Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

3.5.22
0


Zámer Hroznový sad bol vyvesený na pripomienkovanie počas sviatkov na prelome rokov 2021/22, zákony to umožňujú ale nie je to veľmi fér, keďže dotknuté orgány majú výrazne menej času to naštudovať a pripomienkovať (podobne aj obyvatelia). Napriek sviatkom som daný zámer (tak ako všetky zámery výstavby bytových domov na posledné desaťročie) pripomienkoval aj ja osobne zaslal som nasledovné pripomienky uvedené nižšie.

Na úvod trochu osvety. Investičný zámer môže na posudzovanie vplyvu na životné prostredie (Zákon č. 24/2006 Z.z.) predložiť ktokoľvek (dokonca aj keď nemá vzťah k pozemkom alebo je zámer v rozpore s územným plánom). Ak je zámer v presne zákonom stanovených hodnotách (napr. v prípade parkovacích miest je to menej ako 500 ale viac ako 100), tak prebieha tzv. zisťovacie konanie, kde sa rozhoduje, či sa zámer má alebo nemá ďalej posudzovať. Štandardne sa riešia dva varianty zámeru (čo často obchádza investor tak, že tie varianty sú iba kozmetické napr. niekde je dažďová voda do retenčnej nádoby, inde do potoka alebo raz je to na centrálne kúrenie a raz na vlastnú kotolňu). Tie zámery predkladá investor. Následne, ak Okresný úrad Bratislava rozhodne, že sa má zámer posudzovať, tak môže stanoviť ešte tzv. tretie variantné riešenie, kde sú zapracované pripomienky úradov, obce či obyvateľov  a stanový sa tzv. rozsah hodnotenia zámeru.  Ak Okresný úrad rozhodne, že zámer sa nebude posudzovať, je možné sa voči tomu odvolať. Ak sa nemá posudzovať tiež stanoví Okresný úrad Bratislava záväzné podmienky, ktoré sú záväzné pre ďalšie konania (územné, stavebné, kolaudačné). 

Moje pripomienky z 29.12.2021:

V prvom rade žiadam, aby príslušný zámer bol ako celok posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmení neskorších predpisov, podobne ako to bolo v prípade podobne veľkého zámeru výstavby v oblasti k.ú. Rača Dolný Slanec https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-obytny-subor-dolny-slanec-

Žiadam o vypracovanie ďalšieho variantného návrhu (v stanovenom rozsahu hodnotenia), kde bude zapracované

1. V dotyku so súčasnou zástavbou rodinných domov (ulica Strapcová) bude iba zástavba rodinných domov (2+1) (jedná sa hlavne o zredukovanie objektu H na RD).

2. Bude vypracovaná nová dopravno-kapacitná štúdia, nakoľko štúdia predložená na EIA bola meraná dňa 06.10.2021, kedy bola pre výstavbu Rínok Rača komunikácia Kubačova neprejazdná a teda príslušné dáta nie sú reprezentatívne.  Zároveň v rannej špičke zo zámeru Hroznový sad je odbočenie na smer Černockého v štúdií vygenerovaných iba 7 áut, čo je ale veľmi nízke číslo, ak sa predpokladá napr. využívanie škôlok alebo škôl v lokalite Krasňany, rovnako tak je nepravdepodobné, že skoro polovica vozidiel zo zámeru Hroznový sad bude smerovať nie do centra Bratislavy ale von z centra Bratislavy. Požadujem tiež doplniť dopravno-kapacitné posúdenie aj o križovatku Račianska/Černockého a Račianska/Pekná cesta.

3. Budú preverené rozmery navrhovaného kruhového objazdu a jeho umiestnenie na príslušné parcely, daný kruhový objazd bude vybudovaný tak, aby bol maximálne bezpečný aj pre cyklistov a chodcov.

4. Bude doplnený do dopravno-kapacitného posúdenia aj zámer, ktorý má právoplatné územné rozhodnutie na hlavnú stavbu – LBG Aréna vrátane vjazdov a výjazdov. (pozn. keďže sa medzičasom ukázalo, že spoločnosť LBG Aréna nevie a nechce vydokladovať financovanie daného zámeru, táto požiadavka je podľa všetkého už bezpredmetná)

5. Bude upravený projekt tak, že časť budov určených na služby (nebytové priestory – funkčný kód E 501) nebude v žiadnom prípade možné využiť na bývanie  ale budú slúžiť na rozšírenie služieb v mestskej časti Bratislava-Rača. Požadujem, aby v jednej polyfunkčnej budove boli vytvorené možnosti na vybudovanie pobytového centra pre seniorov a pre umiestnenie ambulancií a zdravotníckych služieb – je vhodnejšie, ak je vybudovaná samostatná budova na tejto účel a nie umiestňovaná v odlišných poschodiach viacerých budov.6. Požadujem v zámere jasne stanoviť, ktoré priestory budú nebytové a v ktorých budovách – z predloženého zámeru (s. 14) to nie je jasné. Prenajímateľné priestory nie sú zarátané spoločne s nebytovými priestormi.

7. Požadujem, aby ako podmienkou  bolo uvedené v rozhodnutí, že všetky verejné priestranstvá budú prístupné aj širokej verejnosti a nielen užívateľom daných nehnuteľností, vrátane ihrísk.

8. Požadujem do parteru jednej budovy doplniť min. 2 triedy materskej školy s výdajom stravy a zázemím, ktorá sa bude v prípade potreby môcť dispozične prerobiť na denný stacionár alebo centrum pre klub seniorov (budova umiestnené vo funkčnom kóde E 501).

9. Požadujem do parteru jednej budovy doplniť aj menšie lokálne potraviny (budova umiestnená vo funkčnom kóde E 501).

10. Žiadam tiež, aby dažďová voda z daného územia bola v celom rozsahu v území ponechaná a nebola by odkanalizovavaná do verejnej kanalizácie. Dané je potrebné z dôvodu očakávaných klimatických zmien a potrebných adaptačných opatrení na ne.

Aktualizovaná ortofotomapaDoplnenie aktuálnej informácie z 2.5.2022:

Treba tiež uviesť, že vo vysporiadaní sa s pripomienkami (na tomto linku tzv. doplňujúce informácie úplne dole v ZIP) je chybne uvedené, že mestská časť Bratislava-Rača zhodnotila zámer ako v súlade s územným plánom. Mestská časť Bratislava-Rača sa k tejto otázke vôbec nevyjadrovala, je to kompetencia Hl. mesta SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Rača na požiadanie komukoľvek bezplatne zašle tzv. územnoplánovaciu informáciu ("UPI"), kde sú zhodnotené tzv. funkčné kódy a pod. na daných parcelách. Tieto funkčné kódy si môžete pozrieť aj na webe napríklad tu. Za každý mesiac mestská časť Bratislava-Rača vypracuje niekoľko desiatok UPI. Takže nepovažujem takéto "vysporiadanie sa" s pripomienkami mojimi, mestskej časti, dotknutých orgánov, občanov či združení za korektné a pevne verím, že Okresný úrad Bratislava požiadavky dotknutých orgánov aj občanov zapracuje podľa možností do samotného rozhodnutia, ktoré vydá. Budem to naďalej pozorne sledovať.

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára