Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.5.16
0

Týmto vznášam v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie v znení neskorších predpisov pripomienky k zámeru „Obytný súbor Dolný Slanec“, ktorý bol zverejnený na webovej stránke:Vznášam tieto pripomienky:

1. V prvom rade jednoznačne požadujem, aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nebol ukončený iba zisťovacím konaním pod §29. Súčasťou zámeru nie je negatívne dopravno-kapacitné posúdenie kľúčovej križovatky Pekná cesta / Račianska, ani hydrogeologické posúdenie vsaku, ani posúdenie kapacity súčasnej verejnej kanalizácie, ani dendrologický posudok. Zároveň je odporúčaný variant (v zmysle predloženého zámeru variant č. 2) v rozpore s územným plánom hl. mesta SR Bratislavy.

2. Požadujem vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu - odborný posudok v zmysle §36 zákona 24/2006 Z. z.. Navrhovateľ vo svojej predloženej štúdií nijako reálne nenavrhol riešenie nepriepustnosti križovatky Pekná cesta / Račianska ulica v špičkových hodinách. Úprava svetelnej signalizácie predĺžením zelenej zo smeru a na smer Pekná cesta pre súčasný stav naplnenosti komunikácie Račianska ulica nie je možný bez zásadného negatívneho ovplyvnenia priepustnosti tohto hlavného dopravného ťahu.

3. Požadujem v rámci posudzovania daného zámeru predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí priepustnosť územia a odvod dažďovej vody (a reálnosť navrhovaných retenčných nádrží a vsakovacích jám – nakoľko ide o územie, kde retencia žulového podložia je veľmi nízka, nie je predpoklad, že by predmetné retenčné nádrže postačovali pri prívalových dažďoch). Nie je možné očakávať, že BVS, a.s. umožní zaústenie dažďovej kanalizácie do splaškovej kanalizácie. Žiadam tiež posúdiť kapacitu súčasnej verejnej kanalizácie, na ktorú sa developer plánuje napojiť.

4. Požadujem predložiť riadne vypracovaný dendrologický posudok so spoločenskou hodnotou drevín a jasne uviesť, aké stromy sú navrhované na výrub a predložiť projekt sadovej úpravy.

5. Požadujem posúdiť potrebný počet miest v materských a základných školách, ktoré budú potrebné po vybudovaní projektu. Daný projekt túto otázku vôbec nerieši a nenavrhuje ani žiadne reálne stavby, ktoré by mali tento problém vyriešiť (napr. vybudovanie materskej škôlky, ktorá bude zaradená do siete škôlok). Požadujem posúdiť kapacitné potreby a možnosti projektu.

6. Požadujem predložiť ďalšie variantné riešenie, ktoré bude v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Predložené oba návrhy sú v rozpore s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetný funkčný kód 201 umožňuje výstavbu bytových domov do 4 nadzemných podlaží - tzv. navrhnuté ustúpené 5. NP penthausu, t. j. jedna bytové jednotka na 5 NP, je v rozpore s funkčným kódom 102, ktorý umožňuje iba výstavbu bytových domov do 4 podlaží. Predmetný návrh nie je teda možné považovať za návrh v súlade s aktuálne platným a účinným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.

7. Zámer nie je reálne napojený na pešie komunikácie – v projekte sú síce chodníky čiastočne zakreslené, neumožňujú však príchod peších priamo k bytovým domom, ale iba na parkoviská, zároveň všetky chodníky vrátane cyklochodníka končia na oboch koncoch v území, kde sa žiadne napojenie nenachádza – nie je možné ani priame spojenie chodníkov na Horskej, ani na Hornej ulici. Uvádzaná veta, že „chodníky pre peších budú prepojené na existujúce pešie trasy v okolí navrhovanej činnosti s dostupnosťou na MHD“ sa nezakladá na skutočnosti. Urbanisticky je daný projekt veľmi nekvalitne spracovaný a vôbec reálne nerieši prístup pre chodcov a cyklistov. Projekt je opätovne zameraný iba na presun automobilovou dopravou a podobne ako aj rovnaký – tiež urbanisticky a funkčne veľmi nevhodne postavený projekt Slanec – vôbec nerieši širšie vzťahy projektu – doprava, chodníky, komunikácie.

Z vyššie uvedených dôvodov požadujem, aby predmetný zámer bol riadne posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Michal Drotován
poslanec MZ MČ Bratislava Rača


Pripomienky si môžete stiahnuť, upraviť a poslať na Okresný úrad Bratislava:0 komentárov:

Zverejnenie komentára