Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.10.18
0
Rozhodovanie o tom, koho voliť za primátora Bratislavy nie je jednoduché. Preto som pripravil pre všetkých kandidátov 12 otázok, ktoré sa týkajú Rače a ich odpovede príp. neodpovede na ne Vám verím rozhodovanie o voľbe uľahčia.

Otázky som poslal všetkým kandidátom na primátora, ktorí majú zverejnené kontakty a požiadal som ich o zaslanie odpovede do nedele 21.10.2018.

OTÁZKY:

1. Jedným z najväčších problémov v Rači je doprava. Aké sú vaše ciele, konkrétne kroky a plány v oblasti výstavby predĺženia ulíc Bojnická a prekládky Púchovskej cesty?2. Na Magistráte existujú žiadosti spoločnosti Grunt, a.s., ktorá navrhuje zmeniť územný plán v lokalitách Ohňavy a Dolná Pekná z viníc resp. výrobných služieb na viacpodlažnú bytovú výstavbu. Ako by ste sa stavali ako primátor k tomuto návrhu?


3. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní budovy a pozemky bývalého areálu Matador Obnova na Východnom za železničným priecestím. Aké sú vaše plány s týmto areálom, ak by Vás zvolili za primátora Bratislavy?


4. CVČ Hlinická, ktorá je v správe Magistrátu, má vo svojej správe športový areál - nie je však verejne prístupný. Aké by boli Vaše kroky v tejto veci, ak by ste sa stali primátorom?


5. Súčasťou Rače je aj oblasť Žabieho Majera. Aký je Váš názor na jeho ďalšie využitie, ak by ste sa stali primátorom?

6. Vstupné brány do miestnych časti Krasňany - Pekná cesta, Rača - Detvianska, Východné - námestie Dopravná nie sú veľmi reprezentatívne. Aké by boli Vaše kroky pre zlepšenie stavu?


7. V minulosti sa určitú dobu využívala stanica Bratislava-Východ (Rendez) na osobnú dopravu (kyvadlový motorový vlak na stanicu Bratislava-Predmestie). Podporili by ste ako primátor zriadenie osobnej stanice pre osobné vlaky v tejto oblasti? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?8. Jedným z plánov magistrátu je zriadiť odstavné parkovisko na Žabom Majeri. Pokračovali by ste v tomto projekte? Ak áno, akým spôsobom by ste zabezpečili prepojenie tohto parkoviska s verejnou dopravou?


9. Základná umelecká škola na Vrbenského v správe magistrátu potrebuje ďalšie miesto na svoju činnosť pre veľký záujem žiakov. Čo by ste v tejto veci ako primátor navrhli?


10. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní objekt bývalej ZŠ Plickova. Aké sú vaše plány s touto budovou v prípade zvolenia za primátora?


11. Aké konkrétne kroky by ste ako primátor urobili, aby sa zabránilo vytápaniu Račianskej, Mrázovej a ďalších ulíc v Rači?

12. Račianska električková radiála nie je v dobrom stave (napr. v oblasti Detvianska / Záhumenice). V akom časom horizonte by ste vedeli zabezpečiť jej opravu? Aký máte názor na budovanie protihlukových stien?


Odpovede kandidátov, ktorí zaslali odpovede - termín som predĺžil nakoniec o 2 dni, tj. každý mal na ne 12 dní. Na otázky nezaslali odpovede ani nijako ináč nereagovali kandidáti: Ivo Nesrovnal, Václav Mika, Jaroslav Brada, Roman Ruhig, Andrej Trnovec, Miroslav Vetrík.


MATÚŠ VALLO

Odpovedá Matúš Vallo a Lenka Plavuchová Antalová, kandidátka za Team Vallo pre Raču.

1. Prepojenie Bojnická - Galvaniho je pre ďalší rozvoj dopravy v Rači kľúčové. V dnešnej dobe chýba dobré dopravné prepojenie z Rače na tento smer.

Kvôli dokončeniu východnej časti vonkajšieho mestského okruhu bude potrebné predĺženie Bojnickej cez Žabí majer na Račiansku. Zasadenie vyústenia tejto novej cesty na Račiansku ulicu musí byť urobené citlivo s ohľadom na okolie Krasňan v blízkosti areálu bývalého závodu AB Kozmetiky. Dnes existujúce návrhy s estakádami, ktoré by významne zasiahli do stabilizovaných Krasňan a spôsobili demolácie niekoľkých domov a výrazne
vizuálne zmenili prostredie sú neprijateľné. Doprave v Rači pomôže aj prekládka cesty II/502, ktora odkloní tranzitnú dopravu z Púchovskej a Žitnej, vďaka čomu sa Žitná môže zmeniť na pokojnejšiu ulicu.

2. Sám zdieľam obavy Račanov o osud račianskych vinohradov. Preto hneď na úvod hovorím (a opakujem to na všetkých stretnutiach s Bratislavčanmi), že ďalšiu zmenu územného plánu z vinohradov na stavebné pozemky nepodporím. Jediné riešenie, ako celé územie vinohradov stabilizovať a dostať pod kontrolu, je spracovanie urbanistickej štúdie za účasti mesta Bratislava, mestských častí Nové Mesto, Rača, Vajnory a mesta Svätý Jur pre celé územie vinohradov od časti Ahoj až po Svätý Jur. V tejto štúdii sa všetci musia dohodnúť, čo bude mesto ochraňovať, za čo bude bojovať a ako to chce robiť. So žiadnou ďalšou zmenu územia vinohradov na stavebné pozemky by som dovtedy nesúhlasil a ďalej by som postupoval striktne podľa výsledkov urbanistickej štúdie premietnutej do územného plánu.

3. Toto je extrémne zanedbaný priestor, ktorý potrebuje zveľadiť. Obyvatelia časti Rača - Východné potrebujú začať dôverovať hlavnému mestu a pocítiť, že na nich, ako obyvateľoch Bratislavy tiež záleží. Je to zabudnutý kút Bratislavy, kde chýba základná vybavenosť. Nie je tam škola, komunitné priestory, voľnočasové aktivity pre deti a mládež a pod. Dal by som preto ako primátor spracovať urbanistickú štúdiu a po diskusii s obyvateľmi a zástupcami MČ Rača architektonickú súťaž na zveľadenie tohto areálu. Jedná sa o pomerne rozsiahly areál, ktorý by bol napríklad vhodný na zriadenie depozitáru múzea a galérie s upravenými verejnými priestormi. Depozitár a archív plánuje magistrát urobiť v budove základnej školy na Plickovej v Rači, čo považujem za nevhodné riešenie, vzhľadom na chýbajúce miesta v základných školách v Rači.

4. CVČ na Hlinickej ulici má pekný a veľký vonkajší areál, ktorý je nedostupný verejnosti a obohnaný plechovým vlnitým plotom. Budova a priľahlé priestory potrebujú investíciu a rekonštrukciu na moderné centrum pre deti a mladých s dobrou ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít. Vonkajší areál by mal byť otvorený aj pre verejnosť.

5. Netrúfam si bez ďalšej diskusie a potrebných dát priamo povedať, čo so Žabím Majerom. V súčasnosti je to záhradkárska oblasť a sídlo viacerých firiem, ale rovnako je to oblasť mimo záujmu verejnosti s množstvom nahromadených problémov: chýbajúca cesta, bývanie sociálne vylúčených komunít, čierne skládky. Hľadanie vízie pre Žabí Majer je na ďalšiu odbornú diskusiu medzi mestskými časťami Rača, Nové mesto a hlavným mestom.

6. Kvalita verejných priestorov je pre mňa veľmi dôležitá téma. Ovplyvňujú nielen to ako sa ľudia v meste cítia, ale dokonca aj to, ako sa k sebe správajú. Magistrát dlhodobo zanedbáva verejné priestory mimo centra Bratislavy, hoci pre obyvateľov Rače sú dôležité a denne ich používajú. Dobrým príkladom je park oproti obchodu Terno na Peknej ceste, ktorý je neatraktívny a v zlom stave. Riešením je revitalizácia, výsadba nových pruhov zelene, trvaliek, stromov, nový mobiliár, vodné prvky a priestor pre malé lokálne spoločenské podujatia.

7. Samozrejme, som fanúšik koľajovej dopravy. Doterajšie prepočty, ktoré som videl, hovorili o vysokej finančnej náročnosti prevádzky vlaku medzi Rendezom a Račou/Predmestím. Bude podľa mňa potrebné opätovne overiť tieto prepočty a prísť s najvýhodnejším riešením pre obyvateľov Rače.

8. Záchytné parkovisko na Žabom Majeri sa objavilo v štúdii, ktorú si nechal Magistrát vypracovať, ale neexistuje rozhodnutie o začatí realizácie. Navrhnutých boli desiatky lokalít a len časť z nich má opodstatnenie. Ak by na Žabom Majeri malo byť záchytné parkovisko, najprv sa musí vybudovať predĺženie Bojnickej a následne môže prebehnúť diskusia na základe reálnych dát a skúseností, či záchytné parkovisko na Žabom Majeri áno alebo nie.

9. ZUŠ Vrbenského je veľmi obľúbená a kvalitná umelecká škola o ktorú je veľký záujem. Škola dlhodobo bojuje so stiesnenými priestormi, príliš malou koncertnou sálou, kde sa nedajú organizovať väčšie koncerty či celoškolské žiacke vystúpenia.
Riešení je viacero, budova je prízemná čiže buď nadstavbou presvetleného poschodia s veľkou spoločenskou sálou a novými učebňami, ale rovnako v súčinnosti s vedením Rače by škola mohla byť presťahovaná napr. do nevyužívaných priestorov bývalej Základnej školy Plickova, ktorá by mala opäť slúžiť na účely vzdelávania či historickej budovy Nemeckého kultúrneho domu. Riešení sa ponúka viacero, ale finálne rozhodnutie musí byť urobené na základe dát a v diskusii s vedením ZUŠ.

10. Škola má ďalej slúžiť ako škola, čiže na vzdelávanie. Budovu je nevyhnutné zrekonštruovať, opraviť a vrátiť do nej život rôznymi službami ako knižnica, základná škola, CVČ, nové priestory pre ZUŠ, komunitný priestor. V Rači je dnes nedostatok miest v predškolských zariadeniach, čo znamená, že o pár rokov sa tento nedostatok preklopí aj do nedostatku miest v základných školách. ZŠ Plickova je dobrým príkladom toho, že pri rozhodovaní o verejných budovách, ktoré majú pre miestnych obyvateľov veľkú hodnotu, tradíciu a význam je nevyhnutná participácia s miestnou komunitou, obyvateľmi, MČ Rača a hlavným mestom. Obyvatelia Rače nesmú byť vynechaní z diskusie o ďalšom osude verejnej budovy v strede sídliska, kde žijú a každý deň prechádzajú tesne pod jej oknami.
Vieme, že v súčasnosti sú rozbehnuté prípravné práce a magistrát chce v budove bývalej školy zriadiť archív a depozitár múzea a galérie hlavného mesta. Nemyslíme si, že toto je najlepšia možná funkcia, ako využiť zanedbanú budovu základnej školy, najmä s ohľadom na potreby obyvateľov v okolí. Potenciál tejto budovy je omnoho vyšší.

11. Vytápanie týchto ulíc v Rači je dlhoročný problém (dialo sa aj pred 50 rokmi), ale v nedávnom období sa zintenzívnilo kvôli výstavbe, kde zo spevnených plôch smeruje voda do kanalizácie. Mesto  musí byť pripravené na ďalšie silné dažde a snažiť sa minimalizovať škody napr. programom na podporu budovania vsakovacích jám a ďalších opatrení. Čím menej striech a chodníkov bude napojenych na verejnú kanalizáciu, tým lepšie budeme zvládať extrémy počasia. Zároveň tým podporíme ponechanie vody v území, kde spadne, čo je jeden zo spôsobov boja so zmenou klímy.

12. Modernizácia radiál, vrátane tej Račianskej je našou prioritou, ktorú je možné stihnúť za jedno volebné obdobie. Pokiaľ ide o hlukové steny, je ich potrebné posudzovať v závislosti od konkrétnej lokality a umiestnenia. Všeobecne mi však vadí, keď sa v meste používajú necitlivé diaľničné protihlukové steny. Bratislava si zaslúži kvalitné riešenia, ktoré funkčne a esteticky zapadajú do prostredia mesta. Hluk dobre zastavia aj živé steny zo zelene.  

IVETA PLŠEKOVÁ

1. Ako primátorka by som so starostami mestských častí hneď na začiatok dohodla priority na celé 4 roky. Medzi ne by samozrejme patrilo aj riešenie dopravných problémov jednotlivých mestských častí. A následne by sme 4 roky spoločne pracovali na týchto prioritách- mesto spolu s mestskými časťami. To platí aj pri riešení dopravných problémov v Rači. Projekt predĺženia Bojnickej a prekládky Púchovskej nie sú nové. Treba začať realizovať EIU, vysporiadať pozemky pod cestami. Do projektu by som zainteresovala BSK.

2. Som zásadne proti zmenám územného plánu v oblasti zmien viníc na stavebné pozemky. Pre Bratislavu boli, sú a ja chcem urobiť všetko preto, aby ostali vinice typické. Nie len na starých obrazoch. To nie je otázka diskusie, ale zásadný postoj.

3. V prvom rade by som dala pozemok a areál bývalého Matadoru vyčistiť. Od smetí, odpadu i hlodavcov. Keďže obyvatelia Rače sa už opakovane zaujímali o tento areál, určite by som začala participatívny proces s mestskou časťou a verejnosťou, ako najlepšie využiť daný areál k prospechu Račanov. Na prvom mieste je rozvoj komunitných projektov.

4. Presadzujem vrátenie športu všade tam, kde sa to prirodzene ponúka. Toto je jeden z príkladov, kde to je možné. Areál na Hlinickej musí patriť širokej verejnosti. S tým súvisí aj zámer zmeniť fungovanie CVČ nie len pre deti, ale aj pre mládež a širokú verejnosť.

5. Priznám, nepoznám túto lokalitu detailne, nechala by som si poradiť Račanmi, ako si predstavujú využitie tejto lokality. 


6. Myslím, že toto je dôležité miesto pre Račanov a je nutné vytvoriť projekt obnovy  a revitalizácie tak, aby na Východné námestie - Dopravná bolo naozaj pekným námestím.7. Vlak by mal byť integrálnou súčasťou mestskej dopravy a preto podporím kroky vedúce k vytvoreniu vlakovej stanice na Rendezi. Je to spolu s električkou najlepší spôsob dopravy a prepravy ľudí v Bratislave. 


8. Mesto potrebuje odstavné parkoviská pri vstupoch. Rača už dnes má problém s autami, ktoré vchádzajú do Rače a ľudia tu presadajú napr. na električku, no ich autá robia Račanom problémy. Áno, pokračovala by som vo vytvorení parkoviska na Žabom Majeri a prepojila by som toto parkovisko s MHD.9. Samozrejme vytvorenie alokovaného pracoviska. ZUŠ  v Bratislave patria medzi najlepšie v Európe a mojou snahou je podporiť deti v záujme o ZUŠ-ky. Každé dieťa musí mať prístup do ZUŠiek.

10. Budova musí byť využitá pre riešenie nedostatočných kapacít v Rači. Či už školských (MŠ,ZŠ, ZUŠ), alebo sociálne účely, prípadne kombinácia oboch. Ak by to nebolo potrebné, tak na účely kultúry. V žiadnom prípade sa budovy a areálu nesmie mesto zbaviť.

11. Ide o kombináciu riešení, ktoré zabránia vytápaniu pri silnom daždi. Základom je odvodnenie, keďže sklon cesty ju predurčuje ku kumulácii dažďovej vody.


12. Opäť poviem, že to je  otázka nastavenia priorít mesta a mestskej časti hneď na začiatku na celé 4 ročné obdobie. Mesto musí takéto pravidlá nastaviť s každou zo 17 mestských. Ak to bude pre Raču jedna z priorít, uskutočníme ju.

JÁN MRVA

Bolo potrebné doplniť interpunkciu

1. Ja chcem byt primátor, ktorý počúva a koná. Nie podľa nôt, ktoré mu napíšu finanční žraloci. Ako dlhoročný starosta mam pochopenie pre potreby mestských časti. Myslím si, že najideálnejším riešením by bolo zokruhovanie električky zo Zlatých pieskov až po konečnú v Rači, tak by to bolo výhodné aj pre Dopravny podnik. Rača je aj jedným zo vstupov do mesta a bariérou pre prílev ďalších áut do mesta. Na jej konci by malo stáť záchytne parkovisko, ktoré nepustí autá parkovať do Rače. Električkový okruh navyše výrazne zlepší prepojenie pre Račanov.  

2. Vinice sú tradíciou tohto mesta, to, že sa z nich ukrajuje považujem za veľký omyl. Nechcem v nich vidieť viacpodlažnú výstavbu, v tom sa zhodujeme s Račanmi, s ktorými sa rozprávam. Krasňany, Pekná cesta a samotná Račianska ulica už viac dopravy neznesú, nedajú sa nafúknuť. Preto úmerne k zaťaženiu týchto lokalít treba rešpektovať vôľu a kvalitu života Račanov tu bývajúcich. Budem dbať na to, aby pri záväznom stanovisku, ale aj pri zmene územného plánu magistrát rešpektoval vôľu Račanov. 

3. Ide o priemyselný areál. V Bratislave budeme hľadať miesto na pobočku podniku Technických služieb pre letnú, aj zimnú údržbu v meste, ktoré chceme obnoviť. Pozriem sa o aký ide majetok, ale zastávam zásadu, že ho treba skôr zveľadiť a použiť, ako predať. 

4. Tu sa s Bratislavčanmi v uliciach úplne zhodnem - tieto areály a športoviská sú platene z dani nás všetkých, preto majú byť otvorené na športovanie mladých aj starých v celom meste. Samé sa to však neurobí. Magistrát pod mojim vedením tu bude spolupracovať s mestskými časťami - spoločne určíme, ktoré školské dvory dáme do poriadku a sprístupnime verejnosti aj po skončení vyučovania. Týka sa to aj areálov CVČ. Chcem, aby aj ľudia v strednom a staršom veku mali , kde športovať , lebo to je dobré pre spoločnosť ako celok.

5. Je to citlivá záležitosť a mňa bude zaujímať názor Račanov na to, čo s touto lokalitou - na jednej strane príjemné záhradky, na druhej environmentálna záťaž. Cez areál majera ma viest predĺženie Galvaniho ulice na Račiansku ulicu, ktoré veľmi chýba z celomestského pohľadu. Ale ešte raz, ako starosta mestskej časti mam pochopenie pre záujmy mestskej časti Rača. 

6. Asfaltovaním to nezačína, ani nekončí. Práve naopak. Netrúfam si robiť nič bez toho, aby som si nevypočul, ako si tento priestor predstavujú Račania, či už priamo obyvatelia alebo ich volení zástupcovia na miestnom úrade. Začal by som verejnou diskusiou, z ktorej vzíde zadanie pre architekta a diskusia o projekte, ktorý si mesto bude môcť dovoliť. 

7. Ako primátor sa chystám byť veľký fanúšik koľajovej dopravy - je plynulejšia a ekologickejšia. Na ten vláčik si pamätám, viackrát som ho využil, chodil z Vajnôr a mal číslo linky MHD. Hneď po zvolení navštívim ŽSR a otvorím debatu o tom, ako viac používať vlaky vo vnútri mesta. Tento konkrétny vlak by som potiahol až na stanicu Nové Mesto ku konečnej električiek. Už dlhšie komunikujem svoj hlavný zámer, aby ZSR vybudovala regionálnu železničnú stanicu na Filiálke vedľa Trnavského mýta, kam by chodili vlaky z Bratislavy a okolia zo smerov Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda a Petržalka. 

8. Záchytné parkoviská majú byť logicky na konci mesta, aby sme cezpoľných motoristov z ich vozidlami, ktoré zaberajú miesta rezidentom, nechali pred mestom. Ak si to budú Račania želať, jedným z variantov, ktorý viem podporiť je aj realizácia tohto parkoviska. 

9. Táto ZUŠ ma expozitúru aj u nás vo Vajnoroch, poznám ju teda veľmi dobre a vážim si ju. Chodí tam od nás veľa deti a obsluhuje aj iné mestské časti. Ako primátor požiadam ministerstvo vnútra o zoznam nadbytočného majetku v mestských častiach a tie budovy budú opraviteľné a schopné prevádzky, požiadam o prevod správy do nášho majetku a použitie na účely ZUŠ, ale aj iné - seniordomy, denné centra, kluby pre mladých. V Rači je na ZS Plickova plánovaný mestsky archív, teda to je majetok, ktorý spadá pod magistrát. Pozriem sa aj na potenciál týchto priestorov pre rozšírenie ZUŠ Vrbenského. 

10. Podpísal som petíciu za zachovanie ZŠ Plickova ako školy. Rača bude rásť a tomu sa teším, preto bude potrebovať školy ako soľ. Najprv si potrebujem pozrieť v akom stave je budova školy a v akej fáze je výstavba archívu, potom by som pristúpil k rozhodnutiam aj s Račanmi. Všetci však vieme, že Rača školu potrebuje.

11. Tu nie je na čo čakať. Stále vznikajú veľké škody a všetci sa tvária, akoby sa ich ten problém netýkal. Sme na smiech celému Slovensku, keď tu kolujú videá, že máme ulice ako Benátky. Postupoval by som podľa osvedčeného návodu z Vajnôr. V meste, ale aj v Rači zriadim povodňovú odvodňovaciu komisiu odborníkov a poslancov, ktorá príde s návrhom komplexných opatrení na odvodnenie mesta. Predpokladám, že v spolupráci so SVP pôjde o kombináciu vodozádržnych opatrení a prečistením zúfalo zanesenej a zanedbanej kanalizácie. Prišlo by aj na vybudovanie tej novej - odvodňovacej, podľa toho čo nám rozpočet dovolí. 

12. Často sa zhováram s vodičmi električiek a hovoria mi o tom, navyše to obmedzuje rýchlosť električky a teda plynulosť dopravy. Keď navštívite Viedeň všimnete si, že električka môže jazdiť tichúčko ako vánok, až si musíte dávať pozor, aby vás nezrazila. Nevidím dôvod, prečo by sme si u nás mali latku nastavovať nižšie. Ako lepšie riešenie teda vidím električkové koľajové podvaly na gume ako škaredé múry, ktoré vytvárajú bariéru v meste a hneď sa stanu terčom grafiťákov. Vyznávam zásadu, že mesto má byť otvorené. Doba múrov je už preč. VIKTOR BÉREŠMôj program je zverejnený na www.viktorberes.sk. Ako primátor budem vehementne riešiť každý jeden problém, ktorý ste naznačili.  Keďže mám obavu, či moje odpovede nebudú inak interpretované, nebudem na otázky detailne odpovedať.

Chcem ale touto formou zdôrazniť, že mojou prioritou je stavba METRA, ktoré povedieme po račianskej radiále  (namiesto električky) a stavba mestských nájomných bytov. Svet je už inde a preto máme veľa práce pred sebou.

Nepodlieham tlaku žiadnej finančnej skupiny a budem proti nim tvrdo vystupovať.

Za odpovede ďakujem a mrzí ma, že dvaja zo štyroch favoritov (Mika a Nesrovnal) odpovede nezaslali - aj keď aj to je svojim spôsobom odpoveď.

Aktualizácia, dodatočne zaslali vyjadrenie aj za primátora Iva Nesrovnala
Michal Drotován

www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára