcovia hned tak lahko neprehliadnu, ak sa aj spoja s inym zdruzenim). Taketo organizovanie obcanov je vzdy hrozbou tych hore. A pointa? hadajte o com je vlastne tato diskusia? prave toto je jedn z foriem takeho tlaku!!!
  Ospravedlnujem sa za tolko slov.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Juraj, ospravedlnenie v závere vôbec nie je na mieste, aj keď jednu výhradu voči ním mám: že namiesto aby naplno zneli v samostatnom článku sú ukryté v komentári.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. k vzťahu ELITA - MASY: podobá sa vzťahu svorka šeliem - stádo bylinožravcov.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. ano su tam iste podobnosti, len ja som tu teoriu dost zjednodusil, napr. niekto z MASY sa moze stat sucastou ELITY, je tam este taka medzivrstva...v pripade bylinozravcov by bolo dost zaujimave keby sa zrazu stal predatorom a zral byvalych svojich sukmenovcov...i ked prenesene na ludsku spolocnost si aj to vieme dost realne predstavit....zial

  OdpovedaťOdstrániť
 26. ... viem, nie je to meritum veci, no do metafory šelmy - bylinožravce nie je nutné vniesť kanibalizmus bylinožravcov: stačí do nej dosadiť domestikované psy, ktoré pôvodne stádo chránia, no nakoniec sa stanú súčasťou svorky :).

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Pan Janči to opisal tak ako to je. Jedinou alternatívou môže byť NEELITA, skupina ludí s nadšením (žial iba tým), ktori by mali adekvátne ekonomicke a politicke prepojenia navzajom. Zial poučenie z historie hovorí jasnou rečou a nadšenie vyprcha zo skupiny v momente zrady, čo i len jedneho z nich ak podlahne "finančnému" prepojeniu.

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Áno, absolútne súhlasím s Jančim. Sú to napokon základné politologické teórie.
  Janči má asi naštudovaných politológov a filozofov.
  Eva

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Minuly tyzden som mal dovolenku a ked som otvoril okno, pocul som nejake monotonne hucanie. Vtedy mi to nejak nedopalilo, ale ked to uz trvalo pol dna, tak som si spomenul na staznosti ludi na Slovensku grafiu a prekrocenie hluku. To naozaj bude chciet niekto byvat pri tom hluku? projektovy zamer navrhujem premenovat na Dolna Hlucna.

  OdpovedaťOdstrániť