Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.10.16
0
Projekt Dolný Slanec nášho známeho developera Grunt (majú "skvelú" referenciu ohľadom vybudovania problémov v lokalite Slanec) netreba predstavovať. Aktuálne sa do ďalšej fázy dostáva obľúbený zámer výstavby v lokalite Dolný Slanec. Pripomienkovať je ho možné do 25.11.2016  a samozrejme verejné prerokovanie dali na maximálne najnevhodnejší termín 16.11. o 16,30 v miestnosti 107 na Primaciálnom nám. (deň na to je sviatok a veľa ľudí si berie dovolenku na predĺžený víkend). Pripomienky sú spracované tu (postačuje doplniť meno a adresu plus podpis).Týmto vznášam v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie v znení neskorších predpisov pripomienky k správe o hodnotení zámeru „Obytný súbor Dolný Slanec“, ktorá bola zverejnená na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-obytny-subor-dolny-slanec- .


Vznášam tieto pripomienky:

1. Požadujem predložiť riadne vypracovanú dopravno-kapacitnú štúdiu, ktorá posúdi navrhované riešenie jednosmerného napojenia daného zámeru cez križovatku Malé Krasňany/Reading, v návrhu nie je uvedené, akým smerom by komunikácia mala byť vedená a ani uvedený dôvod, prečo nie je chodník pre chodcov navrhovaný po celej jej dĺžke. Riešenie navrhované v území (osadenie zrkadla na konci komunikácie Pekná cesta a vybudovanie otočiska autobusov) považujem za nedostatočné. Nebolo žiadnym spôsobom dokázané v správe o hodnotení, že navrhovaná činnosť nebude mať podstatný negatívny vplyv na dopravné toky. 2. Požadujem, aby vybudovanie jednosmernej komunikácie medzi zámerom Dolný Slanec a napojením na komunikáciu Malé Krasňany bolo posúdené aj z ohľadom na vybudovanie zlúčeného chodníka s cyklotrasou v celej dĺžke (resp. po pripojenie cyklotrasy na zámer Malé Krasňany medzi BD 4 a BD 5) navrhovanej komunikácie na náklady developera zámeru Dolný Slanec. Zároveň požadujem vybudovanie „alternatívnej trasy pre peších“ v zmysle mapového návrhu zo zámeru Dolný Slanec k ulici Nový záhon taktiež na náklady developera zámeru Dolný Slanec ako vyvolanú investíciu.

3. Požadujem pred vydaním záverečného stanoviska o doplnenie vyjadrenie DPB, a.s. o tom, či plánuje zaviesť linku MHD, ktorá by končila na navrhovanom otočisku, ktoré má vybudovať navrhovateľ zámeru v lokalite Slanec v zmysle náčrtu.

4. Požadujem jasne stanoviť, akým smerom by mala byť vedená jednosmerná komunikácia zo zámeru ku križovatke Malé Krasňany/Račianska a posúdiť tieto toky – v prípade vybudovanie tejto komunikácie by sa jednalo o presun všetkých áut z lokality Slanec (aj navrhovaný zámer aj zámer Slanec, ktorý je v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto). Požadujem dopravno-kapacitne posúdiť svetelnú križovatku Malé Krasňany/Račianska ulica a vplyv na priepustnosť v prípade umožnenia prejazdu vozidiel zo zámerov Dolný Slanec a Slanec.

5. Požadujem vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu - odborný posudok v zmysle §36 zákona 24/2006 Z.z., navrhovateľ vo svojej predloženej štúdií nijako reálne nenavrhol riešenie nepriepustnosti križovatky Pekná cesta/Račianska ulica v špičkových hodinách.  Všetky navrhované úpravy sa týkajú investícii, ktoré – ako to bolo aj v prípade inej lokality developera – Slanec – nemá záujem investor zaplatiť.6. Navrhované dopravné riešenie navrhuje časť dopravných tokov viesť cez Peknú cestu, v zámere však nie je navrhnuté žiadne konkrétne riešenie, ktoré by zabezpečil investor zámeru, pre zlepšenie resp. nezhoršenie súčasného stavu. Zároveň, keďže kľúčovou komunikáciou je Račianska ulica, odsun časti dopravy na križovatku Račianska/Malé Krasňany problém nevyrieši a zároveň spôsobí výrazné zníženie komfortu obyvateľov riadne povoleného komplexu Malé Krasňany ( aktuálne vo výstavbe, projekt však ako celok bude kolaudovaný skôr ako začne výstavba zámeru Dolný Slanec), keď z utlmenej zaslepenej komunikácie navrhuje vytvoriť tranzitnú komunikáciu pre celú oblasť Slanca.  Dané riešenie výrazne zhorší životné prostredie obyvateľov bytového komplexu Malé Krasňany (hluk, emisie, svetlo, prašnosť).

7. V správe o hodnotení sa spomína hydrogeologický posudok Drill, s.r.o. 2016, nie je však priložený k zámeru a je možné teda iba vychádzať zo záverov uvedených v správe, že retencia územia je veľmi slabá a teda je potrebné zachytiť všetky prívalové zrážkové vody v akumulačnom systéme na dotknutom pozemku. V správe o hodnotení však nie je uvedené aký objem majú mať akumulačné nádrže a ani spôsob akým sa s privalovými dažďami bude nakladať ďalej. Určité čísla sú uvedené iba v stanovisku SVP, š.p.. (retenčná nádrž 270 m3) a stanovisko BVS, a.s., ktorá žiadan odvádzať dažďové vody mimo verejnú kanalizáciu (stanovisko č. 25991/4020/2013/JJ z 03.09.2014). Predmetné územie relatívne často zasahujú prívalové dažde, navrhované riešenie požadujem za nedostatočné a žiadam do vydania záverečného hodnotenia, aby bolo jasne stanovené a určené, akým spôsobom sa bude nakladať s dažďovými vodami v území.

8. V správe o hodnotení sa navrhovateľ nevysporiadal s pripomienkou a požiadavkou posúdiť potrebný počet miest v materských a základných školách, ktoré budú potrebné po vybudovaní zámeru Dolný Slanec – v správe o hodnotení je iba popis vzdialenosti najbližších súčasným materských a základných škôl, čo danú pripomienku žiadnym spôsobom nerieši. Požadujem riadne sa vysporiadať s danou požiadavkou pred vydaním záverečného stanoviska.

9. Naďalej považujem zámer s ustúpeným 5. NP penthausu za riešenie v rozpore s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetný funkčný kód 201 umožňuje výstavbu
bytových domov do 4 nadzemných podlaží. Je v rozpore s funkčným kódom 102, ktorý umožňuje iba výstavbu bytových domov do 4 podlaží. Predmetný návrh nie je teda možné považovať za návrh v súlade aktuálne platným a účinným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy v tejto otázke považujem za účelové.


Z vyššie uvedených dôvodov požadujem, aby predmetný zámer jednoznačne doriešil vyššie uvedené nedostatky a problémy (odvádzanie dažďových vôd, dopravno-kapacitné posúdenie atď.) ešte pred vydaním záverečného stanoviska. V prípade, ak sa tak nestane, žiadam, aby bol výrok Okresného úradu Bratislava v znení: „sa neodporúča realizácia zámeru“. Michal Drotován

Ak chcete moje aktivity podporiť aj finančne, je to možné na transparetnom účte: SK5709000000005057186515. peniaze sú používané prioritne na FB reklamu pre väčšiu informovanosť ľudí. Ďakujem :-) 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára