Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.6.12
32
Úver na rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská vo výške 1,3 milióna eur je témou dňa v Rači. Vo svojom príspevku sa pokúsim zhrnúť, ako som vnímal a ako vnímam túto "akciu".

   

V prvom rade treba uviesť, že MŠ Plickova je materská škola, ktorej stav je zo všetkých budov vo vlastníctve resp. správe MČ Rača najkatastrofálnejší - nie je tam v poriadku strecha ani obvodový plášť, okná sú staré, zateká tam a toalety sú na úrovni Indie pred tridsiatimi rokmi. Oprava je teda nevyhnutná. Čo sa týka ZŠ Tbiliská, je to škola, kde som člen rady a teda mám informácie, dá sa povedať z prvej ruky - škola chátra a zateplenie a výmena okien sú tiež veľmi potrebné. Rovnaké sa dá povedať aj o ZŠ Hubeného , ktorá je ďalším horúcim adeptom na rekonštrukciu.

Verím, že sa zhodneme, že v dnešnej dobe je kvalitné vzdelanie v kvalitnom a priateľskom prostredí základom úspechu detí v budúcnosti. V Rači som navštevoval ZŠ Jana de La Salle a GŠB, čo sú cirkevné školy a hlavne GŠB je pekne opravená a vynovená - má už veľmi ďaleko od budovy, ktorú sme ako študenti navrhovali zbúrať :-) Prvé tri roky som chodil na ZŠ Dopravnú, ktorá už dávno neexistuje, ale bola tiež zo strany MČ Rača v minulosti opravená.

Takže bod jedna - rekonštrukcia MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská je nevyhnutná a potrebná.Druhou legitímnou otázkou je - ako financovať túto rekonštrukciu?

Na úvod treba uviesť, že starosta a vedenie miestneho úradu presadzovalo pôvodne rekonštrukciu úradu - na to sme im ako poslanci povedali, že neexistuje, aby sa opravoval skôr úrad ako naše škôlky a školy. Preto sme povedali, že ak väčšia investičná akcia, tak jedine do budov škôlok a škôl príp. do voľnočasového centra v amfiteátri. Sám dodnes nechápem, ako mohlo vedenie napadnúť, že treba ako prioritu rekonštruovať budovu úradu.

Následne sa dohodlo, že Rača sa bude uchádzať o grant ISRMO a pre presne stanovené kritéria sa do neho (pre podmienku územnej celistvosti) mohla dostať iba ZŠ Tbiliská a nie ZŠ Hubeného. Na ZŠ Hubeného však nezabúdame - vlani sa tam napríklad menila kotolňa. A MŠ Plickova bol jednoznačný kandidát pre technický stav budovy. Žiadosť o grant podľa posledných informácií prechádza do druhého kola a treba držať palce, aby bola úspešná.

Popíšem stručnú genézu, ako som vnímal celý proces prijímania úveru.

Po skončení zastupiteľstva v máji starosta hneď zvolal pracovnú poradu, kde vedenie predostrelo záujem zobrať úver vo výške 1,3 mil. €. Ja s Milošom Joštom sme namietali, že to bolo treba oznámiť skôr, aby sme zvolali riadne zhromaždenie obyvateľov podľa VZN - žiaľ väčšina ostatných poslancov nás nepodporila a teda sme nezohnali ani päť podpisov na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Jediné, čo sa nám podarilo, bolo zvolanie diskusie s občanmi v KS Žarnovická začiatkom júna 2012. Medzitým už jednala, ako som sa neskôr dozvedel, finančná komisia, kde nie som členom. V nej členovia poslanci jednohlasne súhlasili s úverom. Napriek tomu som veril, že diskusia s občanmi prinesie novú dimenziu do rozhodovania a pripomienky a námety budú zapracované. Podmienky úveru v tejto dobe ostatní poslanci nečlenovia finančnej komisie nevedeli resp. vedeli iba neoficiálne.

Nasledovala diskusia v rámci poslaneckých dní - časť poslancov sa do diskusie nezapájala. Podnety môžem rozdeliť na dve kategórie - rozumné argumenty a pripomienky (napr. p. Ščibrány, p. Mihálik, čiastočne p. Čierny a pod.) a vykrikovanie a politická prezentácia (Krampl a spol.). Pán Krampl, keď dostal riadne slovo, tak nemal záujem vystúpiť. Verejne nevystúpil nikto z budúceho petičného výboru.

Po diskusii prišla projektová dokumentácia na MŠ Plickova a základné informácie o ZŠ Tbiliská - priebežné kalkulácie vychádzali na menej ako 1,3 mil. €. Dostal som však, na druhej strane, aj rozsudok Okresného súdu BA III a uznesenie KS BA vo veci Rača vs. In Vest, s.r.o. - spor sa vracia do bodu nula a jednoznačné rozhodnutie o zamietnutí žaloby o náhradu škody sa stálo otvoreným sporom - pri slovenskom súdnictve ťažko predpovedateľnom. Ako som pochopil z celej diskusie, je to najväčšia hrozba brania úveru - s tým súhlasím. Právny stav je však taký, že v práve je MČ Rača - žalobca nikdy počas celého procesu povolovania - územného konania - nenamietal ani zaujatosť ani prieťahy v konaní na druhostupňovom orgáne miestnej štátnej správy - tj. na Krajskom stavebnom úrade. Vypočítaná suma tiež nemá nič spoločné s kostolným poriadkom, zmluva o budúcej zmluve viazaná na, v tej dobe, hypotetické rozhodnutie stavebného úradu nie je obhájiteľná. Nakoľko však slovenské súdnictvo je také aké je, právne aj morálne jednoznačný spor môže skončiť rôzne. Takže toto je najväčšia hrozba - v prípade naplnenia a splácania by bola činnosť samosprávy oklieštená - v žiadnom prípade by však nehrozila nútená správa. Tá by ani nebola možná, nakoľko Rača je ešte stále relatívne bohatá - veriteľ by uplatňoval nárok na nehnuteľný majetok.

Takže spor s In Vest, s.r.o. je hrozba, na základe doterajšieho priebehu sporu ju hodnotím na mierne menej ako je 50%. Nie je však pravda, čo sa šírilo po Rači, že by v prípade prehrania hrozila nútená správa. Raču by čakalo niekoľko chudobnejších rokov, ale určite nie nútená správa. Ale áno, vnímam túto vec ako najzásadnejší argument proti úveru.

Ďalej pokračoval proces tak, že finančná komisia aj miestna rada odporúčala (a treba povedať, že za hlasovali všetci poslanci- členovia) prijatie úveru vo výške 1,3 mil. €. To už je spolu 8 poslancov, tj. väčšina (niektorí sú aj v rade aj vo finančnej komisii). Takže de facto bez toho, aby sme o úvere rozhodovali resp. vyjadrovali sa k nemu ostatní poslanci, ktorí nie sme v rade ani finančnej komisii, tak úver už mal väčšinovú podporu.

Bol som následne pred dilemou - mal som v podstate dve možnosti - byť pasívny, zdržať sa hlasovania v zastupiteľstve a následne hovoriť, že ja s tým nič nemám, ja som sa zdržal a mňa to nezaujíma. Na druhej strane som jednoznačne podporoval rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. Takže s cieľom som na 100% súhlasil. Cesta už bola aj bez môjho názoru rozhodnutá - úver. Rozhodol som sa teda pre druhú možnosť - aktívne doriešiť a upraviť veci. Deň pred zastupiteľstvom som navrhol spoločne s poslancami za náš klub, že v uznesení musí byť uvedené, že peniaze z úveru sa budú čerpať iba na tieto dve akcie a teda to bude presne viazané - v prípade, ak zostanú peniaze (čo podľa prepočtov bude cca 0,2 mil.€), tak sa bude ďalej riešiť čo s nimi. Banka súhlasila s tým, že je možné nečerpať úver v celej výške - na konci roka už bude snáď viac jasno - vytýčené aspoň jedno pojednávanie v tom spore opäť na Okresnom súde BA III a tiež bude jasné, či a v akej výške bude prebytok rozpočtu. Na základe toho by sa tá časť už ani nečerpala, tj. znížila by sa výška úveru a teda aj splátok. Časť splátok by už od nového roka bola financovaná z ušetrených peňazí za energie na MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. V prípade priaznivej situácie by sa riešila výmena okien na ZŠ Hubeného.

Priamo na zastupiteľstve som navrhoval ešte jeden bod do uznesenia - a to vytvorenie kontrolnej komisie, ktorá bude priebežne kontrolovať nakladanie s peniazmi z úveru. Komisia by mala byť zložená z troch poslancov a troch zástupcov občanov. Ak sa vyznáte vo financiách alebo stavebníctve príp. v oboch sférach, tak mi prosím napíšte na e-mail drotovan@yahoo.com a budem veľmi rád, ak sa nestranný odborník prihlási za člena. Komisia by to nemala byť politicko-emočná ale odborná - hlavne zo strany občanov. Poslancov je 15 a vybrať z nich troch odborníkov v tejto oblasti, ktorí by boli členmi a mali záujem (áno, napriek tomu, že poslanci sú volení zástupcovia, časť z nich nemá záujem byť v komisii už teraz!!!), tak to bude náročnejšie. O to viac je potrebná silná občianska angažovanosť.

Doplnenie uznesenia som navrhol hlavne preto, že ináč by bola iba záverečná kontrola kontrolóra, ktorá by už iba konštatovala veci. Takto by priebežne malo byť kontrolované vyberanie ponúk, fakturácia, priebežný stav projektu atď.

Ak by tento môj návrh neprešiel, tak by som za úver určite nehlasoval. Oba návrhy sa však stali súčasťou uznesenia a myslím si, že som ako poslanec, ktorý išiel do už väčšinovo rozhodnutého zápasu, dokázal presadiť maximum možného. Áno, možno by z politicko-populistického hľadiska bolo pre mňa najlepšie riešenie nehlasovať resp. sa zdržať. Rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská na 100% podporujem, presadil som stransperentnenie celého procesu a z pozitívnoprávneho aj prirodzenoprávneho pohľadu som presvedčený, že v spore s In Vest je v práve MČ Rača (aj keď, ako som uviedol vyššie, žiaľ na slovenské súdnictvo sa nikdy nedá spoľahnúť a vyniesol už také rozsudky, že človek sa chytal za hlavu - treba však uviesť, že ak by samotné prieťahy na úradoch o niekoľko dní boli brané ako hmotnoprávna zodpovednosť, tak by,  pri dodržiavaní termínov zo strany úradov, tento štát za chvíľu kompletne skrachoval). Z daného dôvodu som bol nakoniec jedným zo štrnástich poslancov, čo hlasoval za uznesenie. Jediným poslancom, ktorý za neho nehlasoval a zdržal sa bol Jozef Házy - ten však počas celého procesu od mája nepovedal k úveru ani jedno slovo - dá sa povedať, že si umyl jedine ruky. Či je toto riešenie lepšie, nechám na obyvateľov Rače.

Nikdy som nezastával názor, že budem nič len muzikant - a ľudia, čo ma poznajú vedia, že do poslednej chvíle sa snažím veci riešiť a v rámci možnosti zlepšovať a upravovať - presadenie kontrolnej komisie s 50% účasťou občanov-neposlancov na včerajšom zastupiteľstve považujem za maximum možného v tejto situácii. A nerobím mŕtveho chrobáka, čo je v komunálnej politike často pragmatický najlepšie riešenie. Rozhodol som sa na základe informácií, ktoré som mal, veci, ktoré som presadil a diskusií, ktoré som viedol (aj s odporcami úveru aj so zástancami). Verím, že MŠ Plickova aj ZŠ Tbiliská budú opravené a občania spokojní - aj keď to starosta samozrejme bude brať ako vlastné silné PR. V politike som vždy zastával názor, že je dôležité, aby sa veci riešili a je už o mnoho menej dôležité, kto za ne zlízne smotanu. Pre mňa je prioritou plnenie nášho predvolebného programu a tam bol aj bod rekonštrukcie školských zariadení.

PS: Len pre porovnanie - plátanie stále odstaveného tunela pod hradom už stálo obyvateľov skoro 600-tisíc € , nehovoriac o tom, že len pred dvomi rokmi skončila rekonštrukcia predmetného tunela za viac ako 10 miliónov € (platené DPB - teda z rozpočtu a BVS - z ceny vodného a stočného, tj. opäť občanmi). Rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská považujem za rozumnejšiu investíciu.

32 komentárov:

 1. Michal,
  tvoj pohľad na proces rozhodovania o úvere o dva-tri dni (keď vyprchajú emócie) doplním pohľadom (kritického) občana alebo - ako povedal t. č. náš pán starosta - slabo ekonomicky podkutého kuvika, preto k nemu pripojím len niekoľko poznámok:

  Na dianí okolo úveru ma najviac „vyrušuje“, že sa prakticky nediskutovalo ani o zámere si ho vziať, ani o výške, ani o účele, ani o doplnkových zdrojoch, ani o čerpaní. Vedenie MČ a poslanci to od samého začiatku nechali na akýsi samospád. V priebehu jazdy šúsom od zámeru k jeho schváleniu zmenili výšku úveru (fuj!) aj jeho účel (huj) a charakteristickou črtou bola absencia racionality a variantnosti - rozhodovalo sa bez znalosti dôležitých vstupných informácií, neanalyzovali sa alternatívy, pri hľadaní zdrojov ANI JEDINÝ RAZ nepadlo slovo „úspory“... Tieto okolnosti vnímam ako kolektívne zlyhanie starostu, prednostky a poslancov.

  Bez výhrad sa zhodneme, že rekonštrukcia MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská je nevyhnutná a potrebná. O časovom priebehu a zdrojoch financovania sa mala viesť a neviedla verejná diskusia.

  Skutočnosť, že pôvodnou prioritou starostu bola obnova MÚ Kubačova, nekomentujem, s trpkým pobavením pozorujem premenu pána starostu zo Šavla na Pavla.

  K včerajšiemu hlasovaniu. nerozumiem, čo by bolo politicko-populistické na nehlasovaní resp. zdržaní sa. Usudzujúc podľa potlesku, ktorým prítomný učiteľský zbor odmeňoval poslancov, predbiehajúcich sa v podpore úveru bez vecných argumentov a diskusie, by to naopak bolo gesto občianskej statočnosti. No chápem tvoj postup aj postup ostatných poslancov: nehlasovať ZA by znamenalo stratu nejakej tej politickej kytičky.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Peter Pilinsky pise:

  Vazení paní, ja sa vyjadrím k tomu tvrdeniu, ktore chce zo mna ako starostu urobit niekoho, kto si chcel opravovat urad namiesto skol a skolok. Toto povazujem za cistu demagogiu, populizmus a politicku agendu.
  Planovaných 400 Tis. na rekonstrukciu bolo schvalenych POSLANCAMI pri schvalovaní rozpoctu na r. 2011 ako aj 2012. Stale si myslim, ze aj cca 40 rocny urad, ktoreho prevadzka stoji cca 50 tis Eur rocne a ked pride na urad obcan, tak na neho dychne tvrdy SOCIK, s pochmurnou atmosferou, tapacirovanými dverami, za ktorými maju stranky pocit, ze sa uradnici "zasivaju". takato rekonstrukcia podla mna ma svoj vyznam ale chapem, ze to dobre znie, ze nebudeme predsa platit z nasich dani lepsie podmienky pre zamestnancov MsU. Planovali sme urobit moderny, vzdusny a ludom otvorený urad.
  Mojou prioritou (vid volebny program boli aj skoly a skolky) a ked tu chce niekto vyvolat dojem, ze ja ako starosta som musel zmenit svoju UDAJNU PRIORITU po iniciatíve statocnych poslancov, tak to povazujem za politikarcenie ale na druhej strane sa mu nevidim, pretoze niektorí poslanci stale riesia veci ciste politickým pohladom, tzn. pri osobnom rozhovore tvrdia nieco ine ako potom pred volicmi.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Pán starosta, nie som poslanec a nemám dôvod politikárčiť. Držím sa faktov a tie hovoria, že v návrhu rozpočtu na rok 2012 z decembra 2011 sú v časti „kapitálové výdavky“ plánované prostriedky na obnovu MÚ Kubačova vo výške 415 tis. €, na obnovu MŠ vo výške 215 tis. € a na veľké opravy ZŠ vo výške 20 tis. €. Na rozsiahlu obnovu ZŠ Tbiliská tam prostriedky naplánované nie sú. V decembri 2011 teda OBNOVA MÚ BOLA PRIORITA.

  Nepochybujem, že MÚ si (aj) z dôvodov, ktoré ste uviedli, rekonštrukciu zaslúži, no ako občan sa pýtam: Čo sa zmenilo od decembra 2011, že 26. júna t. r. rozsiahla a finančne náročná obnova MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská už nemohla počkať ani deň, že na ich obnovu sa musel v zrýchlenom konaní schváliť úver na 1,3 mil. €, aj keď ešte nebolo známe, aké finančné zdroje budú na obnovu ZŠ potrebné?

  Predtým starosta, prednostka a poslanci (áno, aj oni, lebo návrh rozpočtu na rok 2012 schválili) nevideli, že sú obe budovy v takom dezolátnom stave a zistili to až apríli - máji t. r.?

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Peter - dobre vieš, že vedenie úradu presadzovalo rekonštrukciu úradu - takže neviem o čom hovoríš, návrh na rozpočet s uvedenou rekonštrukciou úradu dal tiež úrad a teda aj ty.

  Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 väčšina poslancov MZ uviedla, že ak bude prioritou rekonštrukcia úradu, tak rozpočet nepodporia - rovnako tak klub SDKÚ-DS-KDH-SaS aj klub Smer-SD - z daného dôvodu nakoniec bolo prijaté uznesenie o prioritách a tam sa stali prioritami škôlky a školy. Toto uznesenie navrhli poslanci a nie ty. A toto uznesenie bolo prijaté zároveň s rozpočtom na rok 2012. To si už akože zabudol, ako sa prijímal rozpočet mestskej časti na rok 2012?
  A tiež si zabudol, že reálne hrozilo, že vôbec nebude schválený, ak tam nebudú tie priority?

  Takže neviem o čom hovoríš a tiež mi je jasné, že to tu píšeš len na blog a keď to zaznelo na zastupiteľstve alebo na diskusii s občanmi, tak si nepovedal ani slovo - poslanci by to jednoznačne vyvrátili.

  Takže ak niekto šíri demagógiu, populizmus a politickú agendu, tak si to jedine ty - takéto prekrúcanie faktov ti však môže jedine poškodiť, získať na tom nemôžeš nič.

  Mimochodom, stále si nevysvetlil, čo považuješ za politikárčenie - a v akom zmysle používaš toto obľúbené slovo Jána Zvonára.

  No, je síce pravda, že rozpočet schvaľujú poslanci, ale predkladá ho prednostka a ty - teda poslanci buď schvália rozpočet predložený úradom, alebo ho upravia, alebo ho neschvália.
  Úpravy rozpočtu 2012 a uznesení s ním súvisiacimi boli zo strany poslancov:
  - uznesenie o prioritách škôlok a škôl
  - čo sa týka bežných výdavkov zmeny oproti pôvodnému návrhu:
  - zvýšenie grantov na podporu komunitného života o 1500€,
  - zvýšenie dotácií športovým klubom a organizáciám o 3000 €,
  - zvýšenie rozpočtu na športové aktivity o 2000€. Zvýšenie bolo - zníženie rozpočtu na hody a mierne zníženie mzdových položiek
  - zvýšenie o 1000 € rozpočet na knihy do knižnice
  - 1000 € na dopravnú štúdiu
  - ušetrenie 2000 € v kapitole propagácia a marketing

  PS: Ľuďom otvorený úrad je možné urobiť aj bez rekonštrukcie a samozrejme, treba urobiť aj podmienky pre zamestnancov - ako som však uviedol vyššie - až po rekonštrukcii škôl a škôlok.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Peter Pilinsky piše:

  Vyberam zo svojho volebneho programu:

  "Komunálne volby 2010 | Program Strany zelených pre Raču, Krasňany a Východné

  Pre rodičov s deťmi

  Zrekonštruujeme školy a škôlky za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Veď najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme."

  Nech si kazdy urobi obraz o tom, ci som sa zmenil zo Šavla na Pavla :-)

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Metafora o Šavlovi a Pavlovi opisuje zmenu priority „MÚ Kubačova“ na prioritu „školy a škôlky NEODKLADNE AJ ZA CENU VEĽKÉHO ÚVERU“, pripúšťam, že je (trochu) emotívna a tvrdá.

  Je reakciou aj na fakt, že o pláne zaťažiť Raču vysokým úverom (i keď na dobrý účel) sa v programe Strany zelených nehovorí nič. O to viac prekvapila kozmická rýchlosť, s akou sa MÚ a MZ vrhli v ústrety úverovým rizikám - bez verejnej diskusie s občanmi Rače.

  Chcem veriť, že nič podobné nás vo zvyšných rokoch tohto volebného obdobia nečaká.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Technická poznámka: diskutujúci, ktorí sa chcú podpísať, voľte prosím z ponúkaných možností položku Názov/URL. Tá vám umoží zadať meno/prezývku/iniciálky, URL je nepovinný údaj.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Michal, mám jednu záhadu: prečo poslanci pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 namiesto uznesenia o prioritách rovno nepresadili presun kapitálového výdavku 415 tis. € z programu „Interné služby“ (prvok MÚ Kubačova) do programu „Vzdelávanie“?

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Jano Polák:

  Zdôvodnenie postoja p. Drotována sa mi zdá ako účelovo sa vyhovoriť, že som nedodržal to, čo som verejnosti deklaroval.
  Pýtam sa, prečo pán poslanec nedal verejnosti informácie, ktoré sľúbil na tejto stránke Michalovi Krištofičovi a ešte jednému z diskutujúcich? Ak ich nemal, ako mohol hlasovať za? a ak ich mal, tak nedodržal slovo.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Dobrý deň pán Polák,
  všetky materiály, ktoré som k schvaľovaniu úveru dostal, som hneď obratom preposlal Mirovi Ščibránymu, administrátorovi tejto stránky.
  Vrátane súdneho sporu s In Vest, s.r.o. a rozhodnutia Okresného resp. Krajského súdu.
  A v žiadnom prípade, ako som uvidel aj v diskusii pod článkom M. Krištofiča, som nehlasoval za bianko šek. Ostatné som vysvetlil (ako jediný z poslancov, zvyšných 14 považovalo za lepšie sa k tomu veľmi nevyjadrovať - s výnimkou tých, ktorých odchytila TV Rača) v tomto článku.
  PS: Je samozrejme možné sa baviť o tom, čo znamená slovo "zverejniť", časť materiálov bola zverejnená aj na www.raca.sk pred zastupiteľstvom.


  Pekný večer.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Jano Polák:

  Pán Drotován, materiály ste mohli zverejniť pre všetkých, tak, ako keď pre všetkých, čosi "deklarujete".
  Materiál zverejnený na www.raca.sk je o ničom. Neobsahuje žiadne fakty, projekty, žiadne alternatívy, prečo práve táto banka a ďalej nič, nič, nič ... Len to, že chceme (kto????) úver.Ale tak, ako ste napísali, je možné sa baviť o tom, čo je to "zverejniť". Podľa mňa ste sľub o zverejnení všetkých vecí, čo chceli obyvatelia, nesplnili. Otázka je už len tá, či preto, že ste nechceli, alebo preto, že ste žiadne informácie na zverejnenie nemali, že Vám ich prednostka Pešková, ktorú ste o ich dodanie požiadali, nedala (potom ďalšia otázka, ako mohli hlasovať poslanci za zadĺženie Rače a nás všetkých).

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dobrý deň pán Polák,

  uviedol som, že všetky dokumenty, ktoré som mal k dispozícii, som preposlal adminovi tejto stránky, ak by som mal kontakt na Vás, tak by som ich kľudne preposlal aj Vám. Mirovi Ščibránymu som dal na CD všetky materiály, ktoré od roku 2010 mám a dohodol som sa s ním, že mu budem zasielať priebežne všetky veci, ktoré mi prídu - riešili sme zverejnenie práve na tejto stránke.

  A ako som už uviedol, môžeme sa baviť o tom, čo je zverejnenie. "Sľub o zverejnení všetkých vecí, čo chceli obyvatelia" - o aký sľub sa jednalo, môžete napísať niečo konkrétnejšie a o aké "všetky veci" sa jedná? Ja som povedal, že zverejním všetky materiály, ktoré k úveru budem mať - môžeme sa baviť o tom, či sa tak stalo preposlaním týchto materiálov admistrátorovi tejto stránky.

  Ak máte záujem, rád sa s Vami stretnem - kontakt na mňa je drotovan@yahoo.com. Ak by ste mali záujem byť v kontrolnej komisii, tak mi pošlite kontakty na Vás.

  A čo sa týka úveru, tak ten sa použije tiež pre potreby Račanov - na opravu ZŠ Tbiliská a MŠ Plicková. Ak si niekto myslí, že sa dá po vyplatení peňazí za súdny spor s Otom Méhešom, predraženom NKD a nevýhodnej zmluve na prenájom bývalého kina Nádej financovať podobná oprava v najbližšej dobe z predaja majetku obce alebo z prebytkov rozpočtu (pretože to sú jediné reálne ďalšie dva zdroje kapitálových príjmov), tak nie - nedá sa. A majetok Rače nechceme predávať (určite nie budovy, ak sa predávajú nejaké malé pozemky v spoluvlastníctve, tak tých je tak málo, že to nevykryje skoro nič).

  A ak poslanci zastupujú občanov, tak zastupujú všetkých občanov v Rači, teda aj tých, ktorí súhlasili s úverom na opravu škôlky a školy.

  Moje dôvody hlasovania za úver, ako opäť uvádzam, som napísal v článku.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Ahoj, Jano,
  naťahovať volených zástupcov na škripec nepríjemných otázok je aj podľa mojej mienky správna vec a za Tvoje otázky poslancom a vedeniu MČ Ti ďakujem. Len sa mi zdá, že vo veci úveru máš na škripci nesprávneho človeka.

  Poslanci Michal Drotován a Miloslav Jošt boli JEDINÍ DVAJA poslanci, ktorí o úvere verejne komunikovali už pred jeho schvaľovaním na MZ. Usilovali sa od vedenia MČ získať maximum informácií a dokumentov a keď ich mali, poskytovali nám ich. Žiaľ, veci okolo úveru sa zbehli a prebiehali tak rýchlo, že ani na racan.sk sme nestihli uverejniť všetko, čo by asi bolo stálo za uverejnenie.

  Osobne som veril, že konštruktívnejšie sa k nezodpovedaným otázkam z verejného stretnutia zo dňa 4. júna postaví starosta a že dodatočne zaistí odpovede. Nestalo sa tak. Starosta si umyl ruky vyjadrením, že verejné stretnutie bolo vecou poslancov a on na ňom „vôbec nemusel byť“. A namiesto toho, aby podporil vecnú verejnú diskusiu, obmedzil sa na svojské glosovanie diania na „svojej“ uzavretej fejsbukovej skupine Račania.

  Do 4. júna som bol presvedčený, že starosta hrá otvorenú hru. Po júnových udalostiach okolo úveru o tom začínam pochybovať a starosta bude mať dosť práce, kým pochybnosti jedného zo svojich voličov rozptýli.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Michal,
  súhlasím s Tebou, že majetok Rače by sa už nemal predávať, vo veci prebytkov rozpočtu zastávam názor, že z nich sa opravy a podobné investície z veľkej časti financovať DAJÚ. Argumenty uverejním v reakcii na komenty pod článkom pani Dzivjákovej (http://obcan.racan.sk/2012/07/naco-potrebuje-raca-uver.html).

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Jano Polák:
  Ďakujem za reakcie. Aj tie poukazujú na fakt, že ani poslanci, ktorí hlasovali za úver nemali dostatok informácií, za čo je v prvom rade zodpovedný starosta a prednostka Pešková. V takom prípade sa, podľa môjho názoru, nemali pod úver podpísať a schváliť ho. Najférovejší postoj zaujal poslanec Házy, ktorý sa zdržal a tým vyjadril, že áno, školy a škôlky treba opravovať (čo mimochodom nikto nezpochybnil), ale nie za cenu zadĺženia Rače úverom, ku ktorému je veľa otáznikov a je nedostatočne podložený dokumentáciou.
  A ešte poznámka, písal som, že neboli dané veci, ktoré pán Drotován sľúbil verejne, čiže ich aj verejne očakávame. 18. júna napísal pánovi M. Krištofičovi:
  "Požiadal som pani prednostku, aby mi zaslala materialy - cenove kalkulacie prip. projektovu dokumentaciu ohladom projektov rekonstrukcie. Ak ich dostanem, dam Vam vediet."
  Ak nič nedostal, tak to mal zverejniť, že ani poslanci nemajú odpovede a za úver nehlasovať.
  To je môj názor a nie len môj. Mnohým sa na unternet písať nechce. A už ani mne.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Rozumiem Tvojim postojom aj pocitom. Osobne som šiel 26. júna na MZ s akou-takou nádejou, že tam prebehne vecná diskusia a po nej poslanci hlasovanie o úvere odložia na ďalšie MZ. Nestalo sa ani jedno, ani druhé. Dôvody rozoberiem v osobitnom článku.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Jano Polák:

  M. Š. ďakujem za reakciu a aj za informáciu o tom, ako pre(ne)prebehla diskusia na zastupiteľstve. To mi už len dotvorilo smutný obraz nie len o tom, že úver nebol riadne zdôvodnený, ale aj o manipulácii starostu nás obyvateľov. Vytváranie obrazu demokracie a otvorenosti a opak je pravdou. Škoda, veľká škoda pre Raču.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Jozef Házy sa zdržal z jediného dôvodu - on sa skoro VŽDY zdrží pri akejkoľvek otázke, ktorá sa viac rieši a kde existuje akýkoľvek náznak nesúhlasu, počas celého schvaľovania úveru ani počas zastupiteľstva k tomu nepovedal ani jedno slovo.

  Ale zdá sa, že oceňujete viac postoj nečinnosti - ja sa snažím počas celého môjho pôsobenia ako poslanca (tj. od decembra 2010) komunikovať maximálne možne, ako mi to povinnosti povoľujú, snažím sa vždy odpisovať na podnety a e-maily. Akým spôsobom som mal tie materiály zverejniť, aby ste ich brali za "zverejnené"? S Mirom Ščibránym sa snažíme vytvoriť (on vytvoriť, ja zásobovať podkladmi) verejne dostupné úložisko materiálov.
  S Michalom Krištofičom som sa o podkladoch rozprával pár dni pred zastupiteľstvom. Kontakt na mňa máte, ak máte záujem, pošlite mi e-mail a budem Vám zasielať všetky materiály tak ako Mirovi Ščibránymu. A rád sa s Vami aj osobne stretnem, ako som uviedol vyššie.

  A čo sa týka prebytku rozpočtu, tak to som ti Miro vysvetľoval aj pani Dzivjákovej aj na zastupiteľstve - ten prebytok je síce momentálne relatívne dosť vysoký, ale je to aj za cenu toho, že sa nečerpajú kapitoly rozpočtu napr. na opravy ciest alebo na likvidáciu čiernych skládok. A to nepovažujem za dobré riešenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Michal,
  tvoju ochotu informovať, komunikovať a spolupracovať s občanmi si cením. Nasadil si ňou kolegom-poslancom latku tak vysoko, že nebude jednoduché ju preskočiť (zatiaľ - s výnimkou M. Jošta - nebadať snahu sa o to ani len pokúsiť).

  Nečerpanie zodpovedne naplánovaných kapitol rozpočtu ako zdroj prostriedkov nepropagujem ani ja. Ono totiž funguje na princípe „jednému vziať, inému dať“.

  Niektoré zdroje som naznačil pod článkom pani Dzivjákovej:

  Starosta znížil počet zamestnancov o cca 20 - viď rozhovor minulý rok v Račane), berie o kus nižší plat než jeho predchodca, neberie odmeny ako bral jeho predchodca, na MZ po znížení počtu poslancov z 33 na 15 míňame o kus menej peňazí...

  Aj keď časť usporených peňazí pohltilo v roku 2011 odstupné a Bielikovi kostlivci (už sú údajne vyplatení), úspory by mali byť v tomto a ďalších rokoch celkom slušné. Netvrdím, že stačia na obnovu MŠ a ZŠ štýlom VŠETKO A IHNEĎ, no pri rozumnom harmonograme opráv by sa úver dal marginalizovať, možno aj vylúčiť.

  Bokom zatiaľ nechávam úvahy o tom, že v čase núdze (nutnosť obnovovať a zatepľovať schátrané budovy vo vlastníctve obce) by som si vedel predstaviť menej veľkorysú konštrukciu dvoch-troch kapitol rozpočtu. Toto je ale téma na osobitnú debatu. Verím, že ju otvoríme čoskoro pri príprave rozpočtu na rok 2013.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Jano Polák

  Pán Drotován, síce som napísal, že už sa mi nechce reagovať, ale mám pocit, že ZVEREJNENÍM naozaj každý chápeme niečo iné. Tak napíšem, čo som ja aj ostatná verejnosť (ktorú poznám a bavili sme sa o tomto a pravdepodobne aj iní) očakávali.
  Po VEREJNEJ diskusii pod článkom pána Krištofiča a aj ďalším článkom a Vašim VEREJNÝM prísľubom, že ste požiadali prednostku Peškovú o podklady a tie následne ZVEREJNÍTE(podklady na ktoré sa obyvatelia pýtali, alebo poukazovali na to, že chýbajú) som očakával, že ich ZVEREJNÍTE VEREJNE, DOSTUPNE KAŽDÉMU, KTO SI OTVORÍ TÚTO STRÁNKU, tak ako ste aj VEREJNE diskutovali. Musím konštatovať, že sa tak nestalo a aj terajšie Vaše postoje, že pošlite mi adresu ..... sú čudné.
  Ja nechcem s Vami diskutovať súkromne, dlho som len diskusiu, názory a Vaše reakcie sledoval, ale keď som sa ničoho konkrétneho nedočkal, tak som napísal a už som to aj oľutoval. Očakával som, že sa dozviem konkrétne informácie. Dozvedel som sa len toľko, že úver "chceme", tak sme ho schválili.
  A čo sa týka ostatných poslancov, tak škoda o nich čo i len hovoriť.
  Názor som si urobil, nech si ho urobia aj ostatní. Ja sa už dohadovať nebudem.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Jano,
  verím, že Ti poslanec Drotován odpovie, no keďže sa vec do istej miery týka aj mňa a racan.sk, tak si dovolím na Tvoj koment reagovať tiež.

  Tvoje námietky sú pre pochopenie toho, čo sa v júni okolo úveru udialo, dôležité a je dobré si ich vyjasniť. Za seba môžem povedať, že časť informácií, ktoré som získal od poslancov Drotována a Jošta, som použil vo svojich článkoch na tému úver (napr. stav súdneho sporu MČ Rača s IN VEST s.r.o., okolnosti vyjednávania s bankami o úvere a i.). Fakt je, že časť podkladov (napr. projektová dokumentácia k obnove MŠ Plickova) bola na MÚ k nahliadnutiu až 20. júna, časť (projektová dokumentácia k obnove ZŠ Tbiliská) nebola na MÚ ani 26. júna, tzn. v deň rozhodovania o úvere na MZ.

  Presne to, čo namietaš, „vadilo“ a stále „vadí“ aj mne: poslanci a starosta rozhodovali o úvere v čase, kedy ešte ani zďaleka nemali v rukách všetky dôležité informácie a analýzy, niektoré ich informácie boli niekoľko mesiacov mylné (napr. info o stave súdneho sporu), niektoré nemajú dodnes...

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Jano Polák

  M.Š. ďakujem, to čo si napísal je hrozné a je to bohužiaľ tak, ako som si myslel, ba ešte horšie. Katastrofa ....:-((
  Neviem, čo ešte napísať, mám hrozný pocit...., chápem, prečo sa obyvatelia nič nedozvedeli, len politické motúzy pod fúzy.
  Ďakujem ešte raz za dôležité informácie.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Jano,
  ak sa Ti zdá hrozné už to, čo som napísal, potom neviem ako zvládneš to, čo sa napísať ešte len chystám :). Našťastie to nemusíš brať vážne, lebo o mne je známe, že som kuvik slabo podkutý v ekonomických veciach.

  Ak chceš načerpať optimizmus, prečítaj si komenty pána starostu na skupine Račania.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Jano Polák

  M.Š. tebe sa nezdá katastrofou a hrozné, že starosta s prednostkou navrhne zadĺžiť Raču a poslanci bez poriadnych podkladov a analýz to schvália? Na základe čoho bola určená suma 1,3mil Eur? Dávno pred tým, ako mali projekty? O ostatných potrebných podkladoch ani nehovorím. Nie je hrozné, že starosta presviedča obyvateľov o tom, aký je odborník, aký je transparentný, ale nie je to pravda? Je to najväčší manipulátor, akého kedy Rača nosila. Dnes som chcel napísať príspevok na stránku Rače, www.raca.sk. Bol som nemilo prekvapený, ale už sa nedá. Občan oficiálne nemá kde verejne vyjadriť názor. Na stretnutie s poslancami nemám chuť ísť, raz som bol a bolo to o ničom. Poslanci nič nevedeli, že sa opýtajú na úrade. To môžem aj ja sám.
  A čo sa týka komentov starostu na skupine Račania, ďakujem za odporúčanie - prečítal som si. Nezaujímajú ma, aj keď musím povedať, že aj toto je manipulácia občanov a vytváranie zdania, že som (ako starosta) najlepší, najkrajší, najmúdrejší, som jeho veličenstvo král. Za povšimnutie len stojí fakt, že je to prísne cenzurovaná uzavretá skupina, kde sa kritika Jeho veličenstva starostu trestá napomenutím a keď poddaný neuposlúchne, je nemilosrdne vyhodený zo skupiny. Kritika je dovolená len veľmi mierna a ak kritik sa po upozornení ospravedlní, nie je vyhostený zo skupiny do vyhnanstva.
  Takže, takáto manipulácia a oslava na objednávku ma naozaj nezaujíma.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Jano Polák:
  Myslím, že som svoj názor na tejto stránke už vyjadril dostatočne aj vďaka informáciám od teba M. Š.
  Zhrniem - starosta = manipulátor, ktorý nehovorí pravdu, Drotován = poslanec, ktorý do istej miery komunikuje s občanmi, ale má tiež dosť veľké rezervy (nesplní všetko, čo sľúbi, pri odborných veciach útočí politicky viď. p. Dzivjáková a pod.), ostatní poslanci = ani sa nesnažia.
  Zle som sa vyjadril, že som sa chcel "oficiálne vyjadriť". Mal som na mysli, že som chcel napísať na stránku MČ Rača www.raca.sk, čiže oficiálnu stránku MČ Rača, tak, ako sa dalo za Zvonára a s obmedzením ešte aj donedávna, čiže tak, aby môj názor bol prístupný každému návštevníkovi tejto stránky. Už sa nedá, čo hodnotím ako tvrdú cenzúru stránky, ktorá je financovaná z peňazí Račanov.
  Ďakujem za prístup na túto stránku. Už som viackrát napísal, že už s písaním končím, ale stále sa nejako vťahujem do diskusie :-).
  Musím však povedať, že ma to nebaví a som riadne znechutený.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Jano Polák

  Ešte jedna poznámka - tou cenzúrou stránky Račania som myslel, že napísať tam môže názor len ten, komu to administrátor dovolí, čiže to nie je otvorená diskusia, ale je manipulovaná a cenzurovaná. Písať tam môžu len tí "správni so správnym názorom" Podľa mňa je to cenzúra názorov.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. K Tvojim hodnoteniam: keby mali všetci poslanci také rezervy ako Drotován, chrochtal by som blahom :).
  No a verím, že keď v Rači nastanú (vďaka úveru) svetlé zajtrajšky, snáď Ťa znechutenie prejde :).

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Jano Polák

  Čo sa týka Drotována, neverím mu, ale uvidím ...

  Už sa "teším" na tie svetlé zajtrajšky. Ja mám pocit, podľa vyjadrení starostu a úradu, napr. v rač. výbere, že žijem v krajine - v Rači, kde zajtra, znamená už dnes :-).

  OdpovedaťOdstrániť
 29. ... čím si Drotován vyslúžil Tvoju nedôveru? Mne sa naopak zdá, že medzi jeho slovami a skutkami je dosť nezvyklá zhoda. Navyše je to v Rači jeden z mála poslancov, čo má na poslaneckú prácu primerané vzdelanie a čo do ľudí len nehustí, ale sa aj pýta a počúva.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Pán Polák,
  neviem akým spôsobom som podľa Vás útočil na p. Dzivjákovú - uviedol som len, že ľudia, s ktorými sa spojila pri petícii sú práve ľudia, počas ktorých vedenia Rača prehajdákala veľké množstvo peňazí.


  Na poslanecké dni chodím pravidelne, a pri tom malo počte účastníkov prakticky poznám všetkých občanov, čo tam chodia. Kedy presne ste boli na poslaneckých dňoch, keď ste dostali odpoveď, že sa "opýtajú na úrade?" A o aký konkrétny podnet sa jednalo?

  Čo sa týka webovej stránky, tak práve ako poslanci tlačíme už viac ako rok, aby sa tam zverejňovali všetky veci a bola tam aj diskusia. Čo sa týka stránky za Zvonára, tak máte mylné informácie, práve za Zvonára po prvých kritických príspevkoch zrušili celú diskusiu (pár mesiacov pred voľbami do VÚC 2009) a diskusia už nebola za Zvonára nikdy obnovená.

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Jano Polák

  Pán Drotován, očakával som, že keď mi odpoviete, tak v prvom rade zverejníte VEREJNE PRE KAŽDÉHO KTO NAVŠTÍVI TÚTO STRÁNKU materiály, na základe ktorých ste sa rozhodli zahlasovať za úver pre Raču.
  Sklamal som sa.
  Čo sa týka pani poslankyne Dzivjákovej, nevyjadrovali ste sa profesionálne, len čisto politicky. Že bolo v petičnom výbore viac ľudí, myslím, že 6 je len dobré, a to, že sa na nej stretli ľudia z rôznych strán OKS, SNS, KDH, bez polit. príslušnosti atď. hovorí o tom, že sa títo ľudia nepozerali na otázku zobratia úveru politicky, ale čisto odborne a občiansky.
  Na posl. dni som bol začiatkom roku 2011 v Krasňanoch, čítali nám odpovede z úradu, poslankyňa Antalová-Plavúchová. Od iných občanov viem, že aj v Rači to takto funguje.
  Čo sa týka webovej stránky Rače, tak písať otázky, príp. komentáre bolo zavedené za Zvonára (podotýkam, že nie som volič ani Zvonára ani Pilinského - našťastie). Pilinský písanie otázok cez stránku Rače síce ponechal, ale tak, že sa nezobrazujú aj pre ostatných návštevníkov tejto stránky. Čiže nie je možnosť verejne sa pýtať, kritizovať, pochváliť a čakať reakcie z úradu.
  Vážený pán poslanec, verím, že tak, ako mi napísal M.Š. a ako ste to na tejto stránke sľúbili, materiály, ktoré ste mali k dispozícii pred tým, ako ste hlasovali o úvere zverejníte - pre mňa a aj ostatných. Podľa doteraz dostupných informácií, podkladov bolo zúfalo málo a neboli zobraté do úvahy všetky riziká.
  Vážený pán poslanec, dovoľte citáciu z Vášho článku:
  "Takže toto je najväčšia hrozba - v prípade naplnenia a splácania by bola činnosť samosprávy oklieštená - v žiadnom prípade by však nehrozila nútená správa. Tá by ani nebola možná, nakoľko Rača je ešte stále relatívne bohatá - veriteľ by uplatňoval nárok na nehnuteľný majetok.
  Takže spor s In Vest, s.r.o. je hrozba, na základe doterajšieho priebehu sporu ju hodnotím na mierne menej ako je 50%. Nie je však pravda, čo sa šírilo po Rači, že by v prípade prehrania hrozila nútená správa. Raču by čakalo niekoľko chudobnejších rokov, ale určite nie nútená správa. Ale áno, vnímam túto vec ako najzásadnejší argument proti úveru."
  Pán poslanec, argumentovať, že aj keď prehráme spor, nič sa nedeje, nebudeme mať nútenú správu, Rača LEN príde o majetok sa mi zdá pre Raču nie dobré. Podotýkam, že ak by majetok Rače odpredával exekútor, nie len , že Rača o neho príde, ale príde o neho lacno. A to sa zavádzajúco píše v materiály na zastupiteľstvo, že berieme úver bez zabezpečenia majetkom. Ak by sme neboli schopní splácať VŽDY ručíme majetkom.
  Viete, na túto otázku bolo potrebné pozerať sa odborne a nie politicky. Boh nás opatruj.
  Na záver, nie som typ, ktorý je stále na počítači a vypisuje, preto, pokiaľ nebudú nejaké nové významné informácie, už k tejto téme písať nebudem. Prajem Vám všetko dobré a schopnosť, pozerať sa na veci nie len politicky.

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Súhlasím s Janom v tom, že
  - Raču po prehre súdneho sporu neohrozí nútená správa, ale exekúcia majetku,
  - pred exekúciou Raču neochráni ani „úver bez akéhokoľvek zabezpečenia“,
  - pri exekúcii Rača príde o majetok, ktorého hodnota (vysoko) prevýši dlžnú čiastku.

  OdpovedaťOdstrániť