Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.6.15
0
Opäť tesne pred letom máme na stole zámer výstavby až 13 poschodových bytoviek v srdci Rače - projekt pôvodne nazvaný Vin - vin, teraz marketingovo premenovaný na Rínok Rača. Práve na začiatku prázdnin by malo byť verejné prerokovanie tohto návrhu - 15.07.2015 o 16:00h. v miestnosti číslo 107 Primaciálneho paláca - je potrebné, aby tam prišlo vyjadriť osobne názor na projekt čo najviac obyvateľov!!!  (viac info na FB Priatelia Rače). Je dôležité, aby aj cez dovolenkové obdobie prišlo čo najviac ľudí vyjadriť svoj nesúhlas! Do 22. júla je možné zasielať na Ministerstvo životného prostredia SR aj písomné pripomienky k zámeru.
Ja som ich spracoval nižšie, ak máte záujem, môžete ich použiť/doplniť a poslať ako uznáte za vhodné.

Týmto zasielam zásadné pripomienky k správe o hodnotení zámeru „Obytný súbor Rínok Rača, Bratislava“ podľa §35 ods. 2 zákona 24/2006 Z.z. ktorý bol zverejnený na stránke - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-obytny-subor-rinok-raca-bratislava-obytny-subor-vin-vin-raca-
V prvom rade je potrebné uviesť, že navrhovateľ sa riadne nevysporiadal s pripomienkami účastníkov konania, dotknutých a povoľujúcich orgánov, v správe o hodnotení absentuje riadne vypracované vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru v prehľadnej a jednoznačnej forme (úplne absentuje napr. vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov) podľa §31 ods. 1 písm. g). Požadujem preto vrátiť správu o hodnotení na doplnenie a prepracovanie.

K správe o hodnotení mám tieto ďalšie zásadné pripomienky:

a) v správe o hodnotení sa uvádza , že požiadavke na redukciu podlažnosti sa čiastočne vyhovelo – skutočnosť je však presne opačná – žiadna z navrhovaných budov neznížili oproti pôvodnému zámeru predloženého v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie svoju podlažnosť. Objekt A1 má v oboch návrhoch 13 NP, objekt D3 má v oboch návrhoch 7 NP. Jedinou zmenou je, že objekt D3 má „redukované podlažia“. Ostatné budovy sú bez zmeny. Z daného dôvodu najzásadnejšej pripomienke obyvateľov a mestskej časti Bratislava – Rača nebolo vyhovené a úpravy sú iba kozmetické. Požadujem predložiť nový variant s výrazne redukovanou podlažnosťou. V prípade nepredloženia požadujem vydať rozhodnutie, že daný zámer nie je možné realizovať v predmetnom území a je v rozpore s verejným záujmom.

b) navrhovateľ sa nevysporiadal s požiadavkou na zahrnutie hlavnej cyklotrasy Kubačova do zámeru, návrh „upravenie dopravného značenia na Kubačovej ulici a na ulici Barónka v zmysle generelu cyklotrás“ požadujem za nedostatočný. Trvám na tom, že pri projekte podobného rozsahu je v 21. storočí nevyhnutnou podmienkou, aby v dotyku územia vybudoval developer oddelenú cyklotrasu na vlastné náklady. Súčasné stanovisko developera je také, že ho absolútne nezaujíma čokoľvek mimo jeho parciel. Preto požadujeme vybudovanie cyklotrás Kubačova a Barónka v predmetných územiach na pozemkoch navrhovateľa. Stanoviť túto požiadavku ako vynútenú investíciu.

c) redukcia zámeru oproti pôvodnému návrhu je minimálna – pôvodný zámer/súčasný návrh – 879 obyvateľov/860 obyvateľov (-19), 476 bytov/476 bytov (0), 960 parkovísk/835 parkovísk (-125)... Reálna zmena sa teda týka iba výrazného zníženia parkovacích miest v zámere!

d) v zámere nie je jasne uvedené, kde sa má nachádzať materská škôlka, požadujem doplniť a upresniť.

e) požadujem ako vynútenú investíciu vybudovanie prestrešených zastávok MHD na zastávkach električiek aj autobusov. Investor vo vyhodnotení uvádza, že ju bude akceptovať.

f) zásadná pripomienka sa týka dopravno-kapacitného posúdenia, požadujem pred vydaním rozhodnutia jednoznačne posúdiť a predložiť súhlas správcu komunikácie a súhlasy majiteľov pozemkov, ktoré umožní predĺženie ľavého odbočovacieho pruhu zo Žitnej na Hečkovú o cca 100 m. Opakovane požadujem riadne vypracovať dopravno-kapacitné posúdenie zámeru pre rannú špičku spracovanie iba poobedňajšej špičky považujem za čisto účelové, nakoľko ranná špička a priepustnosť náväzných križovatiek a Račianskej ulice je výrazne horšia a ranná špička je výrazne koncentrovanejšia ako poobedňajšia. Považujem predložené dopravno-kapacitné posúdenie za nedostatočne a v prípade nepredloženia analýzy rannej špičky požadujem celý zámer zamietnuť a neodporúčať jeho realizáciu.

g) nakoľko považujem dopravno-kapacitné posúdenie v danom zámere za kľúčové z hľadiska vplyvov na životné prostredie aj obyvateľov, požadujem vypracovanie a zhodnotenie dopravno-kapacitného posúdenia v rámci odborného posudku v zmysle §36 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a jednoznačne stanovenie priepustnosti/nepriepustnosti križovatiek v rannej dopravnej špičke. Predložené dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré sa nezaoberá rannou špičkou považujem za čisto účelové.

h) súčasne navrhnutý zámer považujem v danom území za negatívny a navrhujem, aby Ministerstvo životného prostredia SR podľa §37 ods. 5 zákona 24/2006 Z.z. nesúhlasilo s jeho realizáciou.

Pripomienky je potrebné zasielať na: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 25.07.2015

PS: Nakoľko na našu činnosť Spolu pre Raču (vydávanie novín, webka, informovanie ľudí, odborné posudky atď.) sú potrebné financie, ak máte možnosť, transparentný účet 5057186515/0900 je stále funkčný a príspevky sú vítané. Ďakujeme.Mgr. Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára