Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.11.12
22
Týmto vznášam zásadné pripomienky urbanistickej štúdii Račany Rosso, Bratislava – Rača. Investor Račany Rosso, s.r.o. vo svojom variantnom návrhu navrhuje neprípustné zvýšenie zastavanosti predmetných pozemkov a z daného dôvodu sú oba varianty pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača neakceptovateľné.Konkrétne pripomienky:
 1. v sprievodnej správe aj na priloženej dokumentácií je zobrazený erb mestskej časti, čo je v rozpore s používaním erbu bez súhlasu mestskej časti na komerčné účely.
 2. v danej sprievodnej správe nie je popísané, akým spôsobom má byť riešená, už v súčasnosti nevyhovujúca, dopravná situácia v území. Návrh predpokladá vytvorenie 1909 parkovacích miest. Zároveň návrh predpokladá v dopravnej špičke nárast pohybu vozidiel v dnom území (širšie vzťahy) cca 430 vozidiel za hodinu. V sprievodnej správe sa spomína dopravná štúdia DIC 2012 (s. 7/30), ktorá posúdila projekt – daná štúdia však nie je súčasťou dokumentácie, a preto ju nie je ani možné zhodnotiť. Požadujem predloženie dopravnej štúdie, termínu vypracovania a uvedeniu informácie, kto danú dopravnú štúdiu vypracoval. Zároveň požadujem predložiť jednotlivé toky vozidiel v rannej špičke a ich porovnanie so súčasným stavom.
 3. Zároveň nikde v urbanistickej štúdii nie je uvedené, akým spôsobom a s akou intenzitou má byť využívaná pre automobilovú dopravu ulica Podbrezovská, kde sa nenachádza na väčšej časti chodník a je tu lokalizovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača. Riešiť dopravu cez túto pokojnú ulicu je úplný nezmysel a pre seniorov je to životunebezpečné!
 4. Nie je uvedené, či súhlasí správca toku so zaústením dažďovej kanalizácie do potoku „Na pántoch“, zároveň nie je uvedený dôvod, prečo sa pri retenčných nádržiach v tomto problematickom území (spád, zrážky) počítalo iba s 50 a nie so 100 ročnou vodou. Je potrebné prepočítať zrážky na 100 ročnú vodu a zdvojnásobiť objem retenčných resp. navrhnúť riešenie, ktoré ponechá dažďovú vodu v území. Nesúhlasím so zaústením dažďovej vody do vodného toku.
 5. Urbanistická štúdia chybne uvádza, že v súčasnosti sú v mestskej časti Bratislava – Rača rezervy cca 60 miest v materských školách (s. 22/30). Naopak počet prihlásených detí prevyšuje kapacitné možnosti materských škôl – z daného dôvodu sú prepočty chybné – pri predpokladanom náraste potreby 70 miest pre deti v predškolskom veku nie je postačujúci návrh vytvorenia 30 miest v ubytovacej zóne. Je potrebné tento počet zvýšiť na min. 70 miest.
 6. Urbanistická štúdia obsahuje zmätočne uvedené výkresy – nie sú v súlade s vizualizáciou (otočenie objektov), objekt E nie je vo výkresoch zakreslený a tiež nie je vo vizualizácii – napriek tomu, že má mať 2096 m2 podlahovú plochu, 24 bytových jednotiek a je teda väčší ako napr. objekt B9.
 7. Vyslovujem dôraznú námietku voči spôsobu verejného prerokovania Urbanistickej štúdie Račany Rosso, kedy bola verejná vyhláška zverejnená iba na úradnej tabuli a nebola zverejnená na titulnej stránke webového sídla mestskej časti Bratislava – Rača – www.raca.sk resp. v lokálnych médiách (Račiansky výber). Nakoľko sa jedná o veľmi podstatnú štúdiu, ktorá by v prípade realizácie negatívne ovplyvnila obyvateľov nielen sídliska Komisárky, ale neúnosným dopravným zaťažením všetkých obyvateľov Rače, bolo potrebné ich o danom zámere informovať. O ďalšom procese musí byť verejnosť informovaná maximálne možnou mierou. 
 8. Z daného dôvodu navrhujem predmetnú urbanistickú štúdiu dopracovať v zmysle predošlého odporúčania Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku zo 07.12.2011, kedy komisia odporúčala požadovať od investora prezentovať riešenie dopravnej obsluhy územia a napojenia lokality v širších vzťahoch spracovaním dopravnej štúdie s preukázaním vhodnosti predloženého návrhu. Pri spracovaní textovej časti komisia žiada predložiť spracovanie porovnania urbanistických ukazovateľov IPP, KZ, IZP, podlažnosť, počet obyvateľov variant s platným ÚP. Pri navrhovanom náraste počtu obyvateľov je potrebné prezentovať zabezpečenie prináležiacej občianskej vybavenosti. Daným požiadavkám nebolo v navrhovanej urbanistickej štúdii vyhovené.
 9. Na základe informácie pani Ing. arch. Virsíkovej zo dňa 28.11.2012 bude predložená nová verzia urbanistickej štúdie Račany – Rosso a následne bude nové verejné prerokovanie – požadujem v zmysle bodu 7 zverejnenie verejného prerokovania aj na titulnej stránke www.raca.sk a zároveň požadujem, aby bolo riadne verejné prerokovanie za účasti developera resp. navrhovateľa, vedenia mestskej časti a občanov
 10. Zároveň opäť vyslovujem jednoznačne negatívne stanovisko k podobne nezmysleným návrhom na zmeny územného plánu.


Mgr. Michal Drotován
Poslanec MZ Bratislava - Rača
22 komentárov:

 1. K bodu 7:

  O akom „spôsobe prerokovania UŠ Račany Rosso“ je reč, keď štúdia vlastne NEBOLA prerokovaná v komisiách MZ? Znova sa vnucuje otázka: kope vôbec Ing. arch. Virsíková za Raču?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Projekt bol k komisii už viackrát - prakticky však developer nezapracoval ani jednu pripomienku, preto sme hlavne veľmi zvedavý na tú ich dopravnú štúdiu, ktorú nikto nikdy nevidel.
  Pani Virsíková ma ubezpečila, že bude ďalšie verejné prerokovanie s upraveným projektom a to bude aj na komisii. Moja výzva smeruje k tomu, aby sa o tomto prerokovaní dozvedelo čo najviac ľudí - cez všetky média Rače (TV, rozhlas, noviny, webová stránka).
  Nakoľko však ide o pokus o zmenu územného plánu, tak je to teraz skôr záležitosť ohľadom samosprávy a nie ohľadom štátnej správy - stavebného úradu. Preto by mal starosta - ako hlavný predstaviteľ samosprávy - jasne vyjadriť svoj názor ohľadom nezmyselného projektu Račany Rosso - a verím, že ho jednoznačne zamietne - pretože kým nebude prekládka Púchovskej ulice (cez ulicu Na pántoch a jej predĺžením podľa UP až k Polygrafickému učilištiu) a naväzujúce predĺženie Galvaniho zrealizované, tak podobné projekty sú čistým nezmyslom.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Stavebný úrad ako orgán štátnej správy je priamo podriadený starostovi, takže má vôbec zmysel posudzovať, o koho záležitosť sa jedná viac?

  Udivuje ma, že k tak závažnej veci ako je UŠ Račany Rosso starosta a MÚ neotvorili širokú verejnú diskusiu. Uverejnenie UŠ v jednom zákutí stránky www.raca.sk verejným prerokovávaním nie je.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Hej, jasné, len som to myslel skôr v zmysle, že starosta ako samosprávny orgán má výrazne väčšiu voľnosť ako prípadne starosta ako štátny orgán stavebného úradu. Pri zmene UP je možné jednoducho tú zmenu zamietnuť resp. jednoznačne povedať, že nie - ak však už je zmena urobená, tak tam sa riadi stavebným zákon a už je menšia možnosť meniť veci.
  Takže práve preto je dôležité podchytiť všetky projekty už vo fáze pokusu o zmenu UP.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Plne súhlasím s podchytávaním projektov už vo fáze pokusu o zmenu UP. Len dodávam, že pri tom musí za Raču kopať tak starosta, ako aj ním riadený stavebný úrad a útvar územného plánovania, a to najlepšie ako vedia. Ak takto starosta a vedúci stavebného úradu nekonajú, potom to nie sú ľudia na svojom mieste.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Pán Drotován som rád a závidím obyvateľom Rače, že aspoň niekto pochopil význam svojej funkcie a je tu pre hlavne ludí.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Je smutné, ak je predmetom závisti poslanec, ktorý vykonáva mandát zverený voličmi dobre a zodpovedne. Takto by totiž mali fungovať poslanci, starosta aj pracovníci miestneho úradu - VŠETCI DO JEDNÉHO!

  Sranda je, že niektorí nám obyvateľom Rače závidia aj starostu :).

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Pani Ing. arch. Virsíková nie je zodpovedná za to, že sa v Rači developeri zbláznili ako je písané v článku. Každý starosta si pani Virsíkovú necháva preto, že je nestranná. Že s nástupom starostu Pilinského sa v Rači developeri zbláznili nesie plnú zodpovednosť Martin Jóna, tajomník starostu. Aby si v Rači mohli developeri robiť čo chcú, zafinancovali si voľby v roku 2010, a tak sa menia projekty, ich stavby budú vyššie a na miestach kde poskupovali vinohrady, vďaka ovládnutiu miestneho úradu, zmenia aj účel využitia pozemkov vo svoj prospech. Takže developeri sa vlastne nezblázdnili, ale len zhodnocujú to, čo v Rači vo voľbách investovali.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Dvaja predchádzajúci starostovia išli a súčasný starosta Rače ide developerom na ruku. Posledné, čo takíto starostovia potrebujú, je nestranný šéf útvaru územného plánovania. Pani Virsíkovú si v úrade ponechali všetci traja. Zaver o jej nestrannosti si urobí každý sám.

  A Martin Jóna? Je to nevolený starostov asistent, takže jeho voľby v roku 2010 nemohol nikto zafinancovať.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Jonovy nik volby nefinancoval,kedze ich on sam Pilinskemu financoval.V sudruzskej spolupraci s quazi novinarom Bednaricom. Posledneho menovaneho vraj developeri odmenili za to ze sa v Raci mozu riadne vyblaznit, domcekom na Cistinkach.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. ad Anonymný 3.12.2012 14:39:00:

  Ján Bednarič v Rači nezastáva žiadnu volenú funkciu a nie je platený z verejných peňazí, preto žiadam v diskusii uvádzať o ňom (ako aj o ľuďoch v podobnom postavení) len také skutočnosti súvisiace s predmetom článku, ktoré viete jednoznačne preukázať.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. ad Miro:
  p. Virsíková je len zamestnanec, ktorý vykonáva to, čo jej nariadi starosta a rozhodnú poslanci (územný plán schvaľujú poslanci). Ona nie je tiež volená a teda ani ty si sa nemal do nej obúvať, nie je developer a teda nesúvisí, podľa tvojej logiky, s článkom.
  ...je to pekné, čo žiadaš..., ale ľudia tak nediskutujú, ... podľa tvojej... žiadosti. Oni prejavujú svoj názor, s ktorým môžeš, alebo nemusíš súhlasiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Pani Virsíková nie je volená, no je platená z našich daní. Preto právo obúvať sa do jej ne/činnosti má podľa môjho názoru každý obyvateľ Rače.

  Voči podloženým kritickým názorom nemám námietky, no vyjadrenia ako „posledného menovaného vraj developeri odmenili ... domčekom na Čistinkách“ hraničia s ohováraním - namiesto nich by som ako editor portálu račan.sk radšej videl preukázateľné fakty.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. tento portal ako pozeram a citam sluzi aj na nezmyselne a nepodlozene vyvolavanie senzacii (hlavne diskusie)....tolko neuveritelnych vymyslov nanajdem ani v bulvarnych dennikoch..ak sa autor tohto portalu riadi heslom, najprv ociernit a potom vysvetlovat,tak klesol poriadne nizko...doporucujem mu aby prispevky boli aj podlozene objektivnymi dokazmi

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Dobrý deň pán Šimončič,
  čo sa týka môjho článku, tak som komentoval urbanistickú štúdiu a moje pripomienky k nej. Môj názor je jednoznačný - kým sa nevyrieši dopravná situácia v Rači, tak je nezmyslom stavať podobné projekty.

  Čo sa týka diskusie, tak s adminom Mirom Ščibránym som mal o tom viacero diskusií, aj keď som už zvyknutý na všeličo (hlavne v diskusiách na sme.sk a pod.), presadzoval som skôr, nech je možné diskutovať až po zaregistrovaní a neanonymne - Miro mal iný názor. Diskusia by bola možno menšia, ale kultivovanejšia a neboli by tu nezmysly. Aj tak si myslím, že väčšinu anonymných príspevkov píše iba zopár osôb (možno iba jedna). Takže súhlasím, preferujem kvalitu pred kvantitou. A osobné útoky by sa mali automaticky mazať.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Dobrý deň, pán Šimončič,
  ďakujem za Váš koment, vážim si, že je podpísaný a tým sa blíži k mojej predstave o verejnom diskurze na pálčive otázky života Račanov a komunálnej politiky v Rači.

  Do značnej miery súhlasím s Vaším odporúčaním, že príspevky a komentáre by mali byť "podložené objektívnymi dôkazmi", preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste podložili dôkazmi svoje tvrdenia „tento portal ... sluzi aj na nezmyselne a nepodlozene vyvolavanie senzacii... tolko neuveritelnych vymyslov nanajdem ani v bulvarnych dennikoch“ ako aj svoju domnienku „ak sa autor tohto portalu riadi heslom, najprv ociernit a potom vysvetlovat, tak klesol poriadne nizko“.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Michalovi Drotovánovi

  Áno, naše názory na "otvorenosť" diskusií na račan.sk sa líšia. Ako admin portálu presadzujem koncept blízky diskusnému fóru diskusie.sme.sk, tzn. možnosť diskutovať (nie písať články!) anonymne. Myslím si, že tento prístup je správny, osobitne tam, kde sa diskutuje o verejných veciach, a verejných financiách, o (komunálnej) politike.

  Pokiaľ budeš ako autor trvať na zakázaní anonymných komentov pod Tvojimi článkami a podmieniš ním svoje zotrvanie na doméne racan.sk, takto Ti Tvoju stránku http://michal-drotovan.racan.sk nastavím.

  Som presvedčený, že to bude na škodu veci a urobím tak nerád, no radšej budem mať na racan.sk autora ako Ty aj s týmto „nedostatkom“, akoby som Ťa tam nemal mať vôbec :).

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Prave som nasiel pekny prispevok na SME blogu... :) mam taky pocit, ze ten clovek trafil klinec po hlavicke pan poslanec a aj nahravac na smece pan Scibrany...
  Pripajam link. Myslim, ze kazdy rozumny clovek sa v problematike zorientuje velmi rychlo aj sam a vytvori si vlastny nazor... Je naozaj zabavne a trufam si tvrdit, ze dokonca tragicke sledovat chronologiu vasich diskusii... Slubeny link: http://blog.sme.sk/diskusie/dpl/19652448/Odpocet-prace-poslanca--rok-druhy.html PS: To na tom Trende tiez stoji za precitanie a tozhodne to ma vyssiu vypovednu hodnotu, ako tieto vase prekrikovacky...

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Pán Anonymný (22.1.2013 2:19:00), netreba chodiť až na sme.sk, aby sa ktokoľvek dozvedel, že si prácu poslanca Drotována mimoriadne vážim. Je jedným z mála poslancov MZ, ktorí pre občanov MČ Bratislava - Rača robia to, čo im sľúbili pred voľbami. Tí poslanci, ktorí sú v MZ len do počtu, si môžu z neho zobrať príklad.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Ako sa mozem zapojit do peticie? musim harok vytlacit a fyzicky niekam poslat? alebo to staci elektronicky?

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Najlepšie je hárok vytlačiť a vyplnený doručiť komukoľvek z petičného výboru. V prípade nejasností mi zavolajte na 4464 9432.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Najlepšie riešenie je vytlačiť si hárok, získať nejaké podpisy a priniesť alebo poslať na akúkoľvek adresu z 15 členov petičného výboru. Petíciu je tiež možné podpísať v reštaurácií Jenyvv na Detvianskej.
  Zároveň je možné podpísať aj online petíciu tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=701069
  Je možné podpísať obe petície - tá papierova je však smerodajná - internetová je iba podporná a doplnková.
  Každopádne vďaka za záujem a podporu.

  OdpovedaťOdstrániť