Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.3.17
1
Týmto v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie v znení neskorších predpisov a § 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  podávam v riadnej lehote odvolanie voči záverečnému stanovisku č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017, že sa súhlasí s realizáciu predmetného zámeru http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/-obytny-subor-dolny-slanec- podľa predmetných ustanovení zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Mám za to, že Okresný úrad Bratislava sa dostatočne nevysporiadal s pripomienkami k správe o hodnotení a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho posúdenia. Dané odôvodňujem nasledovne.

Na str. 12 predmetného záverečného stanoviska je uvedené, že „v prílohe je tabuľka s doplňujúcimi informáciami navrhovateľa a vyjadreniami spracovateľa odborného posudku k stanoviskám k správe o hodnotení“ – na portáli www.enviroportal.sk sa však žiadna taká príloha ani tabuľka nenachádza a nie je súčasťou ani záverečného stanoviska – účastníci tak nevedia posúdiť, akým spôsobom sa navrhovateľ a Okresný úrad Bratislava vysporiadal s ich pripomienkami – v odôvodnení na str. 27 až 30 sú jednotlivé pripomienky iba parafrázované a nie je jasné na aké „námety v tabuľke v kapitole č. III.4“ sa odvolávajú.

Rovnako tak nie je jasné, ako sa premietla dopravná štúdia do záverečného stanoviska, nakoľko je uvedené, že „závery tejto štúdie sú premietnuté do kapitoly VI. 3 tohto záverečného stanoviska“ – záverečné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017 však nie je členené na kapitoly, preto sa v ňom kapitola VI.3 nenachádza.

V záverečnom stanovisku je uvedené, že „na základe žiadosti stavebníka o vydanie stavebného povolenia na parkoviská a prístupové komunikácie bude návrh prerokovaný v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania postupom podľa §§ 60 a 61 stavebného zákona (s. 28)“ Zároveň „V dokumentáciách, ktoré budú predmetom následných povoľovacích konaní bude spresnené a spodrobnené dopravné riešenie, konkrétne riešenie komunikácií (s. 27)“ Nakoľko riešenie komunikácií v danom zámere považujeme za kľúčové, žiadame v záverečnom rozhodnutí jasne stanoviť povinnosti navrhovateľa na výraznú redukciu daného zámeru na životné prostredie (hluk, prašnosť, svetelnosť, exhaláty) pre obyvateľov najviac dotknutých obytných oblastí povedľa Peknej cesty a tiež obyvateľov bytového projektu Malé Krasňany, ktorými by daný zámer výrazne zhoršil životné prostredie.Opatrenia uvedené v záverečnom stanovisku (s. 22) –
 a) Úprava existujúcej asfaltovej komunikácie na jednosmernú komunikáciu ku projektu „Malé Krasňany“. Alternatíva k tomuto opatreniu je vybudovanie obojsmerného prepojenia Horská – Račianska, v spolupráci s MČ Rača. Toto riešenie nahradí alternatívu jednosmernej komunikácie. Dané opatrenia upresňujú ďalšie body b), c) a d)  sú aktuálne nerealizovateľné, nakoľko predmetné návrhy sa nachádzajú v území, kde je v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy funkčný kód 1202 – vinice, kde je možné budovať iba zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy. Koridor navrhovaného prepojenia Horskej s Račianskou je vedený  v územnom pláne v úplne inom koridore, ako je navrhované. Zároveň v prípade realizácie by vytvorenie tranzitnej oblasti z celého územia lokality Slanec znamenalo výrazný zásah do prostredia obyvateľov bytového komplexu Malé Krasňany (svetlo, hluk, prašnosť, exhaláty, bezpečnosť, doprava atď.) – tieto vplyvy však predložený zámer EIA Obytný súbor Dolný Slanec vôbec neposudzoval a neriešil – mám za to, že sa vôbec s pripomienkami k správe o hodnotení vôbec nevysporiadal.

Požadujem, aby vybudovanie jednosmernej komunikácie medzi zámerom Dolný Slanec a napojením na komunikáciu Malé Krasňany bolo posúdené aj z ohľadom na vybudovanie zlúčeného chodníka s cyklotrasou v celej dĺžke (resp. po pripojenie cyklotrasy na zámer Malé Krasňany medzi BD 4 a BD 5) navrhovanej komunikácie na náklady developera zámeru Dolný Slanec. Podľa vyjadrenia developera je však priestor nedostatočný a teda nie je možné umiestniť chodník ani cyklochodník v návrhu trás „A“, „B“ a „C“ v plnom rozsahu – budovanie samostatnej účelovej komunikácie považujem za nedostatočné bez vybudovania chodníkov a osvetlenia – hlavne z ohľadom na to, že sa daná komunikácia stane nosnou pre celý bytový komplex Slanec v mestskej časti Nové Mesto – negatívne externality by však pociťovali obyvatelia mestskej časti Bratislava-Rača.Z dôvodu vyššie uvedeného sa odvolávam voči výroku uvedenom v záverečnom stanovisku  č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017, kde je v rozhodnutí vo veci uvedené, že sa súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Obytný súbor Dolný Slanec“ a požadujem jeho zmenu na výrok „sa nesúhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti“.

Zároveň je v rozhodnutí vo veci uvedené, že sa súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Obytný súbor Dolný Slanec“ za predpokladu splnenia podmienok uvedených v kapitole VI. 3 tohto záverečného stanoviska. Žiadna kapitola VI.3 sa však v záverečnom stanovisku nenachádza!

Zároveň žiadam o preverenie, či osoba určená na vypracovanie odborného posudku – Ing. Jozef Marko, CSc. nie je v príbuzenskom vzťahu so zamestnancom a konateľom viacerých firiem navrhovateľa (a zastupujúceho navrhovateľa aj na verejnom prerokovaní) Ing. Rastislavom Markom a teda nie je možná zaujatosť v prospech navrhovateľa Grunt, a.s.. V prípade ak daná osoba je v príbuzenskom vzťahu s Ing. R. Markom požadujem vypracovanie nového odborného posudku.


Tiež žiadam preveriť zákonnosť zvolania verejného prerokovania, ktoré bolo zvolané na návrh developera na 16.11.2017, ale o tejto skutočnosti boli zasielané listy účastníkom konania až 11.11.2016, čo je možné považovať za nedostatočný termín na prebratie zásielky. 

V prípade, ak chcete pomôcť, aby sa daná informácia rozšírila medzi viacero ľudí, môžete prispieť na transparentný účet. Ďakujem!  

Michal Drotován

1 komentárov:

 1. Zaujímavé.

  Ja som tiež podal v novembri 2016 odvolanie a nedostal k tomu žiadnu odpoveď, ani oznámenie o záverečnom stanovisku a možnosti sa proti tomu odvolať. Dnes prišlo oznámenie, že sa len pár ľudí môže dodatočne odvolať vo veci Záverečného stanoviska, o ktorom som nevedel, že už bolo uskutočnené.

  Je to spôsob, ako sa informujú ľudia o rozhodnutiach? Oznámi sa im, že už je rozhodnuté, žiadne stanovisko k urobenej pripomienke sa neoznámi a vypršaním lehoty je aj odvolanie bezpredmetné.

  Však to je pre developerov ideálne urobené. Urobia schôdzu, o ktorej skoro nikto nevie. Zvolajú ju tak neskoro, že to asi protirečí predpisom, len aby sa pokiaľ možno nikto nedostavil (je taká schôdza platná?). A nemusia sa starať o žiadne námietky obyvateľov, lebo tieto sa bez prejednania nechajú padnúť pod stôl - a námietky sú vybavené, lebo sa nikomu výsledok zavčasu neoznámi.

  Ak sa má takýmto nefairovým spôsobom konať v prospech developerov, tak sa žiadne alibi-schôdze nemusia konať - bolo by to aspoň úprimnejšie voči obyvateľom, im priamo ukázať, že ich názory nikoho na patričných úradoch nezaujímajú, ale vykonávajú len otravné povinnosti pri presune námietok do smetí (keďže rozhodnutie sa už urobilo predtým).

  A ešte pripomienka k uvedenej možnosti posudku od rodinného príslušníka. Nie je to prípad, ktorý by mala anti-korupčná prokuratúra aspoň preveriť? Aj keď si myslím, že by sa tým tiež "vážne" nezaoberali. Ale ak by sa to potvrdilo, tak taký posudok by za "normálnych" okolností nemal byť veľa hodný, ale urobený ďalší posudok (aj od úradov) nezávislým expertom.

  OdpovedaťOdstrániť