Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.5.22
0

Napriek zložitej dobe sme sa rozhodli rozbehnúť najväčší investičný projekt v Rači za posledných 30 rokov, ktorým je kompletná rekonštrukcia novej základnej školy Plickova, dohodli sme so ŽSR po dlhých rokoch prenájmy ich pozemkov na Rendezi, kde zabezpečujeme už pravidelnú údržbu a postupne chceme dlhoročný dlh ohľadom verejných priestorov dobehnúť - tento rok by sa malo začať s kompletnou opravou námestíčka. Myslíme v projektoch aj na Raču aj Krasňany, postupne opravujeme chodníky, ihriská, verejné priestory, budujeme nové športoviská. 

Je dôležité tiež zhrnúť stav a plány ohľadom veľkých investičných projektov pre budúcnosť, pretože postupnými krokmi sa dá vybudovať veľa projektov. V tomto článku by som chcel popísať niekoľko projektov a zámerov, ktoré sú v rôznej fáze rozpracovanosti, ale ich realizácia a dokončenie prechádza cez volebné obdobie, takže je veľmi dôležité, aby sa dokončili a urobili v najbližších rokoch. Na týchto projektoch pracuje náš tím na úrade a v prípade, ak získame Vašu dôveru v októbri 2022, chceme v nich pokračovať a dokončiť ich.

1. Základná škola Plickova

Ak na začiatku projektu v roku 2019 mnoho ľudí vravelo, že ide o úplne nereálny projekt, postupnými krokmi sa nám podarilo získať nielen budovu, ale aj urobiť projekt a získať zatiaľ viac ako 3 mil. € z fondov EÚ a fondu pre rozvoj športu, tiež sa nám podarilo zabezpečiť s výhodnými podmienkami úver na 3,5 mil. €. Aktuálne pokračujú stavebné práce a môžete ich sledovať aj na stránke www.plickova.sk. Čaká nás ešte veľa dôležitých míľnikov. Samotná škola by mala byť stavebne dokončená do januára 2023, potom bude nasledovať jej zariaďovanie, budovanie školského areálu a v septembri 2023 nás čaká otvorenie. Je tiež veľmi dôležité, aby škola nielen vybavením ale aj nastavením výučby (aj inklúziou) bola vzorovou školou pre 21. storočie a úspešne sa zaradila po bok našich oceňovaných škôl na Hubeného a Tbiliskej. A samozrejme, čaká nás aj náročná úloha, aby počas prvých rokoch bola čo najviac ekonomicky udržateľná.


Aktualizácia 19.3.2024

Základná škola bola slávnostne otvorená 4.9.2023, aktuálne sa dokončuje vonkajší športový areál a oddychové plochy.
2. Revitalizácia pešej zóny v Rači od Parku J. M. Hurbana po Komisárky 

V súčasnosti prebieha povoľovací proces na rekonštrukciu parku J. M. Hurbana, kde chceme urobiť priestor pre deti ale aj vynoviť námestie pred pomníkom padlým, vrátiť do parku sochu "Vychádzajúce slnko", revitalizovať a upraviť parkovisko ale tiež dať väčšiu váhu pamätníku na príchod pápeža Jána Pavla II. do Rače (v roku 2023 bude 20. výročie). Chceme následne revitalizovať celý priestor popri električkách až po Komisárky vrátane výmeny povrchu a v spolupráci so zástupcami vlastníkov dať dokopy aj terasu na Karpatskom námestí vrátane schodov. Bude to tak pekná zóna na prechádzky ale aj šport. V období 2019-2021 sa nám podarilo zabezpečiť postupne nové ihrisko s umelou trávou a bežecký ovál, potom hokejbalové ihrisko a doskočisko, vlani urban park. Takže po dokončení pôjde o veľmi príjemnú zónu pre oddych a šport.

3. Park Strelková

V Rači sme sa rozhodli oživiť dlhodobo nevyužívaný priestor na Strelkovej, kde pôvodná budova postupne tak schátrala, že sa nedá zachrániť. Cieľom je vybudovanie nového parčíku aj s hracími prvkami, novým prístupom od Žitnej, fitness prvky, uzamykateľnou toaletou či malým amfiteátrom pre detské predstavenia. Z dlhodobo neprístupného areálu tak vznikne nový priestor pre širokú verejnosť. V projekte sa postupne podarilo získať právoplatné búracie aj stavebné povolenie, požiadali sme v apríli o financie z fondov EÚ. Predpokladáme teda realizáciu v roku 2023.


Aktualizácia 19.3.2024

Projekt parku Strelkova je skolaudovaný a jeho slávnostné otvorenie je naplánované na Deň Zeme - 22.4.2024.4. Koloničova kúria

Tento rok sme začali opravy Koloničovej kúrie výmenou strechy a krovu. Postupne chceme opraviť celú túto národnú kultúrnu pamiatku a zachovať ju tak pre budúce generácie. Zároveň chceme, aby sa v týchto priestoroch vytvorilo Račianske múzeum.

5. Škôlka Kadnárova

Viac ako dva roky riešime projekt škôlky Kadnárova, mrzí ma, že pre nereálne požiadavky niektorých účastníkov konania, ktorí požadujú v projekte ďalšie parkovisko (okrem navrhnutého prd škôlkou a doplňujúceho pri kúpalisku) a obojsmernú asfaltovú komunikáciu sa už o celý rok predĺžilo stavebné konanie. V tomto projekte škôlky, ktorá v budúcnosti po malých úpravách môže byť bezbariérovým denným stacionárom pre seniorov s átriom, sme pôvodne plánovali tiež financovanie z fondov EÚ. To, či sa to podarí a získame viac ako 2 mil. €, je plne v rukách účastníkov konania, či sa odvolajú a predĺžia opäť povoľovací proces alebo nie. V každom prípade danú škôlku plánujeme realizovať tak či tak, pretože ide o jednu z priorít zabezpečiť dostatočný počet miest v škôlkach pre deti. Je však rozdiel realizovať ju za vlastné zdroje alebo za zdroje z fondov EÚ. Realizácia škôlky je plánovaná na rok 2023.


Aktualizácia 19.3.2024

Projekt škôlky Kadnárova je dokončená hlavná stavba a aktuálne prebieha kolaudácia a zároveň úprava vonkajšieho priestoru. 6. Športový areál Hečkova

Nakoľko projekt LBG Arény sa ukázal ako nerealizovateľný, keďže investor nevie predložiť jeho financovanie, nechce predložiť platnú bankovú zábezpeku v prospech MČ Rača vo výške 300 000 € a tiež mu skončila platnosť stavebného povolenia na hlavnú budovu, chceme dané pozemky čím najskôr sprístupniť pre športovanie verejnosti. Nakoľko pre potrebnú prekládku vodovodu a potoka je nereálne pre nás robiť finančne náročné projekty hál (a to nehovoriac ešte o ich prevádzke), chceli by sme urobiť architektonickú súťaž ohľadom nových verejných športovísk. Malo by ísť okrem BMX dráhy a ihriska s umelou trávou pre futbalistov aj o ihrisko na squash, urban park, parkúrové ihrisko pre mládež, horolezeckú stenu a oddychový areál.  Ak to priestorové možnosti dovolia, bude tam samozrejme priestor aj na ďalšie športy. Mojim zámerom je tam mať reálny a nie virtuálny projekt, aby sa čo najskôr priestor otvoril pre verejnosť.

7. Pešie zóny v Krasňanoch 

Ide vlastne o tri projekty, prvým je revitalizácia pešieho korza pri Račianskom potoku, kde sme spravili štúdiu a aktuálne je to v procese získania stanovísk dotknutých orgánov. Druhým je revitalizácia a vybudovanie oddychovej pešej zóny pre chodcov a cyklistov v úseku od "Kivviko" poza vozovňu, bývalú AB kozmetiku cez Nový záhon až po nový parčík na Hlinickej. Táto zóna by mala byť kompletne revitalizovaná a vjazd by tam v budúcnosti bol iba pre obyvateľov a návštevy domov Nový záhon a údržbu viníc a komunikácii. Plánujeme tiež kompletne revitalizovať úsek pri električkovej trati od Peknej cesty po Černockého a spojiť ho so športovým areálom na Hečkovej. Tieto projekty plánujeme realizovať z financií získaných z poplatku za rozvoj a budeme sa uchádzať aj o fondy EÚ a ďalšie zdroje.8. Kompletná rekonštrukcia KS Žarnovická

Na začiatku roka 2022 sme predstavili výsledky architektonickej súťaže kompletnej rekonštrukcie KS Žarnovická (1. fáza), následne plánujeme aj prístavbu, kde sa vytvorí nový priestor napr. na stretávanie sa klubov seniorov, združenia invalidov, jednoty dôchodcov ale aj ďalších združení a spolkov. Súčasťou bude aj vynovená knižnica. Čo sa týka harmonogramu, tak v roku 2023 by mali prebehnúť projektovanie zámeru a povoľovacie procesy, samozrejme hľadanie zdrojov na realizáciu a následne v rokoch 2024 realizácia prvej fázy rekonštrukcie. Tu vyzerá najreálnejšie realizácia prostredníctvom úveru, ktorý by sa čiastočne splácal ušetrenými peniazmi za energie a údržbu. Budeme sa samozrejme snažiť získať aj zdroje od Hl. mesta SR Bratislava či BSK.


9. Ďalšie chystané projekty

Medzi ďalšími projektami by som chcel spomenúť kompletnú rekonštrukciu zdravotného strediska Krasňany, dokončenie opráv a rekonštrukciu ubytovne na Kadnárovej, kde chceme vybudovať aj byty pre učiteľov. Zároveň by sme chceli pokračovať v obnove verejných priestorov, opravách chodníkov, detských ihrísk a športovísk na Rendezi, v Rači aj Krasňanoch.

Čo sa týka Východného, tak aktuálne rokujeme so štátom a železnicami o získaní budovy bývalej materskej školy na Dopravnej a tiež je v pláne príprava možného denného stacionára pre seniorov v týchto priestorov (keď bude klesať počet detí). Nakoľko Rendez je dlhodobo v rámci Bratislavy braný ako rozvojová oblasť, tak do budúcna chceme začať riešiť aj pozemky a projekt novej základnej školy. Ide však o projekt v horizonte rokov 2024-2028. Tiež sa snažíme posunúť dopredu možné prepojenie komunikácie Pri šajbách s Na pántoch.

Nedávno sa tiež pripomienkoval zámer kompletnej rekonštrukcie železničných tratí, podarilo sa nám do strategických dokumentov presadiť aj vlakovú stanicu na Rendezi (a má byť aj v Krasňanoch) a tiež riešenie novej spojnice pre autá medzi Račou a Rendezom. Zatiaľ je to všetko v rámci projektovej prípravy štátu, je však dôležité, že táto téma je na stole. Znamenalo by to v budúcnosti lepšie prepojenie Rendezu aj s Račou aj s Rybničnou.

Na týchto projekt sa veľmi aktívne pracuje, sú v rôznom štádiu od výstavby, cez povoľovacie procesy, štúdie až po prvotné rokovania. Takže nejde o "omaľovánky" ale reálne projekty pre obyvateľov Rače, Krasňan aj Rendezu. Ak získame Vašu dôveru v nich pokračovať, tak pevne verím, že sa podaria realizovať.

Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára