Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

2.1.13
74
Na základe verejnej vyhlášky o verejnom prerokovaní „Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso“ zverejnenej 21.12.2012 na webovom sídle www.raca.sk týmto vznášam zásadné pripomienky k urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso, Bratislava – Rača. Investor Račany Rosso, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava vo svojom variantnom návrhu navrhuje neprípustné zvýšenie zastavanosti predmetných pozemkov a z daného dôvodu sú oba varianty pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača neakceptovateľné. Celý projekt je dostupný tu.


Ak tiež nesúhlasíte s nezmyselným projektom na Komisárkach, ktorý by veľmi negatívne ovplyvnil život obyvateľov Rače, tak do 28. 01. 2013 je potrebné, aby ste písomne zaslali pripomienky (či už poštou na adresu Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 836 01 Bratislava alebo priamo do podateľne). Môžete zaslať vlastné pripomienky, alebo doplniť a upraviť tieto uvedené nižšie (dokument vo Worde dostupný tu).


Konkrétne pripomienky:
 1. V sprievodnej správe aj na priloženej dokumentácií je zobrazený erb mestskej časti, čo je v rozpore s používaním erbu bez súhlasu mestskej časti na komerčné účely. Žiadam odstrániť erb mestskej časti z projektovej dokumentácie.

 2. V danej sprievodnej správe nie je popísané, akým spôsobom má byť riešená, už v súčasnosti nevyhovujúca, dopravná situácia v území. Návrh predpokladá vytvorenie 1909 parkovacích miest. Zároveň návrh predpokladá v dopravnej špičke nárast pohybu vozidiel v danom území (širšie vzťahy) cca 430 vozidiel za hodinu. (s. 15/32) V sprievodnej správe sa spomína dopravná štúdia DIC 2012 (s. 7/30), ktorá posúdila projekt – daná štúdia však nie je súčasťou dokumentácie a preto ju nie je ani možné zhodnotiť. Požadujem predloženie dopravnej štúdie, termínu vypracovania a uvedeniu informácie, kto danú dopravnú štúdiu vypracoval. Zároveň požadujem predložiť jednotlivé toky vozidiel v rannej špičke počas pracovného dňa a ich porovnanie so súčasným stavom. Bez predloženia riadne vypracovanej dopravnej štúdie s tokmi áut v dopravnej špičke počas pracovného dňa považujem tvrdenia v záveroch dopravno-inžinierskeho posúdenia (s. 15/32) za nedokázané. Dané posúdenie uvádza dve diametrálne odlišné veci – v prvom rade tvrdí, že napojenia na Púchovskú ul. a na Podbrezovskú sú kapacitne pre projekt Račany Rosso vyhovujúce; zároveň však tvrdí, že komunikácia II/502 Púchovská ul. je už v dnešnej dobe mimoriadne využívaná a kapacitne v špičkových dobách dňa čiastočne aj preťažovaná. Dané konštatovanie je v rozpore s tvrdením, že zvýšenie počtu áut v špičke o 430 vozidiel je v poriadku. Samotné dopravno-inžinierske posúdenie záverom uvádza, že „definitívne riešenie dopravy na Púchovskej bude tvoriť prekládka II/502, ktorá odľahčí danú lokalitu od tranzitnej dopravy do centra mesta.“ Z daného dôvodu – pokiaľ investor nedokáže opak – je nezmyslom meniť územný plán a navrhovať vyššiu zastavanosť, pokiaľ nebude fyzicky dokončená prekládka II/502 resp. predĺženie Galvaniho ulice a nultý okruh D4. Žiadam dopravnú štúdiu predložiť v rámci verejného prerokovania.

 3. Zároveň nikde v urbanistickej štúdii nie je uvedené, akým spôsobom a s akou intenzitou má byť využívaná pre automobilovú dopravu ulica Podbrezovská, kde sa nenachádza na väčšej časti chodník a je tu lokalizovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača. Daný návrh je nezmyslom – v stabilizovanej lokalite by spôsobil výrazné zvýšenie intenzity individuálnej automobilovej dopravy bez zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov so zníženou mobilitou pri neexistencii chodníka.

 4. Nie je uvedené, či súhlasí správca toku so zaústením dažďovej kanalizácie do potoku „Na pántoch“, zároveň nie je uvedený dôvod, prečo sa pri retenčných nádržiach v tomto problematickom území (spád, zrážky) počítalo iba s 50 a nie so 100 ročnou vodou. Je potrebné prepočítať zrážky na 100 ročnú vodu a zdvojnásobiť objem retenčných nádrží resp. navrhnúť riešenie, ktoré ponechá dažďovú vodu v území. Nesúhlasím so zaústením dažďovej vody do vodného toku. V urbanistickej štúdii sa konštatuje, že riešenie zaústenia dažďovej vody do toku „Na pántoch“ bolo konzultované so správcom toku, t. j. SVP, š. p. OZ Bratislava a jeho požiadavky budú zapracované do projektovej dokumentácie – štúdia však neuvádza, o aké pripomienky išlo a či samotný SVP, š. p. súhlasil so zaústením dažďovej vody do toku „Na pántoch“. Žiadam predložiť dané pripomienky SVP, š. p.

 5. Urbanistická štúdia chybne uvádza, že v súčasnosti sú v mestskej časti Bratislava – Rača rezervy cca 60 miest v materských školách (s.22/30). Naopak počet prihlásených detí prevyšuje kapacitné možnosti materských škôl. Žiadam navrhovateľa predložiť informáciu, akým spôsobom prišiel k danému číslu a tiež akým spôsobom prepočítal počet potrebných miest pre variant 1 - 70 - pri predpokladanom počte 2556 obyvateľov by to znamenalo iba 2,73% detí v veku 3-6 rokov – čo by znamenalo, že pri počte bytov 853 by tvorilo iba 8,2% bytov cenzová domácnosť s jedným dieťaťom vo veku 3-6. Dané tvrdenie je v priamom rozpore s odhadom uvádzaným na s. 21/32, kde je uvedený predpoklad 520 obyvateľov vo vekovej kohorte 0-14, t. j. podľa demografických prepočtov pri súčasnej natalite a zložení rodín kupujúcich byty v novostavbách dáva minimálne dvojnásobok tj. 120 miest. Zároveň sprievodná správa (s. 22/32) uvádza, že materské škôlky pre obyvateľov Račany Rosso majú byť situované v parteri obytných budov – B5 a A3 – v žiadnom z oboch variantov (s. 11/32 – 12/32 resp. výkresy v prílohe) sa však objekt B5 nenachádza.

 6. Urbanistická štúdia obsahuje zmätočne uvedené výkresy – nie sú v súlade s vizualizáciou „priestorové zobrazenie zástavby (otočenie objektov, počet objektov, ihriská atď.), objekt D02 nie je vo výkresoch dostatočne objemovo zakreslený a tiež nie je vo vizualizácii – napriek tomu, že má mať 2096 m2 podlahovú plochu, 24 bytových jednotiek a je teda väčší ako napr. objekt E1.

 7. Vyslovujem dôraznú námietku voči spôsobu verejného prerokovania Urbanistickej štúdie Račany Rosso, kedy bola verejná vyhláška zverejnená iba na úradnej tabuli a nebola zverejnená na titulnej stránke webového sídla mestskej časti Bratislava – Rača – www.raca.sk resp. v lokálnych médiách (Račiansky výber). Nakoľko sa jedná o veľmi podstatnú štúdiu, ktorá by v prípade realizácie negatívne ovplyvnila obyvateľov nielen sídliska Komisárky, ale neúnosným dopravným zaťažením všetkých obyvateľov Rače, bolo potrebné o danom zámere informovať širokú verejnosť.

 8. Navrhujem predmetnú urbanistickú štúdiu dopracovať  v zmysle predošlého odporúčania Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku zo 07.12.2011, kedy komisia odporúčala požadovať od investora prezentovať riešenie dopravnej obsluhy územia a napojenia lokality v širších vzťahoch spracovaním dopravnej štúdie s preukázaním vhodnosti predloženého návrhu. Pri spracovaní textovej časti komisia žiadala predložiť spracovanie porovnania urbanistických ukazovateľov IPP, KZ, IZP, podlažnosť, počet obyvateľov variant s platným ÚP. Pri navrhovanom náraste počtu obyvateľov je potrebné prezentovať zabezpečenie prináležiacej občianskej vybavenosti. Daným požiadavkám nebolo v navrhovanej urbanistickej štúdii vyhovené.

 9. Urbanistická štúdia sa dostatočne nevysporiadala s hrozbou erózie ani s radónovým rizikom, v zmysle odporúčaní je nevyhnutnosťou zachovať všetku dažďovú vodu v území a neodvádzať ju recipientom zaústením do toku „Na pántoch“.

 10. Navrhované zvýšenie zastavanosti nerešpektuje postupné znižovanie výšky budov smerom od sídliska Komisárky k ochrannému pásmu výhľadovej plochy cintorína – vytvorenie cintorína je pri potrebe niekoľko desiatok tisíc hrobových miest pre Bratislavu nevyhnutnosťou – v samotnej Rači bude do roku 2030 potrebné vytvoriť viac ako 4000 nových hrobových miest.

 11. Urbanistická štúdia sa nevysporiadala s hlukovým zaťažením spôsobeným železnicou a dopravnou tepnou – už v súčasnosti podľa hlukovej mapy sú v noci výrazne prekročené limity – nie je postačujúce navrhovať opatrenia až v projektovej príprave.

 12. Urbanistická štúdia je vypracovaná vo viacerých bodoch chybne – napr. v tabuľkách bilancie plôch zelene nesedia funkčné kódy pre sektor A a sektor B (oba varianty), nesedí koeficient zelene s návrhom ihrísk (podľa sprievodnej správy a výkresovej dokumentácie). Nesedia prepočty v počte nárastu obyvateľov na s. 21/32 – nesedí predpokladaný počet nárastu bytov. Rekapitulácia využitia územia podľa Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso (s. 25/32) je chybná a nesedí s bilanciou využitia územia podľa Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso (s. 24-25/32). Ihriská a športoviská sú uvedené v rekapitulácii, v samotnej bilancii sa však nenachádzajú. Chodníky vo variante 1 majú výmeru 13313 a nie 11813, variant 2 je v rekapitulácii úplne chybne prepočítaný a nesedí s bilanciou využitia – nesedia spevnené plochy (cesty, parkoviská, chodníky, ihriská, športoviská) ani nespevnené plochy (verejná zeleň) – nesedia tiež samotné súčty. Dané skutočnosti hovoria o tom, že daná urbanistická štúdia bola spracovaná veľmi nekvalitne a je treba ju vrátiť na dopracovanie a prerušiť bez predloženia potrebných dokumentov (napr. dopravná štúdia) ďalší proces podľa zákona 50/1976 Zb.

 13. Bilančné nároky na počet miest v základných školách – s. 22/32 (variant 1 – cca 240 miest a variant 2 – cca 210 miest) sú pri predpokladanom počte obyvateľov vo vekovej kohorte 0-14 rokov 520 obyvateľov poddimenzované. Zároveň vychádzajú z nereálnej rezervy 500 miest v zrušenej ZŠ Plickova – nie je v žiadnom prípade dokázané, že by bolo možné danú školu spätne rekonštruovať a znovuobnoviť – jedná sa teda o nepodloženú fikciu investora Račany Rosso, s.r.o. – rovnako tak je fikciou alternatívna predstava investora o výstavbe novej školy bez spolupodieľania sa investora. Jedná sa o klasickú ideu investora, že za občiansku vybavenosť zodpovedá iba mestská časť a investor, ktorý vytvorí bilančné nároky (postavením bytoviek na pozemkoch pôvodne vedených ako vinohrady) nenesie žiadnu zodpovednosť za vytvorené problémy.

 14. Na základe vyššie uvedeného požadujem predloženie dopracovanej verzie urbanistickej štúdie zóny Račany – Rosso doplnenej a o variant výstavby pri súčasne platnom územnom pláne mesta a následne nové verejné prerokovanie – požadujem v zmysle bodu 7 zverejnenie verejného prerokovania aj na titulnej stránke www.raca.sk a zároveň požadujem, aby bolo riadne verejné prerokovanie za účasti developera resp. navrhovataľa, vedenia mestskej časti a občanov.

 15. Zároveň opäť vyslovujem jednoznačne negatívne stanovisko k podobne nezmysleným návrhom na zmeny územného plánu bez predošlej výstavby prekládky cesty II/502, predĺženia Galvaniho ulice a vybudovania nultého okruhu D4.

  Pripomienky boli zaslané poštou na úrad 02.01.2013

Mgr. Michal Drotován
Poslanec MZ Bratislava - Rača74 komentárov:

 1. Ďakujem za vynikajúco spracované pripomienky k UŠ, ktorá je po ZaD ÚPN hl. mesta ďalším - iste nie posledným - „salámovým“ pokusom natlačiť do račianskych vinohradom hlava-nehlava výškovú zástavbu! Kde je hlas zelených? a Ing. arch. Virsíkovej?? kde sú volebné sľuby Petra Pilinského a Miloša Máťuša o ochrane vinohradníckej tradíciei???

  Je dobré, že v situácii, kedy v Rači znova zlyháva starosta a byrokraticky riadený útvar územného plánovania, sa aspoň medzi poslancami nájde človek, ktorý takto kompetentne dokáže pomenovať záujem obyvateľov Rače a verejne sa zaň postaviť.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dakujem takisto za velmi detailnu analyzu nedostatkov tohto nezmyselneho projektu. Ci uz ako poslanec, ale hlavne ako obcan Race, zijuci prave v tejto lokalite, urcite podniknem kroky a zmobilizujem obcanov, aby sa vyjadrili k tomuto projektu, v zmysle uvedenych pripomienok, do potrebneho terminu.

   Mario Khandl

   Odstrániť
 2. Vďaka za podrobnú informáciu a naplno podporujem, p. Drotovan, Vaše úsilie chrániť Raču pred nerozumnými rozhodnutiami, ktoré ju poškodzujú ešte aj smerom do budúcnosti. S pozdravom D.Luknárová

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Veľká vďaka p.poslanec Drotován za prácu, ktorú ste urobili pri posúdení urbanistickej štúdie Račany Rosso.Týmto ste nás ostatných občanov oboznámili z nedostatkami, ktoré štúdia obsahuje.
  S pohľadu (starého)občana Rače si myslím,že túto "UŠ Račany Rosso", mali pred zverejnením preštudovať a posúdiť odborní pracovníci
  MÚRača a z dôvodou jej nedostatkov ju vôbec neakceptovať.
  Ako občan si myslím,že majú hájiť verejné záujmy občanov, žačo sú platení z našich daní.
  Alebo nie? Mýlim sa? Občan MH.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Vážený spoluobčan MH,
  keby starosta nemiloval Raču len v čase predvolebnej kampane, tak spracovateľa urbanistickej štúdie, ktorá našu mestskú časť posúva k trvalému dopravnému kolapsu, poženie z Rače svinským krokom.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ako sa mohlo stať, že UŠ zóny spracoval ten, kto má záujem zastavať územie, ktorého sa štúdia týka. Podľa mňa to mal starosta zadať nezávislým urbanistom so zadaním, čo to územie má obsahovať a tento dokument by mal potom byť hlavným nástrojom mestskej časti pri regulovaní chúťok developerov typu Kmotrík. Chcem sa opýtať pána Drotovana, ak je to tak, že spracovateľom tejto UŠ zóny je firma zastávajúca záujmy Kmotríka, ako sa to mohlo stať. Pán Drotovan, objednanie štúdie sa neprerokovávalo v komisii výstavby?, pýtam sa preto, lebo simyslím, že ste jej členom. Ak nie, myslím si, že je skutočne potrebné verejne nepranierovať Kmotríka, ktorý háji svoje podnikateľské záujmy, ale starostu Pilinského, vicestarostu Máťuša, ako píše p. Ščibrány a pridávam aj prednostku Peškovú, ktorí majú hájiť záujmy občanov Rače, ale ako sme sa už veľakrát presvedčili, nie je tomu tak. Bohužiaľ.
  Andrej D.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Ešte ste si nikto nevšimli,že na Slovensku podľa skutkov a zásahov v prospech zelenej alternatívy pre obyvateľov,žiadna zelená strana neexistuje? Dať si názov strana zelených a nič, ale skutočne nič pre tento názov neurobiť? To sa dá naozaj,len na Slovensku. V okolitých štátoch, keby ich občania volili a oni si takto krásne podelili funkcie na dákom úrade a potom samé zahusťovanie a neskutočná výstavba. Ani pisať nebudem, čo by s nimi tak do 5 min.urobili.A Pán Boh vie, čo sa ešte chystá?

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Všimli, len nevieme, ako s tým do 5 min. zatočiť.
  Ak vieš, napíš.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Mimochodom, súčasné vedenie Strany zelených si názov nedalo, ono ho získalo vnútrostraníckym prevratom (http://www.hejrup.sk/view.php?cisloclanku=2006061501) a využíva ho ako obchodnú značku. Zatiaľ im to (nielen v Rači) celkom funguje.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Ad. "Andrej D" (skutočné meno neznáme),
  čo sa týka urbanistickej štúdie zóny, tak tú väčšinou vypracuje vždy investor - asi si to pletiete s územným plánom zóny, čo je územnoplánovacia dokumentácia a tú obstarávava mestská časť.
  Predošlé miestne zastupiteľstvo súhlasilo s overovaním zmien UP v projekte Račany Rosso:
  hlasovanie číslo 26: http://raca.sk/assets/ZASADNUTIA-MZ/Materily-MZ/Hlasovania/130410hlasovania.pdf
  Diskusia o Račany Rosso musí byť na úrovni faktov a nie osobných útokov - z vtedajších poslancov za overenie zmien hlasoval aj Pilinský (aj poslanci Ľubomír Krampl či Rafael Rafaj); naopak poslanec Máťuš hlasoval proti overeniu zmien (aj poslanci Mórik či Krištofič); Peškovú tu pletie úplne zbytočne - ona nebola a ani nie je ani poslanec, ani nemá žiadne kompetencie v oblasti stavebného zákona. Takže toľko k faktom.
  Druhá vec je, že by sa samozrejme mali vyjadriť k danému projektu a zaujať k nemu svoj postoj (Pešková je úradník, jej sa to ani netýka; týka sa to komunálnych politikov v Rači).
  AK ste si všimli, tak pri prerokovávaní v stavebnej komisii bolo projekt zamietnutý ako nezmysel a požadovalo sa porovnať s variantom, ktorý tam môže byť podľa súčasného územného plánu - to však nebolo akceptované investorom - viď. bod 8.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Michal,
  áno, za urbanistické riešenia v katastrálnom území Rače sú zodpovední v prvom rade volení zástupcovia MČ (poslanci, starosta), no podľa mojej mienky aj odborní pracovníci MÚ, osobitne vedúca odd. územného plánovania. Alebo jej niečo bráni verejne vyjadrovať svoje názory na to, čo je pre Raču a jej obyvateľov z urbanistického a územno-plánovacieho hľadiska dobré, a čo nie?

  Andrej D,
  čo sa týka ne/pranierovanie Kmotríka - myslím si, že bezohľadné sledovanie vlastného zisku si pranierovať zaslúži.

  UŠ ďaleko presahuje rámec Územného plánu hl. mesta z roku 2007: podľa tohto ÚPN sa mali v dotknutej oblasti stavať rodinné domy. Developeri už v roku 2010 presadili cez Zmeny a doplnky (ZaD) k ÚPN do tohto územia nízkopodlažnú zástavbu a teraz tam chcú hlava-nehlava natlačiť aj zástavbu výškovú.

  Kmotrík dobre vie, že UŠ ide proti záujmom obyvateľov Rače, dokonca aj tých, ktorí budú bývať na „jeho“ sídlisku Račany Rosso. Ak napriek tomu skúša šťastie, žiadne podnikateľské záujmy nemôžu ospravedlniť jeho počínanie. Takýmito developerskými avantúrami si dobré meno určite nezíska.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Zatial,zatial. Raciansky vyber,cenzura ako v Severnej Koreji. Poslanci nemaju nan absolutne narok. O obcanoch ani nevraviac. Na podporu Pilinskeho vynimocnosti vo funkcii si vydavaju akysi paskvil. Ktovie,kde sa tlacia oba tieto platky? Televizia? Skoda penazi. A este maju (enem pro sebja a ich dzecka) daku uzavretu stranku. Ze,aby ste im tam nelezli,lebo to su tam enem ti pravy racane.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Michal Drotován, tvoja odpoveď na otázku Andreja D. je akoby si mal horúčku 39,9 a blúznil si. Píšeš, že sa má odborne argumentovať a neútočiť osobe. Pritom ty sám osobne útočíš, nechápem ... a neodpovedáš, alebo odpovedáš akoby ťa dopichali včely, jedovato.
  Za územnoplánovaciu dokumentáciu zodpovedá obec, odborné práce vykonáva úrad, ktorý vedie prednostka, takže je aj ona zodpovedná, to je súhlas s Andrejom a ešte aj s Mirom Š. že aj starosta a jeho zástupca a ešte aj vedúca územného plánovania, určite súhlasím.
  Skús odpovedať Andrejovi normálne, aj mňa by to zaujímalo. Najmä, ak si teda aj člen komisie výstavby. Pridávam otázku, ako sa to môže stať, že sa vôbec takéto čosi prerokováva? Malo to ísť rovno do koša a o tejto drzosti mali písať obecné noviny, no teda ako o drzosti. Tam si to mal presadiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. ad Anonym 4.1.2013 1:41:00

  Dajme bokom telesné teploty a či a koho dopichali včely a riešme faktickú stránku diania okolo UŠ.

  Odpovedi poslanca Drotována rozumiem tak, že

  ad 1) zelenú overovaniu zmien, tzn. vypracovaniu urbanistickej štúdie investorom, dalo ešte predchádzajúce zastupiteľstvo 13. 4. 2010 (viď hlasovanie 26 k bodu 12: Súhlas s obstaraním Urbanistickej štúdie zóny Rača - Račany Rosso), a to pomerom hlasov 23:5:0:2,

  ad 2) súčasná stavebná komisia zámer UŠ zamietla ako nezmysel.

  Záhadou mi je, prečo vedúca odd. územného plánu urbanistickú štúdiu v novembri stiahla z rokovania stavebnej komisie, no napriek tomu ju nechala visieť na úradnej tabuli a potom ju bez ďalšieho riadneho prerokovania v stavebnej komisii spolu so starostom znova dala na vývesnú tabuľu.

  Osobitne ma zaujíma, čo starostu a Ing. arch. Virsíkovú viedlo k tomu, že UŠ vyvesili na verejné prerokovanie 3 dni pred Vianocami, tzn. na začiatku skoro dvojtýždňového sviatočno-dovolenkovo-prázdninového obdobia.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Presne ako hovorí Miro - súhlas s vypracovaním urbanistickej štúdie Račany Rosso dalo predchádzajúce zastupiteľstvo 13.04.2010 - zoznam uvedený vyššie. Súčasné zastupiteľstvo sa k tomu vyjadrovalo na stavebnej komisii, kde zhodnotilo, že projekt je nezmyslom a požadovalo ho prepracovať a tiež doplniť dopravnú štúdiu.
  Urbanistickú štúdiu môže vypracovať ktokoľvek - sama o sebe nie je záväzná - je to iba územnoplánovací podklad pre zmenu UP resp. pre územný plán zóny.

  Osobne neútočím na nikoho, skúste sa pán anonym (aka Andrej D.) spýtať pána Krampla, Rafaja, Brychtu a ostatných vtedajších poslancov, ktorí hlasovali za, prečo súhlasili s overovaním zmien v zmysle zadania Račany Rosso.

  Súhlasím s Vami na 100%, že to už vtedy malo byť hodené do koša a zamietnuté. Prečo to nebolo urobené sa treba opýtať tých vyššie uvedených poslancov, čo ich k tomu viedlo, že dovolili overovať zmeny UP v projekte Račany Rosso.

  Ak skutočne chcete niečo proti projektu urobiť, tak napíšte neanonymne na úrad svoje pripomienky do 28.1. Tak môžete aj vy pomôcť ten projekt zastaviť. Ináč je to z Vašej strany mlátenie prázdnej slamy.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Miro Š. ďakujem za vysvetlenie, čo som čakal od Drotovana. Neviem, čo ho tak podráždilo, myslel som, že keď je členom komisie výstavby, tak bude mať viac info, ktoré sem môže dať. Presne to som chcel vedieť, ako to s tou štúdiou išlo, či to bola svojvôľa starostu alebo čo ... Nechápem tej reakcii.
  Ak starosta s architektkou stiahli štúdiu z rokovania komisie, komisia si mohla vyžiadať ten dokument a prerokovať, alebo nie?
  Ak štúdia nie je záväzná,ako píše Drotovan, tak netreba robiť okolo toho taký rozruch. Poslanci ju proste neschvália, lebo potvrdila to, že je pre Raču nie dobrá ... a možno aj preto sa dala overovať ....aby bol argument proti investorovi, že sa dokázalo, že nie je dobrá.
  A ďalej je mi čudné, čo mu vadí moje meno. Mená iných, ktorí tu diskutovali anonymne mu nevadili, akurát ja ... neviem, je mi to celé nejaké divné z jeho strany, aby mi prikazoval, ako mám diskutovať.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Popravde, z Tvojej odpovede z 9:30:00 som trochu zmätený - vyplýva z nej, že si napísal aj koment podpísaný Andrej D, kým v komente z 1:41:00 si o Andrejovi D písal ako o inom diskutujúcom...

  Svojím dnešným komentom som nechcel suplovať vysvetlenie od poslanca Drotována, len som si overoval, či som vec pochopil správne - Michal D. potvrdil, že áno.

  Na to, či je alebo nie je potrebné robiť okolo nezáväznej UŠ rozruch, mám odlišný názor než Ty. Ak starosta a vedúca odd. územného plánovania dali UŠ na verejné prerokovanie bez akéhokoľvek vlastného verejného vyjadrenia, môže to znamenať, že ju podporujú a že urobia všetko pre to, aby poslancov získali pre jej podporu a aby investorovi pomohli presadiť jeho zámery. Nestalo by sa to takto prvý a obávam sa, že ani posledný krát...

  Z poslancov sa verejne a jasne k UŠ vyjadrili zatiaľ len poslanci Drotován a Khandl, takže obyvatelia Rače majú viac než dosť dôvodov, aby boli dianím okolo UŠ znepokojení a robili okolo nej rozruch.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Miro, pisal som ako Andrej D. o 9.30. Koment z 1.41 nie je môj. Len som dnes reagoval na to, čo som si prečítal ako reakciu na môj prvý koment.
  Miro máš pravdu, ak poslanci spia, treba ich prebudiť, ...ale Drotovan písal, že štúdia nie je záväzná,... to len taká reakcia na toto. ...nechápem tej Drotovanovej čudnej odpovedi, celej pomotanej a ďakujem, že si to napísal jasne ...
  Samozrejme, že je to blbosť postaviť tam výškové domy, ...ale tiež si myslím, že rodinné domy v tesnej blízkosti sídliska je tiež blbosť. To by som teda nechcel, aby sa mi niekto z bytovky pozeral rovno do záhrady.
  Takže, aby som sa vyjadril jasne, som proti tejto štúdii, ďakujem za zverejnenie, ešte si ju preštudujem. Miro budem vďačný za všetky ďalšie informácie, najmä za tie neoficiálne, zverejnené na tabuli... Napr. ako bola štúdia stiahnutá z rokovania a pod., Vyzerá to na nejaký veľký záujem starostu. Andrej D.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Andrej,
  rodinné domy v blízkosti existujúcich sídlisk Komisárky a Račany Bianco by až taká veľká blbosť byť nemuseli, keď zoberieme do úvahy prevažujúcu orientáciu okien činžiakov a celkovú topológiu územia - Táborky sú vo vyvýšenom teréne a veľká časť tohto územia je z pohľadu sídlisk Komisárky a Račany Bianco „za kompcom“.

  Ak sa chceme baviť o „blbosti“, potom by sme sa asi mali vrátiť do roku 2007, lebo likvidácia viníc v lokalite, kde chce Kmotrík vybudovať Račany Rosso, začala práve vtedy. A je mi dosť divné, že sa tak ľahko presadila do ÚPN hl. mesta, lebo aj vtedy boli v MZ veľkí zástancovia vinohradníckej tradície v Rači, terajší poslanci a vinohradníci Eduard Brychta a Miloš Máťuš. Pripadá mi to tak, že na vinohradnícku tradíciu si títo páni spomenú hlavne vtedy, keď sa uchádzajú o verejné zdroje na jej (údajnú) podporu. Všade inde okrem Rače sa takej podpore, akú z rozpočtu obce dostávajú, hovorí „socializácia nákladov a privatizácia ziskov“.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Ako som už uviedol, ak skutočne nesúhlasíte s projektom, tak by bolo dobré, ak by ste nesúhlas vyjadrili písomne do 28.1. na adresu úradu - takto je to z Vašej strany iba mlátenie prázdnej slamy.
  O tento projekt mal veľký záujem starosta Zvonár, starosta Pilinský sa k nemu ešte nevyjadril, keď sa vyjadrí, tak potom môžeme povedať, či s ním súhlasí alebo nesúhlasí.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Starosta Pilinský je medzi dvomi mlynskými kameňmi - medzi nutnosťou podporiť Kmotríka a rizikom straty imidžu starostu bojujúceho za Račanov. Ak vôbec dá nejaké verejné stanovisko, tipujem neslané-nemastné vyjadrenie s podmazom „za všetko môže Zvonár!“.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Páni, nejako sa tu v tých anonymoch strácate :-)
  Tí dvaja, čo tu akože diskutujú so Ščibránym a Drotovánom, si už ani nepamätajú, aké vymyslené mená používajú a navzájom si tak ešte aj odporujú. Je to fakt vtipné, len tak ďalej!
  Takto sa z vás Kmotrík pos..rie a pozemky, ktoré kúpil za drahé peniaze, nechá radšeji ležať ladom :-D

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Nikto nečaká, že sa Kmotrík pose.ie a nechá drahé pozemky ležať ľadom.
  Úplne postačí, ak na nich postaví Račany Rosso v súlade s platným ÚPN.

  Zhruba toto mal Kmotríkovi odkázať starosta a nie nasie.ať občanov drzou UŠ.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Miro, úplne presne si to vystihol. Palec hore!
  Starosta sa však už vyjadril tým, že UŠ napriek nesúhlasu komisie výstavby, ako si napísal, tesne pred sviatkami dal UŠ do procesu prerokovania a zverejnil ju, namiesto toho, aby ju zmietol zo stola. To by ale asi musel mať iné gule a moralku.
  Andrej D.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Aký máš problém so starostovými guľami a morálkou?
  On aj jeho fanklub sú s nimi zjavne spokojní.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Vážení diskutujúci.
  V závere sa to zvrhlo na handrkovanie, kto čo povedal a pod.
  M.Drotován poukázal jasne vo svojej práci na nedostatky a hlavne na termín do kedy je treba dať písomné stanoviská na MÚ Rača.
  Z doterajšie postupu od MÚ Rača vyplýva, že cheli to uskutočniť ako nástenkový tender!
  Žiadam o verejné prerokovanie s občanmi MČ Rača.
  Občan Podbrezovskej ul. ĽH.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. mozem vediet preco tento clanok je v sekcii HISTORIA A KULTURA? zacina sa tato stranka stracat povodny zmysel a obsah, pretoze sa jednoznacne profiluje mimo povodny zamer

  mimochodom..p.Drotovan jasne povedal, ze investor moze kedykolvek poziadat o prerokovanie akejkolvek studie a preto nestraste tu podobnymi nezmyslami ako ludia su obideny a nastenkovy tender, starosta zamlcal...nato tu mame predsa komisie a zastupitelstvo aby rozhodlo co dalej...

  a pre Vas p. Stibrany..... mali by ste mat menej zlce voci starostovi, pretoze pouzivate neoverene invektivy a neustale poukazujete na akesi jeho prepojenie na developerov...dlhsie sledujem, ze Vase utoky nie su podlozene jedinym dokazom a napriek tomu sa neustale snazite vyvolat dojem ze je jedna dlan s developermi..lahko sa ociernuje a tuto vlastnost pouzivaju ludia, ktory nevedia ako dalej..ak dokazom maju byt "udajne" vyjadrenia niekoho, ze nieco povedal, tak Vam doporucujem tuto stranku zrusit a venovat sa radsej napr. zahradkarceniu..predpokladam, ze ste nikdy nepoziadali osobne starostu o vyjadrenia k tejto veci....ja osobne ako stary racan, vinohradnik a vlastnik viacerych pozemkov vnimam jeho kroky a snahu o zachranu vinohradov a tejto tradicie
  velmi pozitivne......radsej by ste sa mali venovat predoslemu obdobiu a pomenovat vinnikov, ktory tento stav bez akejkolvek diskusie s obyvatelmi zapricinili,,,,, cize Bielik, Zvonar a zmeny uzemnych planov... ja som bol sokovany, ked z jedneho dna na druhy som mal na hranici vinohradu hranicu zmeneneho uzemneho planu a bolo mi povedane, ze vedla mojho vinohradu budu stat domy!.....lenze evidentene toto nie je tema pre Vas a preto je mi smiesne, ked vsetky Vase kroky smeruju k ociernovaniu cloveka, ktory toto nezapricinil a naopak sa snazi zachranit aspon co sa da...


  P.Luknar

  OdpovedaťOdstrániť
 27. a este Vam odporucam zrusit anonymnu diskusiu, nakolko sa anonymnici sami zamotavaju do vlastnych prispevkov a anonym v ponimani diskusie je podla mna nezodpovednost a moznost hovorit a pisat hluposti, nepodlezene fakty a vymysli....

  P.Luknar

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Dobrý deň, pán P. Luknár,
  vážim si, že ste sa pod svoj otvorene kritický komentár podpísali a budem rád, keď niektoré svoje argumentácie podložíte overiteľnými faktami.

  ad „preco tento clanok je v sekcii HISTORIA A KULTURA?“

  Máte pravdu, do tejto sekcie nezvyknem zaraďovať upútavky na články patriace do sekcie SPOLOČNOSŤ A POLITIKA - tu som spravil výnimku, aby sa info o UŠ dostalo k čo najširšiemu okruhu návštevníkov portálu racan.sk, pretože výstavba sídliska Račany Rosso v duchu predloženej UŠ je hrubým zásahom do kvality života VŠETKÝCH Račanov a je potrebné, aby sa k nej vyjadrilo čo najviac obyvateľov našej MČ.

  ad „pouzivate neoverene invektivy ... utoky nie su podlozene jedinym dokazom“

  Napíšte prosím, aké invektívy a útoky, kedy a kde.

  ad „vnimam jeho (starostove) kroky a snahu o zachranu vinohradov a tejto tradicie velmi pozitivne ... sa snazi zachranit aspon co sa da“

  Žiadne starostove kroky o záchranu vinohradov a tejto tradície - s výnimkou volebných sľubov a netransparentných akcií typu Račiansky chotár - mi nie sú známe. Ak Vy také kroky poznáte, budem rád, ak o nich napíšete článok, rád ho na portáli račan.sk uverejním.

  ad „radsej by ste sa mali venovat predoslemu obdobiu a pomenovat vinnikov ... vsetky Vase kroky smeruju k ociernovaniu cloveka, ktory toto nezapricinil“

  Usilujem sa o to, no pravda je taká, že z toho obdobia starostovania P. Bielika a J. Zvonára je pomerne málo dostupných materiálov, mnoho sa „stratili“. Okrem toho, tie obdobia sa od seba nedajú oddeliť, lebo sú premostené osobami mnohých poslancov, ktorí sú v MZ dve a viac volebných období (Eduard Brychta, Michal Hrdlička, Miloš Máťuš, Peter Pilinský, ...). V tomto duchu sa nemôže zo zvonárovských územno-plánovacích prešľapov „vyviniť“ ani súčasný starosta, pretože za viaceré pre Raču a Račanov nevýhodné územno-plánovacieho rozhodnutia hlasoval ako poslanec spolu s ľuďmi z jeho (politického) okolia.

  ad „anonym v ponimani diskusie je podla mna nezodpovednost a moznost hovorit a pisat hluposti, nepodlezene fakty a vymysli.“

  Čiastočne s Vami súhlasím, no som toho názoru, že každý občan má právo písať aj (anonymné) hlúposti a výmysly, ak sa tak rozhodne. Proste každý z nás inak vníma a reflektuje veci okolo seba a musíme sa učiť aj spomedzi hlúpostí a výmyslov vyberať zrnká pravdy a oprávnenej kritiky. Nechcem tu byť arbitrom, ktorý jediný vie, čo je hlúposť a výmysel a čo múdrosť a svätá pravda - dôverujem úsudku čitateľov a ich schopnosti rozpoznať, čo je čo.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Ďakujem p.Drotovanovi za fundovanú informáciu hodnú seriozneho poslanca . Namiesto konfrontácii v niektorých reakciach je potrebné
  vecne reagovať proti inv.zámeru . P.s. ochrana vinohradov sa stratila už v rokoch keď sa prijal nový zákon o vinohradnictve a ...zabudlo sa na Raču .Vôbec nebola menovaná v chr. lokalitách.

  BA.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Zákon 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve (http://www.uksup.sk/download/legislativa/2009/20090630_zakon_313-2009.pdf) hovorí o vínach s chráneným označením pôvodu a vínach s chráneným zemepisným označením. V akej podobe podľa Vás mala byť tým zákonom zaistená ochrana račianskych vín a račianskych vinohradov? Kto mal túto ochranu presadiť?

  V období schválenia Zákona 313/2009 (30. júna 2009) boli v komunálnej politike v Rači račianski vinári a dnešní poslanci Eduard Brychta a Miloš Máťuš a bol v nej aj ochranca račianskej vinohradníckej tradície Peter Pilinský a jeho kolegovia zo Strany zelených Martin Jóna a Jozef Mórik. Podnikli nejaké kroky? Ak áno, aké? Kde sa o tom dá niečo dozvedieť?

  Podotýkam, že ÚPN hl. mesta, ktorým bola de facto schválená likvidácia vinohradov v lokalite budúceho sídliska Račany Rosso, bol schválený už v roku 2007.

  OdpovedaťOdstrániť
 31. p.Scibrany...zartujete?
  vsak Vase komentare(staci si precitat minulost) sa castokrat viazu na osobu sucasneho starostu a jeho udajneho prepojenia na develeloperov....prosim...dajte jeden konkretny dokaz...ale nie dokaz typu "niekto nieco povedal".....

  nakolko sa nezaujimate intezivne o vinohradnictvo a vinarstvo v Raci nie ste v obraze....nie iba Raciansky chotar, ale celkova podpora vinarov na akciach ci uz MVC, vinobranie, festival frankovky, vianocne trhy.....na meste konecne vedia, ze sucastou historie BA je aj vino pochadzajuce z nasich vinohradov..... chodi zaujima sa , pyta sa, co nam vinohradnikom chyba,ako pomoct napr. pri ochrane urody a pod.....a to co je napodstatnejsie je, ze neubudol zatial ani m2 rodiacich vinohradov, naopak pomaly sa revitalizuju (aj ked zatial v mensej miere) starsie....vinohradnik musi mat istotu aj vyuzitelnosti (napr.predaja vina) vinohradu...bola zorganizovana neskutocne uzitocna vinarska konferencia pod zastitou starostu a vicestarostu p.Matusa, ktora verim bude malym odrazovym mostikom pre nas.... toto je uzitocnejsia vec, ako okazale deklaracie zupy, statu o podpore vinohradnikov a vinarov, ktora proste neexistuje..ked uz stat a kraj na nas kasle, aspon podpora miestnej casti potesi....

  a uplne ste ma v negativnom slova zmysle dostali konstatovanim, ze nemozte posudit minulu dobu, pretoze nemate dostatok dokazov a mnohe s astratili...to akoze neviete zistit v ktorom roku a za koho starostovania sa menili uzemne plany? a kto navrhoval ich zmeny? toto le alibisticka odpoved!! opat sa snazite len poukazat na udajne prepojenia nejakych poslancov pretoze posobili v aj v minulosti ....nehnevajte sa p.Scibrany..mam dojem, ze sa vsemozne "nechcete" vrtat v minulosti a pomenovat veci a dobu , ktore zapricinili tento stav...cim dalej nadobudam dojem, ze ste previazany s ludmi za vedenia Bielika a Zvonara, ktory sa podielali na stave o ktorom piseme.....lebo tak alibisticky sa vyhovorit, ze nemam dostatok informacii (mnoho racanov si napodiv stale spomina na chyby a predoslych starostov dost jasne) ma presviedca, ze cielene sa nechcete vracat do minulosti....pretoze jasne pomenovat kto zmenil uzemne plany a hlavne kto tak nezmyselne tahal tieto linie, nemoze byt pre Vas ako dennodenne sediaceho na tomto portali problem....ale lahsie je najst si obet v sucasnosti, obvinit z prepojenia developerov a podobnych nezmyslov...

  a k anonymom....kazdu diskusiu prave anonymy posuvaju do suterenu...na serioznych portaloch treba za svoje slova niest aspon trosku zodpovednosti..ale ak Vam vyhovuje bohapuste castokrat nezmyselne osocovanie tak to naozaj svedci, ze sa posuvate do toho suterenu

  P.Luknar

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Bol by som rád, ak by sa viedla aj diskusia k tým konkrétnym bodom projektu Račany Rosso, ktoré spomínam - budem rád, ak si čím najviac ľudí ten projekt naštuduje a nájde aj ďalšie veci, ktoré treba riešiť v tom projekte. Určite som nejaké opomenul a treba ešte niečo doplniť.
  A tiež budem rád, ak sa čím najviac ľudí písomne ozve a v zmysle verejnej vyhlášky zašle do 28.1. písomné stanoviská a pripomienky na MÚ Rača.
  Ak sa tu riešia vinohrady (čo už žiaľ podľa územného plánu nie je prípad projektu Račany Rosso), tak súčasné zastupiteľstvo zamietlo zatiaľ všetky projekty, ktoré požadovali zmenu funkčného využitia z vinohradov na stavebné pozemky - jednalo sa napr. o lokality Hortmon - Nová hora, Lisovňa a pod. Napriek tomu, že niektorí poslanci chceli zrušiť funkčný kód vinohrady v lokalite Hortmon (napr. poslanec Brychta), tak nesúhlasila s tým väčšina poslancov a nesúhlasil s tým ani starosta.
  Bude dobré, ak spojíme všetci sily a zastavíme nezmyselný projekt Račany Rosso a ďalšie nezmyselné projekty, ktoré som spomínal v blogu minule (Dolná Pekná cesta alebo Ohnavy). Je dôležité, aby sa každý aktívny komunálny politik (či už poslanec alebo starosta) jasne a jednoznačne vyjadril k projektu Račany Rosso. Nech vieme na čom sme.

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Pán Luknár,
  vôbec nežartujem a budem naozaj rád, keď uvediete konkrétne moje „neoverené invektívy“, „útoky nepodložené jediným dôkazom“ a „bohapuste castokrat nezmyselne osocovanie“. Ak ich neuvediete, budem mať za to, že strieľate od boku a že z Vás nehovorí kriticky uvažujúci Račan, ale fanúšik súčasného starostu.

  Za informácie o podpore vinohradníctva a vinárstva v Rači Vám ďakujem, aj keď sú pre mňa príliš stručné a taxatívne. Môžete upresniť, čo konkrétne znamená „celkova podpora vinarov na akciach ci uz MVC, vinobranie, festival frankovky, vianocne trhy“? Komu menovite sa jej dostáva a v akej vecnej / finančnej podobe? Akú vecnú a finančnú podobu mala záštita starostu a vicestarostu nad vinárskou konferenciou? atď. Navrhujem Vám napísať na túto tému článok, rád ho na racan.sk uverejním.

  Dojem, že sa nechcem vŕtať v minulosti, je naozaj len Váš dojem. O. i. mi z neho vyplýva, že ste väčšinu mojich článkov uverejnených na http://miro-scibrany.racan.sk ste vôbec nečítali.

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Michal,
  k tvojej naozaj vyčerpávajúcej, odborne a precízne vypracovanej analýze nemám otázky ani vecné pripomienky, dovolím si uviesť len jej zjednodušenú interpretáciu / rekapituláciu. Ak som v nej niečo dôležité vynechal alebo minul, daj prosím vedieť.


  Pripomienky:

  1) UŠ predpokladá zvýšenie počtu áut v špičke o ďalších 430 za hodinu a tento nárast nerieši, pričom už súčasná dopravnej situácia je nevyhovujúca

  2) realizácia UŠ by v lokalite Podbrezovská, kde je domov dôchodcov, výrazné zvýšila intenzitu dopravy a neprijateľne by znížila bezpečnosť obyvateľov so zníženou mobilitou

  3) retenčné nádrže sú dimenzované iba na 50 ročnú vodu, nie na 100 ročnú vodu, nie je jasné, či SVP, š.p. súhlasí so zaústením dažďovej vody do toku „Na pántoch“

  4) UŠ uvádza, že v MČ Bratislava – Rača je rezerva cca 60 miest v materských školách, v skutočnosti počet prihlásených detí prevyšuje kapacitné možnosti materských škôl

  5) bilančné nároky na počet miest v základných školách sú poddimenzované a zároveň vychádzajú z nereálnej rezervy 500 miest v zrušenej ZŠ Plickova

  6) UŠ navrhuje nárast počtu obyvateľov, no nezabezpečuje primeranú občiansku vybavenosť

  7) UŠ sa dostatočne nevysporiadala s hrozbou erózie, s radónovým rizikom, s hlukovým zaťažením spôsobeným železnicou a dopravnou tepnou, ani s požiadavkou postupne znižovať výšku budov smerom k ochrannému pásmu výhľadovej plochy cintorína


  Záver:

  Občania MČ Bratislava - Rača žiadajú poslancov a vedenie MÚ, aby

  1) zamietli predloženú UŠ, pretože navrhuje neprípustné a neakceptovateľné zvýšenie zastavanosti predmetnej lokality s veľmi negatívnym vplyvom na život obyvateľov MČ Bratislava – Rača.

  2) neuvažovali o zmene územného plánu dovtedy, kým nebude dokončená prekládka II/502 resp. predĺženie Galvaniho ulice a nulný okruh D4.

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Pán Luknár, úplne inak by ste tu písal, keby výstavba zahrňovala aj Váš vinohrad. Ale pretože sa zastavila pred Vašim pozemkom,tak tu bedákate o vinohradoch. Nepatríte náhodou do toho spolku, ktorý si predáva svoje víno na vinobraní a vyhráva mu k tomu hudba platená mestskou časťou v jednom stane,tiež platenom z našich daní?

  OdpovedaťOdstrániť
 36. P. Luknár = J. Mórik

  OdpovedaťOdstrániť
 37. ad Anonym 5.1.2013 23:31:00

  V lokalite, kde sa má stavať sídlisko Račany Rosso nie je problém v tom, koho vinohrad výstavba ne/zahrnuje: vinohrady tam boli riadne vykúpené po tom, keď ÚPN v roku 2007 definoval lokalitu ako územie určené na výstavbu rodinných domov.

  OdpovedaťOdstrániť
 38. Za Zvonara poziadal,vlastnik nadobudnutych pozemkov o vypracovanie urbanistickej studie. Poslanci to schvalili. Teraz je v Raci u moci strana zelenych,ktora ma ochranu vinohradnictva aj vo volebnom programe. V poslaneckom zbore su dokonca priamo aj vinohradnici. Takze pani ani vo sne ma nenapadne pomysliet,ze by niekto hlasoval za. Vysledok hlasovania bude 15:0. Jedine,ze by sa Drotovan klasika zdrzal. A projekt si moze developer skusat na Marse. Uz tam nasli aj vodu.

  OdpovedaťOdstrániť
 39. Rád by som zdieľal Tvoj optimizmus, no zatiaľ naň nevidím moc dôvodov.
  Zároveň ma zaráža tvoja pochybnosť o Drotovánovi („Drotovan klasika“): ako prvý z poslancov MZ sa verejne a jednoznačne postavil proti UŠ a zatiaľ sa k jeho stanovisku verejne pridal len poslanec Khandl.

  OdpovedaťOdstrániť
 40. p.Stibrany..myslim, ze len slepy clovek nevidi Vase pernamentne utoky a obvinovania starostu zo vsetkeho mozneho...zatial ste nepredlozili jeden relevantny dokaz Vasich tvrdeni.....hovorite o mojej naklonnosti k starostovi..ano poznam toho cloveka, jeho rodinu , jeho rodicia su nasi rovesnici....nie som slepy priaznivec nikoho, ale na druhej strane si vazim ludi, ktory nieco pozitivne vykonavaju, ktory vnimaju okolie a cinnia kroky, ktore cinnit maju.....ja mam preukazovat nezmysli, ktore tu pisete??? ako prepacte, Vy si nieco vymyslite resp. na nieco poukazete a ja mam dokazovat, ze to nie je pravda? a nema to byt naopak, ze prave Vy by ste mali dokazat kazde jedno obvinenie relevantnymi dokazmi?

  kto nechce vidiet co sa robi v prospech vinohradnictva a vinarstva, nebude....ja som Vam povedal len v strucnosti, to co pozitivne vnimame my vinohradnici, ale vam by nestacilo ani 1000 inych dovodov...zistite si sam ostatne veci, nie je to mojou povinnostou ak Vas to zaujima....tolko podpory mimochodom ako za tieto dva roky sa nedostalo za poslednych 15-20 rokov...preto to vinohradnictvo tu v Raci aj dopadlo ako dopadlo

  na tejto stranke som si v precital takmer vsetky Vase prispevky (hlavne mna zaujima kultura a historia) a musim konstatovat, ze Vase clanky sa naozaj len okrajovo dotykaju minulosti....Vy sa proste nechcete vrtat v nej..vyhovuje Vam ako som napisal,obvinovat radsej sucasnost a nie hladat dosledky v minulosti, ktore boli castokrat devastujuce pre nasu MC..... z toho usudzujem Vas nezaujem a prepojenie na ludi z minulosti, ktorym nechcete ublizovat.... tuto riesite problem Racany Rosso (ani ja nesuhlasim s tymto projektom) ale vsetci dobre vieme, ze toto sposobil niekto v minulosti...tak isto ako cast Zahumenice...preco nenapisete a presne nepomenujete toho kto zapricinil tento stav? tieto vinice sa sami nepremenili na stavebne pozemky....toto bola hruba neucta k nim ludmi a vedeniami z minulosti!! niekto mi tu vycita (samozerejme anonym), ze linia UP zastala pri mojom vinohrade a ja nemam z toho osoh? Vazeny , ja som zhrozeny, ze moj vinohrad bude ohrozeny vystavbou!! lenze tu anonymi obvinia cloveka, ze je to len o peniazoch....nie, pre mna je cennejsi kus vinohradu, pretoze som v nom prezil cely zivot, mam k nemu uctu a pokoru, co tyto obvinujuci sasovia nevedia pochopit, pretoze vo vsetkom vidia len peniaze.......

  zaverom.... P.Luknar=J.Morik=P.Plininsky=R.Fico=M.Dzurinda=M.Obama=L.Stur=M.Satan
  obmedzenost niektorych ludi, ktory vo vsetkom vidia nejake osoby v pozadi je dosledkom tohto anonymneho vystupovania......

  s pozdravom P.Luknar

  OdpovedaťOdstrániť
 41. Pán Luknár,
  nežiadam od Vás dôkazy nepravdivosti a nepodloženosti mojich „invektív, útokov a výmyslov“ - žiadam len, aby ste tie invektívy, útoky a výmysly mne aj verejnosti ukázali. Opakovane sa skrývate za hmlisté vyjadrenia a „argumenty“ typu „len slepy clovek nevidi“. Zhrnuté a podčiarknuté: nemáte v rukách vôbec nič.

  Nenapísal som ani, že je Vašou povinnosťou napísal článok o vinohradníctve. Túto možnosť som Vám len ponúkol a rešpektujem, že nemáte záujem ju využiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 42. ad „P.Luknar=J.Morik=P.Plininsky=R.Fico=M.Dzurinda=M.Obama=L.Stur=M.Satan“

  Hádam aspoň toho Obamu by sme mohli zo zoznamu vypustiť, lebo pochybujem, že je takým fanúšikom Petra Pilinského ako Vy :).

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Späť k téme článku: UŠ nezohľadňuje ani zvýšenie dopravnej záťaže, ktorej bude Rača čeliť po dokončení výstavby na Radničnom námestí a po plnom obsadení sídliska Račany Bianco.

  OdpovedaťOdstrániť
 44. Anonym tu zase píše klamstvá a snaží sa tu podsúvať nezmysly - ja som vždy hlasoval proti zmene UP z vinohradov na stavebné pozemky - napr. aj pri projekte Ohnavy -projekt spoločnosti Grunt - overenie zmeny UP - kde som bol proti ako JEDINÝ člen stavebnej komisie (jeden ďalší - p. Vanerková sa zdržal).
  Ale je mi jasné, že ak niekto nemá žiaden argument, tak má len dve možnosti - rozumný je ticho a hlupák klame.
  Ešte raz sa vraciam k téme Račany Rosso - je potrebné zaslať písomné pripomienky a stanoviska do 28.1. - to je vec, ktorá môže zastaviť Račany Rosso a nie tliachanie do vetra na anonymnej diskusii.

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Michal, v akom štádiu je posudzovanie projektu spoločnosti Grunt Ohnavy? Aké sú jeho základné "parametre" a vyhliadky na realizáciu?

  OdpovedaťOdstrániť
 46. Je mi smiešne, ako niekto .....stále chce kontrolovať minulé obdobie .... obdobie Pilinského je tu už dva roky .....treba sa už venovať tomuto obdobiu ..... Viem, že fanklubu Pilinského sa to nepáči .....:) Ako tu už niekto napísal, stačí, ak poslanci zmietnu túto štúdiu, alebo majú iné záujmy? Bolo tu písané, že komisia štúdiu zamietla, tak ešte k tomu 1 až dva hlasy a je to v suchu. Čo na to klub SDKÚ - KDH?
  A ešte niečo, myslím si, že keby mal Zvonár na tomto projekte mimoriadny záujem, už by štúdia bola daná na schválenie ešte v jeho dobe. Je teda správne, že sa tu rozoberá súčasná situácia.
  P.S. Nie som Zvonárov, ani nikoho iného volič, neverím voľbám a beriem za to aj svoje dôsledky, názor však môžem mať...., ak by niekto chcel namietať, že keď nechodí voliť, tak ......
  Iný anonym

  OdpovedaťOdstrániť
 47. p.Stibrany....kto zije s presvedcenim, ze nic nie je pravda iba to co on tvrdi, stava sa paranoikom....Vy od toho uz nemate daleko....lutujem, ze som sa vobec do tejto diskusie pustil, lebo z Vasej strany nepripustite ani len stipku toho, ked clovek ma iny nazor na osoby, ktore Vam nie su sympaticke....zamyslite sa nad sebou ci Vasa nenavist je len dosledkom jesitnosti, alebo cieleneho politickeho boja....lebo pritej druhej alternative to aspon beriem...a je mi smutno, ked sa z cloveka, ktory pisal velmi pekne o historii a kulture v Raci, stane nastroj politickeho boja,....takto dopadli aj mnohy herci a ludia z kultury, ktory si pomylil svoje povolanie a dolezitost svojej osoby a zacali byt presvedceny o svojej spolocenskej nenahraditelnosti vo verejnom zivote....
  nie som fanusikom nikoho, ale mat uctu k ludom, ktory dokazu svojimi krokmy a robotou, ze sa oplati im doverovat je podla mna dolezitejsie ako sa vybijat na nezmyselnych diskusiach a portaloch ako je tento...lenze toto nemoze pochopit clovek ako Vy, pre ktoreho je nepriatelom ten, ktory ma ine hodnoty, ine myslenie a ine priority...umelo vyvolavat vasne, len preto, ze chcem niekoho ociernit je prejavom nizkeho uvedomenia cloveka....

  pozdravujem Vas a Vasich anonymnych podporovatelov a zelam Vam trosku zdraveho sedliackeho rozumu a mnenej nenavisti, pretoze sa hovori, ze ludia v nasom veku by mali skor nachadzat porozumenie a priatelstva ako spominanu nenavist

  P.Luknar

  pre vsetkych anonymnych prispievatelov len dokladam, ze som stary racan, sesdesiatnik a kto chce najde ma kedykolvek v nasich rodinnych viniciach pocas celeho roka

  OdpovedaťOdstrániť
 48. P.Luknar - to, čo si napísal o Mirovi Ščibránym, platí presne na Teba, kto nesúhlasí s Tvojim názorom, je podľa Teba zaujatý a .....
  Na Teba presne sedí staré slovenské: Podľa seba - súdim teba.
  Iný anonym

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Pán Luknár,

  naša výmena názorov sa značne vzdialila od témy článku Michala Drotována. Ak máte záujem v nej pokračovať, navrhujem Vám preniesť ju pod niektorý článok na mojej stránke, alebo Vám ponúkam možnosť napísať článok, v ktorom vytknete aj tie hriechy Mira Ščibranyho, ktoré ste nevymenovali vo svojom poslednom komente, a vyzdvihnete všetky cnosti Petra Pilinského.

  Druhý návrh znamená, že sa pred uverejnením článku osobne zoznámime - hoci aj vo Vašej vinici, lebo ako asi viete, autori (na rozdiel od diskutujúcich) nemôžu byť na racan.sk anonymní, a ja zatiaľ žiadneho P. Luknára osobne nepoznám, aj keď som tiež starý Račan a poznám mnohých Luknárovcov.

  Ďakujem Vám za príspevky aj za pochopenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Tak ja si pridem po dovolenke do prace. Pred obedom,ze pozriem co sa udialo nove v Raci. A prask. U Scibraniho na stranke si spustil Drotovan predvolebnu kampan. Ma recht. Volby su uz tu. Najprv VUC a tot ho na buduci rok,chvala Bohu uz aj miestne.

  OdpovedaťOdstrániť
 51. dakujem...stratil som zaujem dalej pokracovat v akejkolvek diskusii a tak isto o tento portal........

  s pozdravom P.Luknar

  OdpovedaťOdstrániť
 52. ad Anonym 7.1.2013 11:45:00

  Neboj, starosta Pilinský to má pod kontrolou: predvolebnú kampaň pre VÚC 2013 a komunál 2014 si robí už dva roky cez Račiansky výber, Račiansky magazín, Spravodaj Račan, fb-fanklub Račania, bulvárny denník Nový čas a zdá sa, že sa chystá zapojiť aj biznis-magazín Forbes Slovakia (Jaroslav Hinšt) a pánsky magazín Playboy Slovakia (Eva Miklánková).

  Pilinského súperi majú čo doháňať.

  OdpovedaťOdstrániť
 53. Ja sa nebojim. Len dodam,ze Pilinsky nema pod kontrolou nic. To jeho maju pod kontrolou. Inak by neskusal na nas nastenkovy tender pred budovou MU.

  OdpovedaťOdstrániť
 54. A nie je prašť jako uhoď, či má niečo pod kontrolou Pilinský alebo tí, čo majú - ako hovoríš - pod kontrolou jeho?

  OdpovedaťOdstrániť
 55. Psi stekaju - haw,haw. Hady sicia - sss,sss,ale karavana s nakladom ,,rosso,, ide dalej.

  OdpovedaťOdstrániť
 56. Súhlas.
  Kým budú len štekať psy a syčať hady a obyvatelia MČ Bratislava - Rača nehnú prstom, karavána s nákladom „Rosso“ pôjde ďalej. A nielen to: ten náklad bude ťažší a ťažší a nakoniec ho namiesto tiav povlečú Račania.

  OdpovedaťOdstrániť
 57. Nieze povlecu. Oni ho uz vlecu.Napr.aj ten 40 milionovy uver v korunach. Ktory Raca nepotrebovala,ale niekto iny. A co este vyplava o chvilu? Moja mama vzdy vravievala: Panboh nieje nahlivy,ale pamatlivy. Alebo,kazda zrada a klam prezradi sa sam. Miro,ked v dakom stane na vinobrani najomnici neplatia a hudbu im tam plati urad to je co? No nenaplnanie obecnej pokladne a este aj vydavok na tu hudbu. Inak tiez neadekvatne nakladanie s fin. prostriedkami.A uz ich vleceme. Racany Rosso uz ma osobne ani neprekvapuje.

  OdpovedaťOdstrániť
 58. Tu nejde o to, či Račany Rosso prekvapujú alebo nie, ale o nutnosť odmietnuť dodatočnú záťaž, ktorú Račanom cez urbanistickú štúdiu „ponúkajú“.

  OdpovedaťOdstrániť
 59. MÚ dnes vydal k UŠ Račany Rosso správu, kde sa o. i. uvádza:

  „MČ Bratislava – Rača dala SÚHLAS NA OVERENIE ZMENY INTENZITY VÝSTAVBY v predmetnom území ... ešte v roku 2010.“ (zvýraznil M. Š.)

  Táto informácia je značne nepresná - poslanci MZ 13. 4. 2010 dali „Súhlas s obstaraním UŠ zóny Rača - Račany Rosso“. O zmene intenzity výstavby v tomto rozhodnutí nie je ANI SLOV.

  Uvedená správa potom cituje Ing. arch. Virsíkovú, vedúcu odd. územného plánovania MÚ. Vo svojom typickom chlácholivom vyjadrení s podtónom „o nič nejde“ zostala verná svojej povesti: opísala len všeobecne známe byrokratické postupy územno-plánovacieho a stavebného konania a nevyjadrila ani náznak odborného názoru.

  OdpovedaťOdstrániť
 60. Už skončime s oblbovaním národa. Až bude vyriešená infraštruktúra a bezproblémové cestovanie do mesta ...
  Metro by to možno poriešilo.
  Každý, kto chce stavať vo veľkom nech najprv postaví dvojnásobné množsto parkovísk ako bytov ktoré chce postaviť. Potom nech vysadí za každý nový byt aspoň jeden strom. A najprv nech porieši preťaženie ciest. A potom možno ...

  Dušan

  OdpovedaťOdstrániť
 61. Pridávam sa k Dušanovi a pripájam dve otázky:

  Uvažuje UŠ o predĺžení električkovej trate do lokality Račany Rosso resp. až do Vajnor? a o predĺžení miestnych autobusových liniek 52, 55, 56 a 65 tamtiež?

  Upozorňujem, že je pravdepodobné, že niektoré autobusové linky povedú cez Podbrezovskú alebo pomedzi sídliská Račany Bianco a Komisárky - pre tamojších obyvateľov a pre domov dôchodcov žiadna výhra...

  OdpovedaťOdstrániť
 62. Súhlasím s vami a ak môžem rád by som bol v petičnom výbore.

  OdpovedaťOdstrániť
 63. Budeme radi, ak budete v petičnom výbore.

  OdpovedaťOdstrániť
 64. Drotovan, Scibrany, Scibranyova, par anonymov... Ludia, vy naozaj nemate po veceroch co robit? :D Pred chvilkou som si precitol prispevok pani Scibranyovaje - mam na mysli ten otvoreny list...

  Myslim si, ze plodnejsie by bolo pustit sa do debaty o tom, co bolo skor... Ci vajce, alebo sliepka. Asi by to prisieslo ovela viac osohhu, ako toto nekonecne osocovanie projektu, ktory moze Racanom akurat tak priniest nove pracovne miesta a pohodlnejsi zivot...

  Ale nevadi, ved praca poslanca a verejna funkcia je najma o organizovani bezeckych pretekov, pripadne riesenie cyklotrasy...

  Pan poslanec, nehanbite sa?! Doprava, doprava, doprava. Alebo pan poslanec, ze by do zadu? :D Spiatocka a cuvame?

  Miro

  OdpovedaťOdstrániť
 65. Anonymný Miro,
  prečo nemáš odvahu podpísať sa pod svoj príspevok chváliaci projekt Račany Rosso a haniaci prácu poslanca Drotována, jedného z mála členov MZ, ktorí si označenie „poslanec“ naozaj zaslúžia? Pre stovky ľudí podpisujúcich petíciu proti urbanistickej štúdii je takáto odvaha úplne samozrejmá.

  Mimochodom, petícia nie je namierená proti výstavbe v zóne Račany Rosso - o tej sa rozhodlo už za starostovania Jána Zvonára, ale proti jej výraznému zahusteniu a natlačeniu masy ľudí do satelitného priestoru za sídliskami Komisárky a Račany Bianco. Ak pán Kmotrík presadí takéto nezodpovedné zahustenie, táto masa vyvolá tlak na infraštruktúru a životné prostredie, ktorý Rača jednoducho nedokáže zvládnuť.

  OdpovedaťOdstrániť
 66. Pan Scibrany... ma to jeden hacik. ZASADNY! Co ma Kmotrik, ci Racany Rosso spolocne s infrastrukturou a neadekvatnou dopravnou situaciou v Raci? Co Vam sibe? Ved za pozemne komunikacie zodpoveda tento stat a statna sprava! Nie sukromny investor! Ked je pan poslanec taky hrdina, preco sa neangazuje skor na tomto fronte? Co sme v stredoveku? Vtedy palili ludi na hraniciach za moderne nazory a inovacie. RIESENIM NIE JE ZASTAVIT MODERNIZACIU A VYSTAVBU, ALE SA JEJ PRISPOSOBIT AJ V RAMCI NFRASTRUKTURY! A ZA TUTO SU ZODPOVEDNI INI LUDIA A ORGANY... CO MA S POZEMNOU KOMUNIKACIOU DEVELOPER? A OKREM TOHO, TAK KED UZ, TAK PORIADNE, PRECO NEZORGANIZUJETE PETICIU PROTI ZAHUSTOVANIU JURA, PEZINKA, MODRY... BUSITE NA ZLE DVERE, UZ SI TO UVEDOMTE...

  OdpovedaťOdstrániť
 67. Pán Anonymný, riešenie infraštruktúry a neadekvátnej dopravnej situácie JE AJ VECOU SÚKROMNÉHO INVESTORA. Čo okrem bezohľadnej snahy maximalizovať zisk investora núti, aby do územia tlačil projekty, poškodzujúce kvalitu života jeho obyvateľov? Ak developer/investor svoje záujmy pretláča hlava-nehlava, obyvatelia sa im prirodzene bránia.

  Verím, že raz sa aj u nás dožijeme čias, kedy označenie „developer/investor“ stratí hanlivú konotáciu.

  OdpovedaťOdstrániť
 68. Pan Scibrany ved to je cisty nezmysel. To je nieco podobne, ako keby ste povedali akemukolvek pouzivatelovi mobilneho telefonu, ze ak chce pouzivat mobil, mal by za vlastne vybudovat antenu na svojom dome, pretoze to treba...
  Na Vasom prispevku je ale konecne vidiet, o com toto cele z Vasej strany je. ZAVIST... NIC VIA, NIC MENEJ, LEN A IBA ZAVIST. OBYVATELIA SA BURIA, PRETOZE ICH K TOMU VYZYVATE A DEZINTERPRETUJETE REALITU. Investor na verejnom prerokovani jasne deklaroval - mimochodom, zucastnil som sa toho prerokovania osobne - ze sa jedna v tejto chvili o urbanisticku studiu. To za prve. Za druhe, na realnych mapach ukazal, ze mu ide o zmenu uzemneho planu iba v malej casti uzemia, presne tam, kde je hlavna cesta a elektickovy otoc. Inak je cely projekt v striktnom sulade s uzemnym planom. Take ake pretlacanie hlava nehlava?
  Za dalsie. Prezentacia vsetkych zamerov developera na verejnom prerokovani vznikla na impulz developera, ako to poznamenal aj starosta pri svojom prihovore. DEVELOPER SPRAVI PREZENTACIU PROJEKTU, OTVORENE DISKUTUJE O SVOJICH ZAMEROCH S OBCANMI, DEFAKTO SA SNAZI IBA O ZLEPSENIE ZIVOTNEJ UROVNE, ALE JE TO SVINA, KTORA VAM ZHORSUJE ZIVOTNU UROVEN A TREBA S NIM ZATOCIT A SKANDALIZOVAT PROJEKT, KTORY DO RACE PRINASA PRACOVNE MIESTA, RIESI ZDEVASTOVANE ZASTAVKY A ZDEVASTOVANE UZEMIE. A v principe je to iba o tom, ze Vam a este par jednotlivcom vadi, ze za projektom sa skryva aj ekonomicka stranka veci a sice zisk. To ze kolko toho prinesie Racanom je Vam uplne jedno. Nejako casto vo svojich vyhlaseniach sklonujete meno pana Kmotrika, nezda sa Vam? TO TAK STRASNE ZAVIDITE?

  OdpovedaťOdstrániť
 69. Pán Anonymný (25.1.2013 15:03:00),
  vo všetkom, čo mi prisudzujete, ste mimo a pripisujete mi vplyv na Račanov, ktorý nemám.
  Ukážte mi, kde som napísal „DEVELOPER ... JE SVINA“ alebo kde mi vadí, že „za projektom sa skryva aj ekonomicka stranka veci a sice zisk“?

  OdpovedaťOdstrániť
 70. Pan Scibrany, neuverite, ale pouzivam svoje slova a prirovnania v kontexte tych Vasich. Vy, pan Scibrany ste sa pripojil k vyhlaseniam pana Drotovana ktory nazyva projekt nezmyselnym, Vy osobne ste sa vyjadril - citujem: "Čo okrem bezohľadnej snahy maximalizovať zisk investora núti, aby do územia tlačil projekty, poškodzujúce kvalitu života jeho obyvateľov?" A to som sa posunul iba do predchadzajuceho komentara, ktory ste napisal 23. 1. ...a 25. sa ma pytate, kkde Vam vadi, ze za projektom je ekonomika? :D :D Dookola argumentujete niekolkymi populistickymi argumentami: vinice, doprava... na margo tychto opakujucich sa argumentov prezentujete projekt neobjektivne ako nezmyselny... Kde su pracovne miesta? Kde su prinosy? Rekonstrukcia konecnej? KDE?

  VEZENY PAN SCIBRANY!
  ZIADAM VAS, AKO ADMINISTRATORA TOHTO BLOGU, ABY STE POD MOJ KOMENTAR Z 25.1.2013 23:41:00 ZVEREJNIL OBRAZKY, KTORE SU PRELINKOVANE V TEXTE. ZIADAM VAS O MOZNOST PRIPOJIT ICH TAKYM SPOSOBOM, AKO PRIPAJATE OBRAZOVY MATERIAL VY.

  SPRAVITE TO? :)
  KONKRETNE MAM NA MYSLI TIETO DVA OBRAZKY A OTAZKU:
  CHCETE, ABY TO V RACI NA KONECNEJ VYZERALO TAKTO: http://www.rosso.sk/Racany_Rosso/Na_stiahnutie/Pages/filozofia_projektu_files/Media/fotka/fotka.jpg?disposition=download
  ALEBO BUDE LEPSIE, AK TO BUDE VYZERAT TAKTO?
  http://www.rosso.sk/Racany_Rosso/Na_stiahnutie/Pages/filozofia_projektu_files/Media/RACANY_ROSSO_PREZ_00118/RACANY_ROSSO_PREZ_00118.jpg?disposition=download

  SPRAVITE TO? :)

  OdpovedaťOdstrániť
 71. Pán Anonymný, publikačný systém Blogger, na ktorom portál račan.sk beží, bohužiaľ v komentároch obrázky zobrazovať neumožňuje. Ponúkam Vám preto inú, verím že lepšiu možnosť: uverejnite ich prosím v samostatnom článku spolu s inými obrázkami, prípadne aj s rozšírenou argumentáciou v prospech projektu Račany Rosso. Obsah článku ponechám plne na Vás a uverejním ho presne v takom znení, v akom ho dodáte. Dúfam, že Vám nebude stáť v ceste pravidlo publikovania na tomto portáli, a totiž, že autor sa musí pod svoj článok podpísať plným menom. V tejto súvislosti podotýkam, že v článku, pod ktorým diskutujeme, je uvedený link na celú vizualizáciu projektu Račany Rosso vrátane textovej časti a ilustračných obrázkov, o ktorých publikovanie žiadate.

  K zisku: ak si pozorne prečítate citovaný výrok, zistíte, že nesmeruje proti zisku developerov ako takému, ale proti snahe dosahovať zisk za každú cenu - aj na úkor práva obyvateľov Rače na kvalitný priestor pre život. Aj ekonomická teória pozná pojem „primeraný“ zisk a ja som presvedčený, že urbanistickou štúdiou Račany Rosso idúcou vo svojich návrhov vysoko nad rámec platného územného plánu sa investor pokúša o zisk, ktorý primeraný nie je, resp. pokúša sa svojimi návrhmi kompenzovať podľa mojich informácií nie najlepšie odhadnutú investíciu do pozemkov.

  OdpovedaťOdstrániť