Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.8.17
0
Vec: Pripomienky k zámeru „Polyfunkčný blok CPR-A“

Týmto vznášam v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov tieto pripomienky k zámeru „Polyfunkčný blok CPR-A“, ktorý bol zverejnený na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-blok-cpr-bratislava

1. V prvom rade považujem daný projekt za nezmyselný, v rozpore so zdravým rozumom, objemovo predimenzovaný. Jeho realizáciou by prišlo k výraznému znehodnoteniu celého nábrežia, tak ako sa to stalo v prípade obdobného projektu River Park I. Objem a typ architektúry priamo nadväzujú na odkaz  Nicolae Ceauşesca, ktorého najznámejším dielom je palác v centre Bukurešti.  Chápem, že chlapci z J&T a Henbury Development (aktuálne WOAL) sa na viac nezmôžu (ich obdobne navrhovaný falus v projekte Eurovea II je toho dôkazom), nevidím však dôvod, aby naďalej ničili na desiatky rokov Bratislavu, ako to urobili napríklad v prípade projektov Zuckerrmandel či River Park.

2. Žiadam o predloženie nezávislého dopravno-kapacitného posúdenia vrátane všetky výpočtov a prieskumov dopadu predmetného zámeru na dopravu – jedná sa prioritne o posúdenie všetkých križovatiek v línií od križovatky Molecova/Karloveská po križovatku Dostojevského rad/Landererova.
Žiadam, aby do daného prieskumu boli zahrnuté prieskumy aj všetkých prejazdov pre vozidlá na električkovej radiále v predmetnom úseku (porovnanie súčasného stavu a stavu po rekonštrukcii električkovej trate dúbravsko-karloveská radiála). Žiadam o posúdenie dopadu celého zámeru vrátane fázy CPR-B a CPR-C. Upozorňujem na skutočnosť, že do daného posúdenia musí byť zahrnutá preferencia električkovej dopravy v predmetnom území v zmysle projektu rekonštrukcie.

3. Upozorňujem na skutočnosť, že navrhované dopravné riešenie v zmysle predloženého zámeru (prvý obrázok nižšie) je v priamom rozpore so zámerom rekonštrukcie električkovej trate, na ktorú bolo vydané riadne stavebné povolenie (druhý obrázok nižšie), žiadam zosúladiť zámer a spracovať dopravno-kapacitné posúdenie podľa reálneho stavu a nie fiktívnej omaľovánky.
4. Požadujem predložiť v ďalšej fáze EIA riadne vypracovaný hydrogeologický prieskum a doplniť posúdenie vplyvu stavby na vody, osobitne posúdiť dopad realizácie činnosti na zmenu hydrogeologických pomerov v dotknutej lokalite. Odvádzanie dažďových vôd do hlavného toku Dunaja nepovažujem za vhodné a žiadam o zachovanie dažďovej vody v území.

5. Požadujem predložiť dôkaz, na základe ktorého podľa strany 69 predmetného zámeru sa zvýši po realizácii zámeru „vplyv na pohodu obyvateľstva“ z -1 na +4. Posudzovanie vplyvov by malo posúdiť vplyv na obyvateľstvo ako celok (tj. vrátane všetkých obyvateľov Karlovej Vsi, Devína a Dúbravky, ktorí používajú predmetnú trasu na presun MHD resp. automobilovej dopravy) a nielen vplyv na „pohodu“ investorov danej stavby.

6. Žiadam, aby Ministerstvo životného prostredia SR vysvetlilo, v čom bol naplnený „výnimočný prípad“, aby v zmysle §22 ods. 6 bolo upustené od variantného riešenia daného zámeru. Nie je naplnená ani podmienka, že nie je pre predmetný zámer k dispozícií iná lokalita (viacero vhodných lokalít sa nachádza napríklad v Rusku alebo v Somálsku), tj. nie je dokázané, že predmetný zámer je tak výnimočný, že musí byť postavený na nábreží Dunaja. Chápem, že nie je v rozumových schopnostiach navrhovateľa nájsť inú technológiu na navrhovanú činnosť, to však neznamená, že iná technológia a spôsob budovanie zámerov v centre miest neexistuje. Odporúčam navrhovateľovi navštíviť akékoľvek mesto v západnej Európe pre inšpiráciu. Mám za to, že Ministerstvo životného prostredia SR porušilo zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov tým, že upustilo od variantného riešenia.

7. Požadujem, aby posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo vykonané v zmysle §20 ods. 2 Zákona č. 24/2006 Z.z. pre celý zámer (tj. pre etapy CPR-A, CPR-B a CPR-C) spoločne. Žiadam dopravno-kapacitné posúdenie, posúdenie kapacity kanalizácie, odvádzanie dažďových vôd, index zelene, súlad s územným plánom, hlukovú štúdiu, svetlotechnickú štúdiu atď. vypracovať pre celý zámer, ktorý navrhovateľ účelovo rozdelil na tri časti.

8. Žiadam predložiť súhlas vlastníka – v prípade, ak sa zámer – hlavne akékoľvek úpravy miestnych komunikácií – má realizovať na cudzích pozemkov. V opačnom prípade ide opäť o omaľovánky.

9. Žiadam, aby bolo stanovené ako podmienka, že uličná čiara daného zámeru bude maximálne v línií navrhovaných chodníkoch – v žiadnom prípade, aby sa neumiestňovali stavby presahujúce vo výške nadzemných podlaží pozemky navrhovateľa (ako sa to stalo v prípade “rozkysnutého“ River Parku I).

10. Žiadam, aby do daného projektu bolo zapracované aj korporátne logo navrhovateľa (na obrázku socha bližšie) na čestnom a viditeľnom mieste. V minulosti bolo umiestnené priamo na nábreží, tam však trochu zavadzalo. Žiadam jeho presunutie a zapracovanie priamo do fasády daného zámeru.


Požadujem, aby Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmení:

 Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vykonaného podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane vplyvu na chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, povahy, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, správy o hodnotení, posudku, stanovísk orgánov a organizácií dotknutých navrhovanou činnosťou ako aj ostatných stanovísk a za súčasného stavu poznania príslušný orgán

neodporúča
realizáciu navrhovanej činnosti „Polyfunkčný blok CPR-A”.


S pozdravom

Michal Drotován
www.drotovan.sk
0 komentárov:

Zverejnenie komentára